پیش‌بینی میزان مخارج دفاعی ایران تا افق 1404؛ با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و PSO

دوره 1، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 113-137

ابوالقاسم گل خندان؛ مجید بابائی آغ اسمعیلی


تعیین سناریوهای تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 14، آذر 1398، صفحه 115-133

10.22034/dfsr.2019.37988

ایرج سفلی شاهوردی؛ حمیدرضا امانت؛ سیدمحمد طباطبایی؛ حسین مینایی؛ محمد عباسی


ارایه چارچوب تحلیل موضوعات ژئوپلتیک دفاعی مبتنی بر آینده‌نگاری راهبردی

دوره 6، شماره 20، خرداد 1400، صفحه 115-136

10.22034/dfsr.2021.128981.1396

محمد یوسفی خرایم؛ اشکان یوسفی؛ حاکم قاسمی؛ فرهاد درویشی سه تلانی


الگوی ارزیابی تهدیدات هوشمند آینده به روش تحلیل کالبدی تهدید

دوره 3، شماره 10، آذر 1397، صفحه 121-147

ذکریا کاظم پور؛ محسن بهرامی


تحلیل اهمیت-عملکرد و کاربرد روش‌های پیش‌بینی و آینده‌پژوهی در تصمیم‌گیری محیط‌های عملیات مشترک و مرکب

دوره 4، شماره 14، آذر 1398، صفحه 135-165

10.22034/dfsr.2019.38492

محمدتقی پرتوی؛ محمدرضا مهرگان؛ مجید رشیدی؛ محمدرضا خراشادی زاده


شناسایی و اولویت‌بندی نوع تهدیدات در صحنه جنگ‌های آینده با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS

دوره 3، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 137-158

علی طاهری هشی؛ حبیب اله دهقان؛ علیرضا نادری


آینده‌پژوهی تهدیدهای نظامی – امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در ایران؛ با استفاده از روش چرخ آینده

دوره 2، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 141-166

احد رضایان قیه باشی؛ علی اصغر پور عزت؛ محمدرضا حافظ نیا


تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران در افق 1420

دوره 2، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 141-166

کامل منیری؛ سید یحیی صفوی؛ محمد سهرابی؛ حسین ولی‌وند زمانی؛ محمدرضا حافظ نیا


آینده ‏پژوهی درحوزة محصولات ضد پهپاد با استفاده از اولویت‏ گذاری پابرجا

دوره 3، شماره 11، اسفند 1397، صفحه 143-164

عبدالرحیم پدرام؛ مهدی احمدیان؛ یوسف امیرمزلقانی