الگوی ارزیابی تهدیدات هوشمند آینده به روش تحلیل کالبدی تهدید

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تهدیدات معاصر بسیار متفاوت از گونه‌های سنتی آن بوده و صرف اتکاء به نظریات و الگوهای «تحلیلی- برآوردی» سنتی دیگر جوابگوی ارزیابی تهدیدات نوین نیست. متناسب با تحول رخ داده در ماهیت، ابعاد و روش‌های عملیاتی شدن تهدیدات، لازم است چارچوب‌های تحلیلی و الگو­های ارزیابی پیشرفته‌‌تری در حوزه تهدیدات طراحی و عرضه شود. این پژوهش که  در بحث ارزیابی تهدیدات، افق‌های تازه پیش‌روی را مورد توجه قرار داده و در نخستین گام، «مطالعات آینده­ نگرانه» را با عطف توجه به مطالعات دفاعی-امنیتی و ملاحظات مربوط به «تهدید‌شناسی» در دستور کار خود قرار داده است که ماحصل آن ارائه الگویی با عنوان "روش تحلیل کالبدی تهدید" است که با استفاده از روش شاخص ­سازی کیوی/کامپنهود، در قالب سه بُعد (سخت، نیمه­سخت و نرم)، 4مولفه­ (رهیافتی، رفتاری، ساختاری و ابزاری)، 8 شاخص کلان (نوع تهدید، اندازه تهدید، گستره تهدید، زمان تهدید، عمق تهدید، تکرار تهدید، دامنه تهدید و مکان تهدید)، 24 شاخص پایه و 120 زیرشاخص مرتبط، شدت تهدیدات هوشمند را مورد ارزیابی کمّی و کیفی قرار می ­دهد. به لحاظ روش ­شناسی این پژوهش با رویکردی هنجاری و روش­ آمیخته صورت گرفته است. ابزار گردآوری دانش‌های صریح، مکتوبات و وب­کاوی بوده و ابزار گردآوری دانش‌های ضمنی پرسش­نامه ­های توزیعی می‌باشد. جهت صحه­گذاری و راستی­ آزمایی داده ­ها از ابزار مصاحبه، مذاکره با خبرگان و بررسی روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیت اعتماد) پرسش­نامه به منظور اطمینان از منطبق بودن سوالات پرسش­نامه با اهداف تحقیق و قابلیت تکرارپذیری آن استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

الگوی ارزیابی تهدیدات هوشمند آینده به روش تحلیل کالبدی تهدید

نویسندگان [English]

  • zakaria kazempour 1
  • mohsen bahrami 2
1 amirkabir university of technology
2 amirkabir university of technology
چکیده [English]

تهدیدات معاصر بسیار متفاوت از گونه‌های سنتی آن بوده و صرف اتکاء به نظریات و الگوهای «تحلیلی- برآوردی» سنتی دیگر جوابگوی ارزیابی تهدیدات نوین نیست. متناسب با تحول رخ داده در ماهیت، ابعاد و روش‌های عملیاتی شدن تهدیدات، لازم است چارچوب‌های تحلیلی و الگو­های ارزیابی پیشرفته‌‌تری در حوزه تهدیدات طراحی و عرضه شود. این پژوهش که  در بحث ارزیابی تهدیدات، افق‌های تازه پیش‌روی را مورد توجه قرار داده و در نخستین گام، «مطالعات آینده­نگرانه» را با عطف توجه به مطالعات دفاعی-امنیتی و ملاحظات مربوط به «تهدید‌شناسی» در دستور کار خود قرار داده است که ماحصل آن ارائه الگویی با عنوان "روش تحلیل کالبدی تهدید" است که با استفاده از روش شاخص­سازی کیوی/کامپنهود، در قالب سه بُعد (سخت، نیمه­سخت و نرم)، 4مولفه­ (رهیافتی، رفتاری، ساختاری و ابزاری)، 8 شاخص کلان (نوع تهدید، اندازه تهدید، گستره تهدید، زمان تهدید، عمق تهدید، تکرار تهدید، دامنه تهدید و مکان تهدید)، 24 شاخص پایه و 120 زیرشاخص مرتبط، شدت تهدیدات هوشمند را مورد ارزیابی کمّی و کیفی قرار می­دهد. به لحاظ روش­شناسی این پژوهش با رویکردی هنجاری و روش­ آمیخته صورت گرفته است. ابزار گردآوری دانش‌های صریح، مکتوبات و وب­کاوی بوده و ابزار گردآوری دانش‌های ضمنی پرسش­نامه­های توزیعی می‌باشد. جهت صحه­گذاری و راستی­آزمایی داده­ها از ابزار مصاحبه، مذاکره با خبرگان و بررسی روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیت اعتماد) پرسش­نامه به منظور اطمینان از منطبق بودن سوالات پرسش­نامه با اهداف تحقیق و قابلیت تکرارپذیری آن استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تهدید
  • ارزیابی تهدید
  • تهدیدات هوشمند
  • الگوسازی
  • آینده پژوهی