بر اساس نویسندگان

آ

  • آقا محمدی، داود [1] دانشیار گروه مدیریت علوم راهبردی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

ا

ب

پ

ت

  • تاجیک، هادی [1] استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
  • تاجیک، هادی [1] استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  • تومانیان، آرا [1] استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
  • تومانیان، آرا [1] استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

  • زارعی، عظیم اله [1] دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه