اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین ولی‌وند زمانی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران/ استادیار مدیریت راهبردی دفاعی

www.dfsr.ir
infoatdfsr.ir
021-66414191

سردبیر

دکتر محمود میرزمانی

دکتری روانشناسی نظامی استاد روانشناسی دانشگاه بقیه الله (عج)

mirzamani2003atgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی اجتهادی

دکتری جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

m-edjtehadiatsbu.ac.ir

دکتر داود آقامحمدی

مدیریت راهبردی دانشیار مدیریت استراتژیک دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mohamad22batgmail.com

دکتر فرهاد جاویدراد

دکتری مهندسی هوافضا استاد مهندسی هوافضا مرکز مطالعات راهبردی آجا

f.javidradatgmail.com

دکتر علیرضا حسن زاده

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

ar_hassanzadehatmodares.ac.ir

دکتر عباس خورشیدی

دکتری مدیریت آموزش استاد مدیریت آموزشی دانشگاه افسری امام علی(ع)

a_khorshidi40atyahoo.com

دکتر حبیب الله سیاری

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی استاد علوم دفاعی استراتژیک دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

habibullahatsndu.ac.ir

دکتر ناصر شهلائی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

nasser.shahlaeiatmail.com

دکتر محمدعلی شیرخانی

دکتری علوم سیاسی- اقتصاد سیاسی بین‌الملل استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

shirkhniatut.ac.ir

دکتر غلامرضا طالقانی

دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

gtaleghaniatut.ac.ir

دکتر غلامعلی طبرسا

دکتری مدیریت دولتی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

g_tabarsaatsbu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر محمدتقی پرتوی

تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mtpartoviatchmail.ir
021-66414191

دبیر تخصصی

دکتر کامل منیری

دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

kamelmoniriatgmail.com

ویراستار انگلیسی

علیرضا میرجمهری

آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

alireza.mirjomehriatgmail.com
021-66414191

مدیر داخلی

دکتر بهنام گلشاهی

دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

phd.behnam93atgmail.com
02166414191