نمایه‌سازی فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در پرتال جامع علوم انسانی

فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در پرتال جامع علوم انسانی نمایه گردید.