این نشریه ابتدا با عنوان فصلنامه پژوهش‌های توسعه دفاعی فعالیت داشت که با نظر و پیشنهاد کمیسیون تعیین اعتبار علمی نشریات کشور به نشریه آینده‌پژوهی دفاعی تغییر عنوان یافته و طی نامه شماره 3/18/1291/ مورخه 1396/01/14 موفق به اخذ اعتبار علمی- پژوهشی از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است.

شماره جاری: دوره 4، شماره 12، بهار 1398، صفحه 7-182 

مقاله علمی- پژوهشی

1. ارائه مدل جامع برنامه‌ریزی سناریویی با رویکرد پیش‌نگری

صفحه 7-37

محمدرضا نصیری؛ محمدسعید جبل عاملی؛ علیرضا علی احمدی


4. ارایه الگوی آماد و پشتیبانی متناسب با نوع و ماهیت تهدید‌های آینده

صفحه 93-124

امید ویسی؛ جعفر حیدری؛ جعفر رزمی؛ مهرداد شهسواری