تدوین سناریوهای مدیریت منابع انسانی در انقلاب صنعتی پنجم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشکده سرمایه انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/dfsr.2024.2020137.1764

چکیده

هدف: منابع انسانی دیگر همچون گذشته یک مفهوم ساده و سنتی نیست و در این روزها در آستانه تحول بزرگی قرار داریم که موتور آن فناوری‌های دیجیتال است. ازاین‌رو تحقیق حاضر با هدف دستیابی به سناریوهای مدیریت منابع انسانی در انقلاب صنعتی پنجم انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی اکتشافی است. روش نمونه‌گیری تحقیق هدفمند شامل 9 نفر از پژوهشگران و اساتید دانشگاهی در این حوزه هستند. شیوه گردآوری و تجزیه‌وتحلیل نیز پژوهشگر در ابتدا با مرور ادبیات به بررسی ادبیات مدیریت منابع انسانی در انقلاب صنعتی پنجم پرداخته و در ادامه از پنل‌های خبرگی در نرم‌افزار MICMAC برای تجزیه و تحلیل آن استفاده گردید.
یافته‌ها: سناریوهای به دست آمده شامل غازهای وحشی، جغد شوم (کوچک)، لاک‌پشت و دولفین در قفس بودند. در سناریوی اول، "غازهای وحشی"، منابع انسانی هوشمند و سازمان نیز هوشمند هستند. در سناریوی اول، "جغد شوم"، منابع انسانی سنتی ولی سازمان هوشمند است. در سناریوی سوم، "لاک‌پشت"، منابع انسانی سنتی و سازمان نیز سنتی است. در سناریوی چهارم، "دولفین در قفس"، منابع انسانی هوشمند ولی سازمان سنتی است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، سناریوی غازهای وحشی معجزه‌آسا و سناریوی دولفین در قفس فاجعه‌آمیز برای آینده محتمل سازمان‌ها در انقلاب صنعتی پنجم است و هر سازمانی بایستی وضعیت کنونی خود را در چهار سناریوی استخراج شده برای روبرو شدن با انقلاب صنعتی پنجم بررسی و آمادگی‌های لازم برای رویارویی با آن را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compilation of human resource management scenarios in the fifth industrial revolution

نویسنده [English]

  • Asghar Asgharzadeh
1. Assistant Professor, Human Capital Research Institute, AJA Command and staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose:,The current research was carried out with the aim of achieving human resource management scenarios in the fifth industrial revolution.
Methodology: The current research is applied in terms of purpose and exploratory in terms of nature and descriptive method. The purposeful research sampling method includes 9 researchers and university professors in this field. The method of collection and analysis, the researcher first reviewed the literature on human resources management in the fifth industrial revolution and then expert panels were used in the MICMAC software for its analysis.
Findings: The obtained scenarios included wild geese, (small) sinister owl, turtle and dolphin in a cage. In the first scenario, "wild geese", HR is smart and the organization is also smart. In the first scenario, the "evil owl" is traditional HR but a smart organization. In the third scenario, "turtle", human resources are traditional and the organization is also traditional. In the fourth scenario, the "dolphin in the cage", HR is smart but the organization is traditional.
Conclusion: Based on the findings, the scenario of the miraculous wild geese and the scenario of the dolphin in the cage are disastrous for the possible future of organizations in the fifth industrial revolution, and every organization should examine its current situation in the four extracted scenarios to face the fifth industrial revolution and make the necessary preparations for to face it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario
  • Intelligent human resources
  • Fifth industrial revolution