فرایند پذیرش مقالات

پس از عضویت در سایت سامانه نشریه و بارگذاری مقاله از طریق سامانه، تعیین داور(ان) و اخذ موافقت او (آنها) برای داوری و سپس ارسال مقاله برای داوران و دریافت نتیجه داوری دست کم سه ماه فرصت نیاز دارد. در صورت پذیرش نهایی، مقاله در نوبت چاپ قرار میگیرد تا بعد از صفحه بندی و ویراستاری و بازبینی نهایی توسط نویسنده، چاپ شود که طی شدن این مراحل نیز زمان خاص خود را لازم دارد. وضعیت مقاله را در هر لحظه می­توانید از طریق همین سامانه با ورود به بخش ارسال مقاله پیگیری نمایید.