نمایه‌سازی فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در پایگاه علمی Virascience

فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در پایگاه علمی Virascience نمایه شد.