دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، خرداد 1402، صفحه 7-169