دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1398، صفحه 7-152 

مقاله علمی- پژوهشی

1. توسعه مدل آینده‌نگاری مبتنی بر رویکرد فراتلفیق

صفحه 7-35

حامد امینی؛ محمدسعید جبل عاملی