دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، اسفند 1398، صفحه 7-153 

مقاله علمی- پژوهشی

توسعه مدل آینده‌نگاری مبتنی بر رویکرد فراتلفیق

صفحه 7-34

10.22034/dfsr.2020.38887

حامد امینی؛ محمدسعید جبل عاملی