آینده‌نگاری نتایج مدیریت سبدپروژه‌های تحقیقاتی در سازمان پروژه‌محور ‌دفاعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

موفقیت سازمان پروژه‌محور و آینده آن، مبتنی بر میزان دستیابی ‌به ‌اهداف پروژه‌های آن است.هم‌راستا بودن پروژه‌ها با اهداف و نقشه راه سازمان و نیز انتخاب صحیح آن‌ها با توجه به محدودیت منابع، از چالش‌های اساسی این سازمان‌ها است. وزن‌دهی شاخص‌های اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس سیاست‌هایی صورت می‌گیرد که باید تأمین‌کننده همه اهداف سازمانی باشند. برخی از این سیاست‌ها باهم اثرات متقابل و متضاد دارند و تأثیرگذاری آن‌ها در نتایج سازمانی به دلیل تأخیر ذاتی سیستم در آینده قابل‌مشاهده هست. لذا نتایج اتخاذ این سیاست‌ها بر اهداف سازمانی شبیه‌سازی می‌گردد تا بتوان با آینده‌نگاری و انتخاب صحیح آن‌ها به نتایج مطلوب سازمانی دست‌یافت. در این تحقیق، با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها، اتخاذ سیاست‌های اولویت‌بندی پروژه‌ها دریک سازمان تحقیقاتی در نرم‌افزار ونسیم شبیه‌سازی و نتایج آن بررسی می‌گردد. صحه‌گذاری ساختار مدل و روابط متغیرها بر اساس نظرات خبرگان جامعه تحقیق بوده است که به‌صورت هدفمند از همه بخش‌های سازمانی باهدف پوشش کلیه عوامل اثرگذار در سیستم مدیریت سبد پروژه‌ها انتخاب ‌شده‌اند. اعتبار مدل به‌جز صحه‌گذاری خبرگان، از طریق بررسی تناسب رفتار نتایج شبیه‌سازی با داده‌های تاریخی نیز به اثبات رسیده است. با اعمال اثر سیاست‌های اولویت‌بندی در مدل پویای سیستم مدیریت سبد پروژه و تحلیل نتایج شبیه‌سازی، متغیر کلیدی و اهرمی شناسایی‌ و بر اساس آن مدلی پیشنهاد شده که با ترکیبی از سیاست‌ها، بیشترین نتایج دستیابی ‌به ‌اهداف سازمانی محقق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foresight of R&D Project portfolio management Result in defense project-oriented organization using System Dynamics approach

نویسندگان [English]

 • Abdolmehdi Salehizadeh 1
 • Jaffar Mahmudi 2
1 PhD in industrial engineer of Imam Hussein University
2 Associate Prof. in Imam Hussein University
چکیده [English]

Success of project-oriented organization and its future depends to achievement of goals of its projects. Alignment of projects to organization’s goals and roadmap and best selection of them with respect to limited resource is the main challenge of these organizations. Weighting of project prioritization indexes is based on politics that should support the all of organization's goals. There are tradeoff and conflict between politics and because of inherent delay in system, the result of implementation of them will be appeared in future. So we should simulate the result of implementation of politics to foresight the result of organization by best selection of projects.
We use system dynamics approach to simulate and analyze implementation of politics of project portfolio management by VENSIM software. We used experts to approve the structure of model and relation between factors. These experts are from all of organization sections to all aspect of project portfolio management. For validation of simulation result compare the historical data with result of model for some of key variables. In this research we simulate the policies of project selection in a system dynamics model and the key variable and leverage factor of R&D project portfolio management system will be recognized based on analyzing the result of simulation and then we propose a model that we can achieve the best of organization goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • System dynamics
 • Project portfolio management
 • Politics of project prioritization
 • Project-oriented organization foresight
 • Dynamics of project portfolio
 • آذین، فرشاد. و مختاری، قاسم. (1396). طراحی یک مدل شبیه‌سازی برای مدیریت پورتفولیوی پروژه‌ها در شرکت‌های نرم‌افزاری. کنفرانس ملی انجمن پویایی‌شناسی سامانه‌ها، انجمن پویایی‌شناسی‌ ایران.
 • ارسنجانی، محمدعلی.، ارشادی، محمود. و احمدوند، محمدعلی. (1391). تحلیل پویای مشکلات ناشی از عدم وجود نظام مدیریت سبدپروژه‌ها.  فصلنامه علوم مدیریت ایران، 7 (27): 92-71.
 • بهجت‌خواجه، سعید.، منطقی، منوچهر. و نادری، فخرالدین. (1394). بررسی سیستم مدیریت سبدپروژه‌های تحقیق‌و‌توسعه با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها. دهمین کنفرانس مهندسی صنایع، تهران: انجمن مهندسی صنایع.
 • سوشیل، شارما. (1393). پویایی‌های سیستم: رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی. ترجمه ابراهیم تیموری ، علیرضا نورعلی و نریمان ولی‌زاده، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • کافی، فرزاد. (1392). شناسایی و تحلیل الزامات سازمان‌های پروژه‌محور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس.
 • گلخو، فرزانه.، نصیرزاده، فرناد. و فرصت‌کار، احسان. (1393). مدل‌سازی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سبدپروژه با استفاده از روش پویایی‌سیستم و تکنیک DANP. تهران: کنفرانس مدیریت پروژه، موسسه آریانا.
 • نصیرزاده، فرناد.، گلخو، فرزانه. و مرادی، سعید. (1390). مدیریت پورتفلیوی پروژه با استفاده از رویکرد پویایی‌ سیستم. دومین کنفرانس مدیریت استراتژیک، تهران: گروه مطالعات نظام پیمانکاری (جهاد دانشگاهی صنعتی شریف).

 

 • Ahriz, S., El Yamami, A., Mansouri, K., & Qbadou, M. (2018). Cobit 5-Based approach for IT project portfolio management: application to a Moroccan university. IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications9(4), 88-95.
 • Arifin, R. S., Moersidik, S. S., Soesilo, E. T. B., Hartono, D. M., & Latief, Y. (2015). Dynamic project interdependencies (PI) in optimizing project portfolio management (PPM). International Journal of Technology6(5), 828-837.
 • Cooper, R. G., & Edgett, S. J. (2001). Portfolio management for new products: picking the winners. Product Development Institute, Ancaster, Ontario, Canada.
 • Ghazvini, M. S., Ghezavati, V., Makui, A., & Raissi, S. A New Multi-objective Model for Projects Portfolio Optimization considering Integrated Efficiency-risk Approach using NSGA-ΙΙ. Procedia-Social and Behavioral Sciences210, 339-347.
 • Izadin, S., Radfar, R., & Nazemi, J. (2015). A Simulation Based of Setting Policy in Project Acceptance Based on Experiences in Project-Driven SME's. International Journal of Management and Business Research5(2), 95-105.
 • Kerzner, H. (2017). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons.
 • Killen, C. P., Hunt, R. A., & Kleinschmidt, E. J. (2007, August). Managing the new product development project portfolio: a review of the literature and empirical evidence. In PICMET'07-2007 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology (pp. 1864-1874). IEEE.
 • Krumbeck, B., & Killen, C. P. (2010). A System Dynamics Approach for Strategic Analysis of Project Portfolio Interdependencies. Project Management-Creating a Future.
 • Levien, H. (2005). Project Portfolio management: A Practical Guide to Selecting Projects, Managing Portfolios and Maximizing Benefits. Pfeiffer Wiley.
 • Nombuso, S. & Corne, D. P. (2017) .Application of System Dynamics to Project Prioritization. System dynamics conference, London, System dynamics society.
 • Prieto-Pastor, I., Martín-Pérez, V., & Martín-Cruz, N. (2018). Social capital, knowledge integration and learning in project-based organizations: a CEO-based study. Journal of Knowledge Management.
 • Project, M. I. (2013). Standard for Project portfolio management. Project management institute.