توسعه مدل آینده‌نگاری مبتنی بر رویکرد فراتلفیق

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

افزایش تغییرات در حوزه‌های فناوری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از یک‌سو و اثرات متقابل میان این حوزه‌ها از سوی دیگر، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران را با فضایی پیچیده و با عدم قطعیت بالا مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری بر مبنای مجموعه‌ای از فرض‌ها و یک پیش‌بینی از آینده کافی نبوده و بررسی سناریوها یا آینده‌های بدیل ضروری می‌باشد. درک آینده‌های پایه و بدیل، نقطه کلیدی اتصال چشم‌انداز سازمان به برنامه‌های سازمان در راستای تحقق چشم‌انداز است. فرایندهای رایج آینده‌نگاری به دلیل زمینه‌های تخصصی مختلف و سیر تکاملی‌شان، متعدد و گوناگون هستند. ازاین‌رو، انتخاب مدل برای پژوهشگران دشوار است. مقاله حاضر مبتنی بر رویکرد فراتلفیق، با شناسایی و بررسی مدل‌های موجود و اجزا و روابط آن‌ها، چارچوب فرایندی جدیدی را برای اجرای مطالعات آینده‌نگاری پیشنهاد داده است. در همین راستا 32 مدل آینده‌نگاری شناسایی‌شده و بر اساس بیش از 40 مؤلفه در قالب سه دسته کلی "اجزای مدل"،"ویژگی‌های مدل" و"روش تحقیق" مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. مدل ارائه‌شده شامل بخش‌های اصلی "آماده‌سازی"، "ترسیم نقشه سیستمی مسئله"، "شناسایی آینده‌های پایه، بدیل و مطلوب"، "طراحی راهبردها و برنامه‌ها" و درنهایت "ترویج نتایج و ارزیابی مدل" می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Foresight Model Based on Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

 • Hamed Amini 1
 • Mohammad Saeed Jabalameli 2
1 PHD candidate of Technology Management, School of progress Engineering, Iran University of Science and Technology,Tehran, Iran
2 Associate Prof. in Iran University of Science and Technology,Tehran, Iran
چکیده [English]

Increasing changes in technological, social, economic, and political sectors, on the one hand, and cross impact between these areas, on the other hand, have put planners and decision makers in a highly complex and uncertain environment. In such a situation, decision-making based on a set of assumptions and a prediction of the future is not sufficient, and consideration of scenarios or alternative futures is necessary. Understanding Baseline and alternative futures is a key point in connecting the organization's vision to the organization's plans. Given that the current models for the foresight process are diverse due to different specialized fields as well as the evolution of the models, it is difficult for researchers to select a model. Therefore, this paper proposes a new process framework for foresight studies by identifying and examining existing models and their components and relationships based on the meta-Synthesis approach. In this regard, 32 foresight models were identified and evaluated on the basis of more than 40 components in the form of three general categories of “model parts”, “model features” and “research method.” The Meta-Synthesized model includes these main sections: "Preparation", "mapping the system of issue", "identifying baseline, alternative and desirable futures", “designing strategies and plans”, and finally “Promote results and model evaluation“.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foresight Model
 • Meta-Synthesis
 • Futures Studies
 • الوانی، سید مهدی. و صلاحی کجور، اسحق. (1392). طراحی مدل اسلامی - ایرانی آینده نگاری راهبردی. فصلنامه مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، 116(0)، 61–98.
 • نصیری، محمد رضا.، جبل عاملی، محمد سعید. و علی احمدی، علیرضا. (1397). ارائه مدل جامع برنامه‌ریزی سناریویی با رویکرد پیش‌نگری، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 4(12)، 7-37.
 • ABBASI, S. K., SOLTANI, D. M., Vahedian, A., & ABD ELAHI, A. (2008). A proposed process framework for foresight based on meta-synthesis method.‏
 • Andreescu, L., Gheorghiu, R., Zulean, M., & Curaj, A. (2013). Understanding normative foresight outcomes: Scenario development and the “veil of ignorance” effect. Technological Forecasting and Social Change, 80(4), 711–722.
 • Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharge: A meta-synthesis of qualitative research. International Journal of Nursing Studies, 47(4), 487-499.
 • Coates, J. F. (2010). The future of foresight?: A US perspective. Technological Forecasting and Social Change, 77(9), 1428–1437.
 • Coates, J., & Glenn, J. C. (2009). Normative Forecasting. Futures Research Methodology -Version 3.0 (CD-ROM).
 • Conway, M. (2016). Foresight infused strategy development : a how-to guide for using foresight in practice, Thinking Futures; 1 edition.
 • Cuhls, K. (2003). From forecasting to foresight processes?: new participative foresight activities in Germany. Journal of Forecasting, 22(2-3), 93–111.
 • Durst, C., Durst, M., Kolonko, T., Neef, A., & Greif, F. (2015). A holistic approach to strategic foresight: A foresight support system for the German Federal Armed Forces. Technological Forecasting and Social Change, 97, 91–104.
 • Garavan, T. N., & Siikaniemi, L. (2012). Information pathways for the competence foresight mechanism in talent management framework. European Journal of Training and Development, 36(1), 46–65.
 • Godet, M. (2008). Strategic Foresight-La Prospective. research working paper (#10). LIPSOR.
 • Habegger, B. (2010). Strategic foresight in public policy: Reviewing the experiences of the UK, Singapore, and the Netherlands. Futures, 42(1), 49–58.
 • Haegeman, K., Spiesberger, M., & Könnölä, T. (2017). Evaluating foresight in transnational research programming. Technological Forecasting and Social Change, 115, 313–326.
 • Hines, A. (2015). Thinking about the future: Guidelines for strategic foresight, Social Technologies; 1st edition.
 • Hines, A., & Bishop, P. C. (2013). Framework foresight: Exploring futures the Houston way. Futures, 51, 31–49.
 • Horton, A. (1999). A simple guide to successful foresight. Foresight, 1(1), 5-9.
 • Ian Miles , M. K. (2002). Practical Guide to Regional Foresight in the UK, European Commission, EU publications.
 • Inayatullah, S. (2008). Six pillars: Futures thinking for transforming. Foresight, 10(1), 4–2.
 • K.Pete, M. & Jarratt, D. (2015). The practice of foresight in long-term planning. Technological Forecasting and Social Change, 101, 49-61.
 • Kuosa, T. (2012). The evolution of strategic foresight: Navigating public policy making, Ashgate Publishing Limited.
 • Martin, B. R. (1995). Foresight in science and technology. Technology Analysis & Strategic Management, 7(2), 139–168.
 • Michal Sedlacko, N. G. (2010). Futures studies in the governance for sustainable development: Overview of different tools and their contribution to public policy making. ESDN Quarterly Report June 2010.
 • Miranda Santo, M. d., Coelho, G. M., dos Santos, D. M., & Filho, L. F. (2006). Text mining as a valuable tool in foresight exercises. Technological Forecasting and Social Change, 73(8), 1013–1027.
 • Morgan, M. (2003). Meta-study of qualitative health research: a practical guide to meta-analysis and meta-synthesis. International Journal of Nursing Studies, 40(2), 217.
 • Popper, R. (2011). Practical Guide to Mapping Forward-Looking Activities (FLA) Practices, Players and Outcome. European Foresight Platform.
 • Reger, G. (2001). Technology Foresight in Companies: From an Indicator to a Network and Process Perspective. Technology Analysis & Strategic Management, 13(4), 533–553.
 • Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in Nursing & Health, 30(1), 99-111.
 • Sardar, Z. (2010). The Namesake: Futures; futures studies; futurology; futuristic; foresight—What's in a name? Futures, 42(3), 177-184.
 • Saritas, O. (2011). Systemic Foresight Methodology, Forth International Seville Conference on Future-Oriented Technology Analysis (FTA) and Grand societal challeges.
 • Sarpong, D., Maclean, M., & Alexander, E. (2013). Organizing strategic foresight: A contextual practice of ?way finding? Futures, 53, 33–41.
 • Schultz, W. L. (2006). The cultural contradictions of managing change: Using horizon scanning in an evidence?based policy context. Foresight, 8(4), 3–12.
 • Tevis, R. E. (2010). Creating the future: Goal-oriented Scenario Planning. Futures, 42(4), 337–344.
 • Vishnevskiy, K., Karasev, O., & Meissner, D. (2015). Integrated roadmaps and corporate foresight as tools of innovation management: The case of Russian companies. Technological Forecasting and Social Change, 90, 433–443.
 • Voros, J. (2003). A generic foresight process framework. Foresight, 5(3), 10–21.

Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311-318.