دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، بهار 1398، صفحه 7-182 

مقاله علمی- پژوهشی

1. ارائه مدل جامع برنامه‌ریزی سناریویی با رویکرد پیش‌نگری

صفحه 7-37

محمدرضا نصیری؛ محمدسعید جبل عاملی؛ علیرضا علی احمدی


4. ارایه الگوی آماد و پشتیبانی متناسب با نوع و ماهیت تهدید‌های آینده

صفحه 93-124

امید ویسی؛ جعفر حیدری؛ جعفر رزمی؛ مهرداد شهسواری