دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، بهار 1398، صفحه 7-164 

مقاله علمی- پژوهشی

1. ارائه مدل جامع برنامه‌ریزی سناریویی با رویکرد پیش‌نگری

صفحه 7-37

محمدرضا نصیری؛ محمدسعید جبل عاملی؛ علیرضا علی احمدی