الگوی بومی آینده پژوهی در ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فرآیندی

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

مربی گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

از آنﺟﺎ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه­ﭘﮋوﻫﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ میﮔﺮدد. با توجه به اینکه یک الگوی بومی از فرآیند آینده‌پژوهی در آجا با رویکرد فرآیندی ارایه نگردیده است، این تحقیق به دنبال تدوین آن در آجا بوده و در واقع مسئله اصلی تحقیق این است که الگوی بومی فرآیند آینده‌پژوهی در آجا چیست. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش انجام تحقیق توصیفی تحلیلی با رویکرد کمی می‌باشد. در جهت اجرای تحقیق در ابتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق، عوامل موثر بر آینده­پژوهی در آجا با استفاده از روش تحلیل محتوا احصاء گردیده است. سپس جهت دستیابی به الگوی مفهومی تحقیق و تبیین روابط بین عوامل شناسایی شده از روش الگو­سازی ساختاری تفسیری (ISM) و با استفاده از پرسشنامه استاندارد و جمع­آوری داده‌ها از 13 نفر خبرگان حوزه آینده‌پژوهی در آجا استفاده شده است. در پایان این پژوهش الگویی بومی با رویکرد فرآیندی و در پنج سطح و 10 مولفه برای آینده‌پژوهی در آجا ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indigenous Model of Future Studies in the Army of the Islamic Republic of Iran with a Process Approach

نویسنده [English]

 • ali ojaghi
Department of Management of Imam Ali University
چکیده [English]

Since futures research provides an opportunity for researchers to study and assess the future conditions and features for decision-makers, it is considered a platform for development. Given that a native model of the future research process has not been presented in the AJA with the process approach, this research has sought to formulate it in the AJA, and indeed the main issue of the research is that the native model of the future study process in AJA is. This research is an applied and descriptive analytical research with a quantitative approach. In order to implement the research, firstly, by studying the literature and research background, the factors influencing futures studies in AJA were determined using content analysis method; then, to achieve the conceptual model of the research, the relationships between the identified factors using the Interpretative Structural Modeling Method (ISM) Has been. In conclusion, a native model study has been proposed for future study in AJA with a process approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Future Studies"
 • "Strategy Formulation"
 • "Problem Solving"
 • "Needs Assessment"
 • "Environmental Change"
 • پدرام،- ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ، (1388)، ﻣﻘﺎﻟﻪ درﯾﭽﻪای ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ، اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﻮﺳﺴـﻪ آﻣـﻮزش وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع، ص 37 اﻟﯽ 41.
 • زارع  ﻣﯿﺮک آﺑﺎد، ﻋﻠﯽ، (1391)، ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻋﺎم و ﮐﻠﯿﺪی آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫـﯽ  از دﯾـﺪﮔﺎه  وﻧﺪل ﺑﻞ. ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ.
 • ضمیری، محمود، (1394) " ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪل آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ در ﻧﺰاﺟﺎ" ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ آجا دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻈﺮی آﺟﺎ.
 • غلامحسینی، اﺳــﻤﺎﻋﯿﻞ (1389)، آﯾﻨــﺪه ﭘﮋوﻫــﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨــﺪه ﻣﻄﻠــﻮب. ﺗﻬــﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﺟﺎ.
 • ﮐﺮاﻣﺖ زاده، ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ، (1387)، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﺷـﺶ ﮐﺸـﻮر، ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻧﻈـﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهﻧﮕﺎری در اﯾـﺮان، ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺑﻨﯿـﺎن داﻧـﺶ ﭘﮋوﻫـﺎن ﮔـﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﻨـﺎوری رﺻـﺪ ﻣﺮﮐـﺰ آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ.
 • ﻣﺤﻤﻮدزاده، اﺑﺮاﻫﯿﻢ؛ ﮐﺮﯾﻤﯽ، اﺣﻤﺪ؛ ﻗﻮﭼﺎنی، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی؛ ﻣﻼﯾﺮی، ﻓﺮﻫﺎد؛ ﻧﺼﺮی، ﻓﺮاﻣﺮز؛ (1396) ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻧﯿ ﺮوی درﯾﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدی آﺟﺎ؛ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 69، 220- 189.
 • ملکی ﻓﺮ، ﻋﻘﯿﻞ، 1386، ﺳﻤﯿﻨﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺎری دﻓﺎﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸـﮑﺪه ﺻـﻨﻌﺖ و ﻓﻨـﺎوری، ﮔﺮوه آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ و دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ.
  • Chih-Ping Wei, Yen-Hsien Lee"Event detection from online news documents for supporting environmental scanning". Decision Support Systems 36 (2004) 385–401.
  • Choo,Chun Wei,”Evironmental Scanning As Information Seeking and Organizational Learning”,2001.
  • Daft. R. L., & Lengel. R. H. Information richness: "A new appproach to manager behavior and organization desian". In B. Staw & L. L. Cummings (Eds.), Research in organational behavior (Vol. 6).
  • Duen-Ren Liu, Meng-Jung Shih, Churn-Jung Liau, Chin-Hui Lai "Mining the change of event trends for decision support in environmental scanning" Expert Systems with Applications 36 (2009) 972–984.
  • Fonseca R.; (2005), Unido Technology Foresight program, Technology Foresight Training Program Seminar on Technology Foresight Practices & Methods, Tehran 
  • Martin,  B(٢٠٠١) Technology  Foresight  in  a  Rapidly  Globalizing  Economy, Vienna
  • Miller Jerry P. "the relationships between organizational culture and environmental scanning", Library trends, Vol 43, No,2, fall 1994,pp.170-205.
  • Morrison James L. "Developing a comprehensive environmental scanning system: a case study". Paper ,presented to the SCUP 23 environmental scanning network, Toronto, July 31-Agust 3,1988
  • Schultz. WendyL, (10-11 November 1997), The Foresight fan:Systemic Approaches to foresight, workshop presented at the request and with the assistance of Ayesha Dost (NHS), London
  • slaughter Richard A."A new framework for environmental scanning"Australian foresight institute mono graph series 2003.
Voros Joseph," reframing Environmental scanning: an integral approach", Australian foresight institute mono graph series 2003.