الگوی بومی آینده‌پژوهی در ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فرآیندی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

مربی گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه امام علی (ع)

چکیده

از آنﺟﺎ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه­ﭘﮋوﻫﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ میﮔﺮدد. با توجه به اینکه یک الگوی بومی از فرآیند آینده‌پژوهی در آجا با رویکرد فرآیندی ارائه نگردیده است، این تحقیق به دنبال تدوین آن در آجا بوده و در واقع مسئله اصلی تحقیق این است که الگوی بومی فرآیند آینده‌پژوهی در آجا چیست. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی با رویکرد کمی می‌باشد. در جهت اجرای تحقیق در ابتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر آینده‌پژوهی در آجا با استفاده از روش تحلیل محتوا احصاء گردیده است. سپس جهت دستیابی به الگوی مفهومی تحقیق روابط بین عوامل شناسایی شده از روش الگوی­سازی ساختاری تفسیری (ISM) و با استفاده از پرسشنامه استاندارد و جمع­آوری داده‌ها از 13 نفر خبرگان حوزه آینده‌پژوهی در آجا استفاده شده است. در پایان این پژوهش الگویی بومی با رویکرد فرآیندی و در پنج سطح و 10 مؤلفه برای آینده‌پژوهی در آجا ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indigenous Model of Future Studies in the Army of the Islamic Republic of Iran with a Process Approach

نویسنده [English]

 • Ali Ojaghi
Faculty member of Management Department of Imam Ali University
چکیده [English]

Since futures research provides an opportunity for researchers to study and assess the future conditions and features for decision-makers, it is considered a platform for development. Given that a native model of the future research process has not been presented in the AJA with the process approach, this research has sought to formulate it in the AJA, and indeed the main issue of the research is that the native model of the future study process in AJA is. This research is an applied and descriptive analytical research with a quantitative approach. In order to implement the research, firstly, by studying the literature and research background, the factors influencing futures studies in AJA were determined using content analysis method; then, to achieve the conceptual model of the research, the relationships between the identified factors using the Interpretative Structural Modeling Method (ISM) Has been. In conclusion, a native model study has been proposed for future study in AJA with a process approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Future Studies"
 • "Strategy Formulation"
 • "Problem Solving"
 • "Needs Assessment"
 • "Environmental Change"
 • پدرام، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ. (1388). درﯾﭽﻪای ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ، تهران: اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﻮﺳﺴـﻪ آﻣـﻮزش وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع، 41-37.
 • زارع  ﻣﯿﺮک­آﺑﺎد، ﻋﻠﯽ. (1391). ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻋﺎم و ﮐﻠﯿﺪی آﯾﻨﺪه­ﭘﮋوﻫـﯽ از دﯾـﺪﮔﺎه وﻧﺪل ﺑﻞ، در دسترس از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﯾﻨﺪه­ﭘﮋوﻫﯽ؛ http://ayandehpajoohi.com/articles/futuresstudies.
 • ضمیری، محمود. (1394). ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪل آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ در ﻧﺰاﺟﺎ، تهران: انتشارات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ آجا، دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻈﺮی آﺟﺎ.
 • غلامحسینی، اﺳــﻤﺎﻋﯿﻞ. (1389). آﯾﻨــﺪه ﭘﮋوﻫــﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨــﺪه ﻣﻄﻠــﻮب. ﺗﻬــﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﺟﺎ.
 • ﮐﺮاﻣﺖ زاده، ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ. (1387). ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﺷـﺶ ﮐﺸـﻮر، ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻧﻈـﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهﻧﮕﺎری در اﯾـﺮان، تهران: انتشارات ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺑﻨﯿـﺎن داﻧـﺶ ﭘﮋوﻫـﺎن ﮔـﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﻨـﺎوری رﺻـﺪ ﻣﺮﮐـﺰ آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ.
 • ﻣﺤﻤﻮدزاده، اﺑﺮاﻫﯿﻢ.، ﮐﺮﯾﻤﯽ، اﺣﻤﺪ.، ﻗﻮﭼﺎنی، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی؛.، ﻣﻼﯾﺮی، ﻓﺮﻫﺎد.، ﻧﺼﺮی، ﻓﺮاﻣﺮز. (1396). ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدی آﺟا، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، 15 (69): 220- 189.
 • ملکی ﻓﺮ، ﻋﻘﯿﻞ. (1386). ﺳﻤﯿﻨﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺎری دﻓﺎﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸـﮑﺪه ﺻـﻨﻌﺖ و ﻓﻨـﺎوری، ﮔﺮوه آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ و دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ.
 • Choo, C. W. (2001). Environmental scanning as information seeking and organizational learning. Information Research7(1): 7-1.‏
 • Daft. R. L. & Lengel. R. H. (2011). Information richness: A new appproach to manager behavior and organization desian. In B. Staw & L. L. Cummings (Eds.), Research in organational behavior (Vol. 6).
 • Liu, D. R., Shih, M. J., Liau, C. J., & Lai, C. H. (2009). Mining the change of event trends for decision support in environmental scanning. Expert Systems with Applications36(2): 972-984.‏
 • Martin, B. (2001). Technology foresight in a rapidly globalizing economy. na.‏
 • Miller, J. P. (1994). The relationships between organizational culture and environmental scanning: a case study.‏
 • Morrison J. L. (1988). Developing a comprehensive environmental scanning system: a case study. Paper, presented to the SCUP 23 environmental scanning network, Toronto.
 • Paya, A., & Shoraka, H. R. B. (2010). Futures Studies in Iran: Learning through trial and error. Futures42(5): 484-495.‏ 
 • Schultz, W. (1997, November). The foresight fan: systemic approaches to foresight. In King’s Fund European Symposium, Health Futures: Tools to Create Tomorrow’s Health System, London, UK. Retrieved on September (Vol. 24, p. 2015).‏
 • Slaughter R. A. (2003). A new framework for environmental scanning. Australian foresight institute mono graph serie.
 • Voros, J. (2001). Reframing environmental scanning: an integral approach. Foresight3(6): 533-551.‏
 • Wei, C. P., & Lee, Y. H. (2004). Event detection from online news documents for supporting environmental scanning. Decision Support Systems36(4): 385-401.‏