ارایه الگوی آماد و پشتیبانی متناسب با نوع و ماهیت تهدید‌های آینده

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

4 مدیر حوزه آماد و پشتیبانی، دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

برای ارائه راهبردهای آینده‌نگر در حوزه آماد و پشتیبانی، مستلزم شناخت هر چه بیشتر ویژگی‌های آماد و پشتیبانی و اولویت‌بندی آن می‌باشد. در حال حاضر با توجه به ظهور الگووارههای جدید و تاثیر آن بر سازمان‌های نظامی به‌ویژه در حوزه آماد و پشتیبانی، شناسایی و تبیین ویژگی‌ها و اولویت‌های آماد و پشتیبانی با توجه به نوع و ماهیت تهدیدهای آینده به‌صورت علمی، مدون و به‌روز تعیین نشده است که هدف اصلی این تحقیق است. این تحقیق ازنظر نوع، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد و به‌صورت ترکیبی (کیفی-کمی) انجام می‌شود. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و همچنین از روش مقایسات زوجی جهت اولویت‌بندی ویژگی‌های آماد و پشتیبانی برای تهدیدهای آینده استفاده گردیده است. ویژگی‌های آماد و پشتیبانی از چهار بخش شامل گفتمان رهبری، پیشینه و سوابق تحقیقاتی، مبانی و مفاهیم نظری و مصاحبه با خبرگان به دست آمد که پس از بررسی، گروه‌بندی و طبقه‌بندی ویژگی‌ها در قالب چهار بُعد ساختاری، سازمانی، تجهیزات و روشی تعیین و تعداد 10 ویژگی برتر که اولویت‌های آماد و پشتیبانی با توجه به نوع و ماهیت تهدیدهای آینده بودند، مشخص گردیدند. اولویت‌های اشاره‌شده به ترتیب 1) چابکی، 2) سیالیت و انعطاف، 3) ایمان و تعهد کارکنان آمادی، 4) سامانه فرماندهی و کنترل هوشمند، 5) مهارت و تخصص کارکنان آمادی، 6) سامانه ارتباطی بومی، امن و پایدار، 7) سامانه فرماندهی پویا، 8) تأمین تجهیزات و تسلیحات تأثیرمحور، 9) طراحی متمرکز و اجرای نامتمرکز،10) تأمین تجهیزات و تسلیحات هوشمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide logistics pattern according to the type and nature of future threats

نویسندگان [English]

 • omid veisy 1
 • Jafar Heydari 2
 • Jafar Razmi Razmi 3
 • Mehrdad Shahsavari Shahsavari 4
1 Tehran university
2 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Professor, Faculty of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Ph.D., Strategic Management, National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

For prospective strategies in the field of logistics, analysis of the internal environment (strengths and weaknesses) requires more recognition feature is logistics and prioritization. Currently, due to the emergence of new patterns of warfare and its impact on military organizations, especially in the field of logistic, the priorities of logistics have not been determined by science and practice, which is the main issue of this research. So identifying and explaining the characteristics and priorities according to the type and nature of future threats Logistics main objective of this research. This research is of type, applied-development and methodological, descriptive and survey type, and is carried out in combination (qualitative-quantitative). In this research, qualitative content analysis method and also paired comparison method have been used to prioritize logistic characteristics for future threats. The characteristics of logistic are based on the type and nature of future threats from four sections including the discourse of leader, backgrounds and research backgrounds, theoretical fundamentals and interviews with experts. After reviewing, grouping and classifying features in the form of four The following were the structural, organizational, equipment, and methodology. The top ten top ten logistic priorities were identified according to the type and nature of future threats. The priorities are as follows: follows: Agility,Flexibility, Faith and Commitment of Logistics Staff, Intelligent Command and Control System, Logistics Skills and Expertise, Native, Safe, and Sustainable FAVA Systems, Dynamic Command System, Prioritize Supply Effective Equipment and Weapons Axis, Focused design and decentralized implementation, Priority to providing intelligent equipment and weapons.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Logistics
 • Preparation and Support Priorities
 • Future Threats
 • Logistic pattern
 • بوتول، گاستون، (1368)، "جامعه‌شناسی جنگ، ترجمه هوشنگ فرخجسته"، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
 • بیدل، استفان، جفری، فریدمن، (2006)، "جنگ 33 روزه و سرنوشت جنـگ‌های آینده"، ترجمه صادق خسرونژاد، تهران: انتشـارات آجا، ص 80 و 110.
 • تافلر، الوین و هایدی، (1374)، "جنگ و پاد جنگ"، ترجمه: مهدی بشارت، انتشارات اطلاعات.
 • تیموری، ابراهیم، احمدی، مهدی، (1392)، "مدیریت زنجیره تامین"، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ص 4-15.
 • جعفر نژاد، احمد، محمودی، محمدرضا، (1393)،" زنجیره تامین پایدار"، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
 • حافظ نیا، محمدرضا، (1390)، "اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک"، پژوهشکده امیرکبیر جهان (انتشارات پاپلی).
 • خاکی، غلامرضا، (1379)، "روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی"، تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور، انتشارات درایت.
 • خراسانی،شرف‌الدین (بی تا)، "نخستین فیلسوفان یونان"، تهران، انتشارات سهامی.
 • خودسیانی، مصطفی، خان احمدی، اسماعیل، (1392)، گ بررسی نقش روحیه در دفاع مقدس و جنگ آینده"، تهران: فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 42، ص 68 و 76.
 • دانشگاه امام حسین (ع)(1378)،"اصول و قواعد اساسی رزم"، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 • لادن، (2002)، "سامانه‌های اطلاعات مدیریت"، نسخه هفتم، پرنتیک-هال، نیوجرسی توربان.
 • کرباسی، منصور، شهسواری، مهرداد، (1394)،"آماد و پشتیبانی در جنگ‌های ترکیبی"، تهران: همایش جنگ‌های ترکیبی دافوس آجا.
 • روشنی، رضا، پیراسته، مرتضی، مشرفی زنوزی، عباس، (1394)،" مدیریت لجستیک"، انتشارات دافوس، تهران، ص 22.
 • علیزاده، عزیز، (1388)، "بررسی سناریوهای جنگ آینده با تأکید بر فناوری‌های دفاعی"، چاپ اول : تهران، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • غضنفری، مهدی، (1389)،" نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین" ، دانشگاه علم و صنعت ایران، ص.6.
 • صراف‌جوشقانی، حسن، غفاری‌توران، حسین، (1391)، "بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تامین نظامی (MSCM)"، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
 • صراف‌جوشقانی، حسن، قربان زاده کریمی، حمیدرضا، پور صادق، ناصر،(1393)، "متدولوژی آشوب گونگی در نهادینه‌سازی فعالیت‌های لجستیک نظامی"، تهران: فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 58، ص 75.
 • مداحی، محمدابراهیم، (1391)، "تبیین مکانیزم تغییرات و اصول پارادایم (الگو واره)".
 • مهرگان، محمدرضا، (1380)،"پژوهش عملیاتی، برنامه‌ریزی خطی و کاربرد آن"، چاپ چهاردهم، نشر دانشگاهی.
 • مطالعات گروهی شماره 23 دوره 16، (1395)، "قابلیت‌های آماد و پشتیبانی در جنگ‌های آینده،" تهران: دافوس آجا.
 • نصرت پناه، سیاوش، کریمی، احمد، (1394)، "ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران"، فصلنامه مدیریت بحران، سال هفتم، شماره 24.
  • Ambe, I. M. (2010). “Agile supply chain: Strategy for competitive advantage”. Journal ofGlobal Strategic Management, 4(1), 5_17.
  • Baghalian A., Rezapour S., Farahani R. Z. (2013) “Robust supply chain network design with service level against disruptions and demand uncertainties: A reallife case”, European Journal of Operational Research, 227(1): 199-215
  • Christodoulos Nikou, Socrates J. Moschuris, (2016) “An integrated approach for supplier selection in military critical application items” Journal of Public Procurement, Vol. 16 Issue: 1, pp.83-117,
  • Maurya, P., & Gupta, B. K. (2016)." Supply chain pipeline". International Journal of Applied Research, 2(1), 314_319
  • Ramezani M., Bashiri M., Tavakkoli-Moghaddam R. (2013) "A new multiobjective stochastic model for a forward/reverse logistic network design with responsiveness and quality level", Applied Mathematical Modelling, 37(1): 328- 344.
  • Rietjens, S., Kampen, T., & Grant, T. (2010). “Logistics Planning and Control: Lessons Learned in Afghanistan”. In: Soeters, J., Van Fenema, P., Beeres, R. (eds.), Managing Military Organizations: Theory and Practice,pp. 97-110. London: Routledge
  • Tabrizi B. H., Razmi J. (2013) "Introducing a mixed-integer non-linear fuzzy model for risk management in designing supply chain networks", Journal of Manufacturing Systems, 32(2): 295-307.
  • Tang C. S. (2006) "Perspectives in supply chain risk management", International Journal of Production Economics, 103(2): 451-488.
  • Zigiaris, S. (2000). “The supply chain management, in INNOREGIO: Dissemination of innovation and knowledge management techniques. Retrieved from http://www.urenio.org/tools/ en/supply_chain_management.pdf. Accessed on July 6, 2018
  • http://www.ilscs.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=22