ارائه الگوی آماد و پشتیبانی متناسب با نوع و ماهیت تهدید‌های آینده

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

برای راهبردهای آینده‌نگر در حوزه آماد و پشتیبانی، مستلزم شناخت هر چه بیشتر ویژگی‌های آماد و پشتیبانی و اولویت‌بندی آن می‌باشد. در حال حاضر با توجه به ظهور الگووارههای جدید و تأثیر آن بر سازمان‌های نظامی به‌ویژه در حوزه آماد و پشتیبانی، شناسایی و تبیین ویژگی‌ها و اولویت‌های آماد و پشتیبانی با توجه به نوع و ماهیت تهدیدهای آینده به‌صورت علمی، مدون و به‌روز تعیین نشده است که هدف اصلی این تحقیق است. این تحقیق ازنظر نوع، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد و به‌صورت ترکیبی (کیفی-کمی) انجام می‌شود. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و همچنین از روش مقایسات زوجی جهت اولویت‌بندی ویژگی‌های آماد و پشتیبانی برای تهدیدهای آینده استفاده گردیده است. ویژگی‌های آماد و پشتیبانی از چهار بخش شامل گفتمان رهبری، پیشینه و سوابق تحقیقاتی، مبانی و مفاهیم نظری و مصاحبه با خبرگان به دست آمد که پس از بررسی، گروه‌بندی و طبقه‌بندی ویژگی‌ها در قالب چهار بُعد ساختاری، سازمانی، تجهیزات و روشی تعیین و تعداد ده ویژگی برتر که اولویت‌های آماد و پشتیبانی با توجه به نوع و ماهیت تهدیدهای آینده بودند، مشخص گردیدند. اولویت‌های اشاره‌شده به ترتیب؛ 1. چابکی 2. سیالیت و انعطاف 3. ایمان و تعهد کارکنان آمادی 4. سامانه فرماندهی و کنترل هوشمند 5. مهارت و تخصص کارکنان آمادی 6. سامانه ارتباطی بومی، امن و پایدار 7. سامانه فرماندهی پویا 8. تأمین تجهیزات و تسلیحات تأثیر­محور 9. طراحی متمرکز و اجرای نامتمرکز 10. تأمین تجهیزات و تسلیحات هوشمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide logistics pattern according to the type and nature of future threats

نویسندگان [English]

 • Omid Veisy 1
 • Jafar Heydari 2
 • Jafar Razmi Razmi 3
 • Mehrdad Shahsavari Shahsavari 4
1 PhD student in industrial engineer of Tehran university
2 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Professor, Faculty of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Ph.D., Strategic Management, National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

For prospective strategies in the field of logistics, analysis of the internal environment (strengths and weaknesses) requires more recognition feature is logistics and prioritization. Currently, due to the emergence of new patterns of warfare and its impact on military organizations, especially in the field of logistic, the priorities of logistics have not been determined by science and practice, which is the main issue of this research. So identifying and explaining the characteristics and priorities according to the type and nature of future threats Logistics main objective of this research. This research is of type, applied-development and methodological, descriptive and survey type, and is carried out in combination (qualitative-quantitative). In this research, qualitative content analysis method and also paired comparison method have been used to prioritize logistic characteristics for future threats. The characteristics of logistic are based on the type and nature of future threats from four sections including the discourse of leader, backgrounds and research backgrounds, theoretical fundamentals and interviews with experts. After reviewing, grouping and classifying features in the form of four The following were the structural, organizational, equipment, and methodology. The top ten top ten logistic priorities were identified according to the type and nature of future threats. The priorities are as follows: follows: Agility,Flexibility, Faith and Commitment of Logistics Staff, Intelligent Command and Control System, Logistics Skills and Expertise, Native, Safe, and Sustainable FAVA Systems, Dynamic Command System, Prioritize Supply Effective Equipment and Weapons Axis, Focused design and decentralized implementation, Priority to providing intelligent equipment and weapons.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Logistics
 • Preparation and Support Priorities
 • Future Threats
 • Logistic pattern
 • بوتول، گاستون. (1368). جامعه‌شناسی جنگ، ترجمه هوشنگ فرخجسته، تهران: انتشارات سازمان و آموزش انقلاب اسلامی.
 • بیدل، استفان. و جفری، فریدمن. (2006). جنگ 33 روزه و سرنوشت جنـگ‌های آینده، ترجمه صادق خسرونژاد، تهران: انتشـارات آجا، ص 80 و 110.
 • پرنتیک، هال، نیوجرسی، توربان. (2002). سامانه‌های اطلاعات مدیریت، نسخه هفتم، ترجمه لادن، تهران: انتشارات آریا قلم.
 • تافلر، الوین و هایدی. (1374). جنگ و پاد جنگ، ترجمه: مهدی بشارت، تهران: انتشارات اطلاعات.
 • تیموری، ابراهیم. و احمدی، مهدی. (1392). مدیریت زنجیره تامین، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ص 15-4.
 • جعفرنژاد، احمد. و محمودی، محمدرضا. (1393). زنجیره تامین پایدار، تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر.
 • حافظ نیا، محمدرضا. (1390). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، تهران: پژوهشکده امیرکبیر جهان (انتشارات پاپلی).
 • خاکی، غلامرضا. (1379). روشتحقیقبارویکردیبهپایان‌نامهنویسی، تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور، انتشارات درایت.
 • خراسانی (شرف)، شرف الدین. (1370). نخستین فیلسوفان یونان، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
 • خودسیانی، مصطفی. و خان­احمدی، اسماعیل. (1392). بررسی نقش روحیه در دفاع مقدس و جنگ آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی، 11 (42): 76-68.
 • روشنی، رضا.، پیراسته، مرتضی.، و مشرفی زنوزی، عباس. (1394). مدیریت لجستیک، تهران: انتشارات دافوس آجا، ص 22.
 • صراف‌جوشقانی، حسن. و غفاری‌توران، حسین. (1391). بهینه­کاوی در مدیریت زنجیره تامین نظامی (MSCM تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
 • صراف‌جوشقانی، حسن، قربان­زاده کریمی، حمیدرضا. و پور صادق، ناصر. (1393). متدولوژی آشوب گونگی در نهادینه‌سازی فعالیت‌های لجستیک نظامی، تهران: انتشارات فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 58: 75.
 • علیزاده، عزیز. (1388). بررسیسناریوهایجنگآیندهباتأکیدبرفناوری‌هایدفاعی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • غضنفری، مهدی. (1389). نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ص.6.
 • کرباسی، منصور. و شهسواری، مهرداد. (1394). آماد و پشتیبانی در جنگ‌های ترکیبی، تهران: همایش جنگ‌های ترکیبی دافوس آجا.
 • گروهه مؤلفان دانشگاه امام حسین (ع). (1378). اصول و قواعد اساسی رزم، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 • مداحی، محمدابراهیم. (1391). تبیین مکانیزم تغییرات و اصول پارادایم (الگو واره)، در دسترس از سایت؛ .www.modiriyatfarda.ir
 • مطالعات گروهی دافوس آجا. (1395). قابلیت‌های آماد و پشتیبانی در جنگ‌های آینده، تهران: مطالعات گروهی دافوس آجا، دوره 16 شماره 23.
 • مهرگان، محمدرضا. (1380). پژوهش عملیاتی، برنامه‌ریزی خطی و کاربرد آن، چاپ چهاردهم، تهران: نشر دانشگاهی.
 • نصرت پناه، سیاوش. و کریمی، احمد. (1394). ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران، فصلنامهمدیریتبحران، 7 (24).

 

 • Ambe, I. M. (2010). Agile supply chain: Strategy for competitive advantage. Journal of Global Strategic Management, 4(1): 5-17.
 • Baghalian, A., Rezapour, S., & Farahani, R. Z. (2013). Robust supply chain network design with service level against disruptions and demand uncertainties: A real-life case. European Journal of Operational Research227(1): 199-215.‏
 • Maurya, P., & Gupta, B. K. (2016). Supply chain pipeline. International Journal of Applied Research2(1): 314-319.‏
 • Nikou, C., & Moschuris, S. J. (2016). An integrated approach for supplier selection in military critical application items. Journal of Public Procurement16(1): 83-117.‏
 • Ramezani, M., Bashiri, M., & Tavakkoli-Moghaddam, R. (2013). A new multi-objective stochastic model for a forward/reverse logistic network design with responsiveness and quality level. Applied Mathematical Modelling37(1-2): 328-344.‏
 • Rietjens, B., van Kampen, T., & Grant, T. (2010). Logistics planning and control: lessons learned in Afghanistan. In Managing Military Organizations (pp. 115-128). Routledge.‏
 • Tabrizi, B. H., & Razmi, J. (2013). Introducing a mixed-integer non-linear fuzzy model for risk management in designing supply chain networks. Journal of Manufacturing Systems32(2): 295-307.‏
 • Tang, C. S. (2006). Perspectives in supply chain risk management. International journal of production economics103(2): 451-488.‏

Zigiaris, S. (2000). The supply chain management, in INNOREGIO: Dissemination of innovation and knowledge management techniques. Retrieved from http://www.urenio.org/tools.