شناسایی و بررسی عؤامل کلیدی مؤثر بر توانمندی‌های مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رقابت‌های روزافزون جهانی، شرکت‌ها و صنایع را به سوی یافتن راه‌حل‌های نوین برای بقا و حفظ بازار سوق می‌دهد. به این منظور شرکت‌ها سعی دارند تا بر فعالیت‌های نوآورانه مانند پروژه‌های تحقیق و توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری کنند و مسیر آینده رقابت و کسب‌وکار خود را هموارتر کنند. با توجه به ویژگی‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه آینده، دستیابی به روش‌هایی که موفقیت این پروژه‌ها را تأمین کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پروژه‌های تحقیق و توسعه از منظر مدیریت پروژه در شرکت‌های تکنولوژی‌محور، بسیار کم مورد توجه قرار گرفته‌اند. به منظور پیاده‌سازی نتایج تحقیقات جدید و کمک به رفع مشکلات موجود در این زمینه، شناسایی و اولویت‌بندی عؤامل مؤثر بر پروژه‌های تحقیق و توسعه آینده ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نوع روش، توصیفی پیمایشی است. عؤامل مؤثر بر پروژه‌های تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته از مرور ادبیات و نظر خبرگان صنعت هوافضا استخراج شده و پرسشنامه تأیید شده در جامعه خبرگان توزیع و نتایج با روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart-PLS مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش 8 بعد اصلی مؤثر بر پروژه‌های تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا به همراه 56 عامل شناسایی و تأیید گردید که توجه به همه آن‌ها دارای اهمیت است. کلیه عوامل کلیدی شناسایی شده، تأثیر معناداری بر توانمندی‌های مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Investigating Key Factors Affecting the Capabilities of Future R&D Projects Management in High-Tech Aerospace Industries

نویسندگان [English]

 • Mahamad Hosein Osari 1
 • Abbas Khamseh 2
 • Reza Radfar 3
 • Nosratola Shadnosh 1
1 Department of Technology Management, Tehran University Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The ever-increasing global competition leads companies and industries to find new solutions for survival and market preservation. To this end, companies are trying to invest in innovative activities such as R&D projects and streamline their business and competition. Regarding the characteristics of future R&D projects, it is important to have access to methods that provide the success of these projects. R&D projects have been considered very little in terms of project management in technology-oriented companies. In order to implement the results of new research and to help resolve the problems in this field, it is necessary to identify and prioritize the factors affecting future R&D projects. The purpose of this research is applied and is a descriptive-survey method. Factors influencing future R&D projects in advanced technology industries have been extracted from the review of the literature and opinion of the aerospace industry experts and the approved questionnaires have been distributed in the expert community and the results have been verified using confirmatory factor analysis and structural equations with Smart-PLS software. In this study, eight main dimensions influencing future R&D projects in the aerospace advanced technology industry with 56 factors were identified and confirmed, which are important for all of them. All identified key factors have a significant impact on future R&D projects management capability in advanced aerospace industries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Project management
 • Future research and development
 • High technology
 • Aerospace industries
 • · آذر، عادل.، غلامزاده، رسول.، و قنواتی، مهدی. (1391). مدلسازی مسیری-ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم‌افزار Smart PLS، تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • · خمسه، عباس. و رجبی، مهدی. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل راهبردی مؤثر بر برون‌سپاری پروژه‌های R&D در صنایع دفاعی با رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 2 (4): 86-63..
 • · دلاوری، مهدی.، صبحیه، محمد حسین.، آراستی، محمد رضا.، طبائیان، سیدکمال. و حسنقلی‌پور، طهمورث. (1394). شناسایی قابلیت‌های مدیریت طرح‌های توسعه‌ی محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی، فصلنامه بهبود مدیریت، 9 (28): 29-5.
 • · رجبی، غلامرضا. (1383). شناسایی عوامل موفقیت پروژه‌های تحقیقاتی در صنعت برق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و برنامه‌ریزی، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
 • · عباسی، فرهاد. (1375). مدل ارزیابی مدیریت عملکرد پروژه‌های تحقیق و توسعه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، اولین همایش ملی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران.
 • · کریمی دستگردی، وحید. و حری، محمد صادق. (1392). رتبه‌بندی پروژه‌های تحقیقاتی با در نظر گرفتن عوامل کلیدی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مطالعه موردی، سازمان صنایع و معادن)، کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.
 • · گروه مؤلفان موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. (1391). نظام نوآوری باز (نهادهای نوآوری)، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • · مددی، سعید.، تومانیان، آرا. و کاظم‌پور، ذکریا. (1395). تدوین راهبردهای ایجاد زیرساخت داده‌های مکانی در سامانه‌های فرماندهی و مدیریت نظامی در افق 1404 با نگاه آینده‌پژوهی، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 1 (1): 88-65.
 • · منطقی، منوچهر.، طباطبائیان، سید حبیب ا...، حنفی‌زاده، پیام. و نقی‌زاده، محمد. (1392). الگوی ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه‌های فناوری‌محور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی: نمونه بنگاه‌های بخش اویونیک ایران، فصلنامه بهبود مدیریت، 7 (1): 69-43.
 • مورعی، رضا. (1384). مدیریت پیکربندی در پروژه‌های پتروشیمی، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران.
 • نظری‌زاده، فرهاد. (1391). مدل‌ها و عوامل موفقیت نوآوری، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

 

 • Astebro, T. (2004). Key success factors for technological entrepreneurs' R&D projects. IEEE Transactions on Engineering Management51(3): 314-321.‏
 • Balachandra, R., & Friar, J. H. (1997). Factors for success in R&D projects and new product innovation: a contextual framework. IEEE Transactions on Engineering management44(3): 276-287.
 • Barragán-Ocaña, A., & Zubieta-García, J. (2013). Critical factors toward successful R & D projects in public research centers: A primer. Journal of applied research and technology11(6): 866-875.
 • Basu, R. (2015). Managing Projects in Research and Development. Ashgate Publishing, Ltd.
 • Beba, B. F. (2017). Early-Stage Success Factors in R&D Collaborations (Bachelor's thesis, University of Twente).
 • Belout, A., & Gauvreau, C. (2004). Factors influencing project success: the impact of human resource management. International journal of project management22(1):1-11.
 • Besteiro, É. N. C., de Souza Pinto, J., & Novaski, O. (2015). Success factors in project management. Business Management Dynamics4(9): 19.
 • Bizan, O. (2003). The determinants of success of R&D projects: evidence from American–Israeli research alliances. Research Policy, 32(9): 1619-1640.
 • Bland, C. J. (1992). Characteristics of a productive research environment: Literature review. Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges, 67(6): 385-397.
 • Brettel, M., Mauer, R., Engelen, A., & Küpper, D. (2012). Corporate effectuation: Entrepreneurial action and its impact on R&D project performance. Journal of Business Venturing, 27(2): 167-184.
 • Chen. Y. Partial adjustment toward target R&D intensity, (2018), R&D Management  Journal. https://doi.org/10.1111/radm.12320.
 • Chiesa, V. (2008). R&D Strategy & Organisation: Managing Technical Change in Dynamic Contexts.
 • Daniel, D. R. (1961). Management information crisis. Harvard business review, 111-121.
 • Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. Journal of management information systems, 19(4): 9-30.
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research18(1): 39-50.‏
 • García-Vega, M., Hofmann, P., & Kneller, R. (2019). Multinationals and the globalization of R&D. International Journal of Industrial Organization63, 583-614.
 • Gefen, D., & Straub, D. (2005). A practical guide to factorial validity using PLS-Graph: Tutorial and annotated example. Communications of the Association for Information systems16(1): 5.‏.
 • Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice19(2): 139-152.
 • Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., Tatham, R.  (2006). Multivariate Analysis (6th ed.), New Jersey: Pearson Education Inc
 • Harash, E., Al-Timimi, S. N., Alsaad, F. J., Al-Badran, A. Y. Z., & Ahmed, E. R. (2014). Contingency factors and performance of research and development (R&D): The moderating effects of government policy. Journal of Asian Scientific Research4(2), 47.
 • Henseler, J., & Fassott, G. (2010). Testing moderating effects in PLS path models: An illustration of available procedures. In Handbook of partial least squares (pp. 713-735). Springer, Berlin, Heidelberg.‏
 • Ho, C., & Yang, Y. F. (2012). The Key Success Factors of Small Business Innovationand Research of Taiwan Automotive Electronics Industry. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(5): 521.
 • Huljenic, D., Desic, S., & Matijasevic, M. (2005). Project management in research projects. In Proceedings of the 8th International Conference on Telecommunications, 2005. ConTEL 2005. (Vol. 2, pp. 663-669). IEEE.
 • Hulland, J., & Business, R. I. S. o. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2): 195-204.
 • Hwang, B. G., & Lim, E. S. J. (2012). Critical success factors for key project players and objectives: Case study of Singapore. Journal of Construction Engineering and Management, 139(2): 204-215.
 • Ihuah, P. W., Kakulu, I. I., & Eaton, D. (2014). A review of Critical Project Management Success Factors (CPMSF) for sustainable social housing in Nigeria. International Journal of Sustainable Built Environment, 3(1): 62-71.
 • Johansen, T., & Gilb, T. (2005). From Waterfall to Evolutionary Development (Evo): How we rapidly created faster, more user- friendly, and more productive software products for a competitive multi-national market. INCOSE Proceedings. (July 2005) Also published in EuroSPI Proceedings.
 • Jung, M., Lee, Y. B., & Lee, H. (2015). Classifying and prioritizing the success and failure factors of technology commercialization of public R&D in South Korea: using classification tree analysis. The Journal of Technology Transfer, 40(5): 877-898.
 • Karaveg, C., Thawesaengskulthai, N., & Chandrachai, A. (2016). R & D commercialization capability criteria: implications for project selection. Journal of Management Development, 35(3): 304-325.
 • Kaya, İ., Oner, M. A., & Başoğlu, N. (2003). Critical success factors in R&D project management in military systems acquisition and a suggested R&D project selection methodology for Turkish armed forces. In PICMET Conference Proceedings.
 • Kensen, A. K., Pretorius, J. H., & Pretorius, L. (2014). Towards the sixth generation of R&D management: an exploratory study. International Conference for the International Association of Management of Technology.
 • Kiraz, A., Canpolat, O., Erkan, E. F., & Albayrak, F. (2018). Evaluating R&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (14): 49-53.‏
 • Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M., & Ioannou, G. (2011). Absorptive capacity, innovation, and financial performance. Journal of Business Research, 64(12): 1335-1343.
 • Kuchta, D., & Skowron, D. (2016). Classification of R&D projects and selection of R&D project management concept. R&D Management, 46(5): 831-841.
 • Lai, Y. L., Lin, F. J., & Lin, Y. H. (2015). Factors affecting firm's R&D investment decisions. Journal of Business Research, 68(4): 840-844.
 • Lee, K., Jeong, Y., & Yoon, B. (2017). Developing an research and development (R&D) process improvement system to simulate the performance of R&D activities. Computers in Industry, 92: 178-193.
 • Manuel, J., Francisco, J., & Félix, A. (2009), Exploring the impact of individualism and uncertainty avoidance in Web-based electronic learning: An empirical analysis in European higher education, Computers & Education, 52: 588-598.
 • Mikulskienė, B. (2014). Research and development project management: study book.
 • Morris, P. W., & Hough, G. H. (1987). The anatomy of major projects: A study of the reality of project management.
 • Nagadevara, V. (2012). Project success factors and inter-sectoral differences. Review of business research12(1).‏
 • Nagesh, D. S., & Thomas, S. (2015). Success factors of public funded R&D projects. Current Science, 357-363.‏
 • Naveh, E. (2007). Formality and discretion in successful R&D projects. Journal of Operations Management, 25(1): 110-125.
 • Nobelius, D. (2004). Towards the sixth generation of R&D management. International Journal of Project Management, 22(5): 369-375.
 • Pankratz, O., & Loebbecke, C. (2011). Project managers' perception of IS project success factors-a repertory grid investigation. In ECIS (p. 170).
 • Prabhakar, G. P. (2008). What is project success: a literature review. International Journal of Business and Management, 3(9): 3-10.
 • Rodney Turner, J., Ledwith, A., & Kelly, J. (2009). Project management in small to medium-sized enterprises: A comparison between firms by size and industry. International Journal of Managing Projects in Business, 2(2): 282-296.
 • Sanchez, A. M., & Perez, M. P. (2004). Early warning signals for R&D projects: An empirical study. Project Management Journal, 35(1): 11-23.
 • Sofo, F. (2008). Reflections on China and a six-dimensional framework for managing research and development. Journal of Knowledge-based Innovation in China, 1(1): 28-42.
 • Sumrit, D., & Anuntavoranich, P. (2013). Using DEMATEL method to analyze the causal relations on technological innovation capability evaluation factors in Thai technology-based firms. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 4(2): 81-103.
 • Thi, C. H., & Swierczek, F. W. (2010). Critical success factors in project management: implication from Vietnam. Asia Pacific Business Review, 16(4): 567-589.
 • Toor, S. U. R., & Ogunlana, S. O. (2009). Construction professionals' perception of critical success factors for large-scale construction projects. Construction Innovation, 9(2): 149-167.
 • Tripathy, S., Sahu, S., & Ray, P. K. (2013). Interpretive structural modelling for critical success factors of R&D performance in Indian manufacturing firms. Journal of Modelling in Management, 8(2): 212-240.
 • Turner, R., Ledwith, A., & Kelly, J. (2010). Project management in small to medium-sized enterprises: Matching processes to the nature of the firm. International journal of project management, 28(8): 744-755.
 • Varajão, J., Dominguez, C., Ribeiro, P., & Paiva, A. (2014). Critical success aspects in project management: similarities and differences between the construction and the software industry/Gledista bitna za uspjeh u upravljanju projektom: slicnosti i razlike izmedu gradevinske i softverske industrije. Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 21(3): 583-590.
 • Vinzi, V. E., Chin, W.W., Henseler, J., & Wang, H. (2010), Handbook of Partial Leastmquares, Springer, Germany: Berlin.
 • Wang, J., & Kleiner, B. H. (2005). The evolution of R&D management. Management research news, 28(11/12): 88-95.
 • White, D., & Fortune, J. (2002). Current practice in project management- An empirical study. International journal of project management, 20(1): 1-11.
 • Wingate, L. M. (2014). Project management for research and development: guiding innovation for positive R&D outcomes. Auerbach Publications.
 • Wysocki, R. K. (2013). Effective project management. Seven Edition ed: John Wiley & Sons.
 • Yaraghi, N., & Langhe, R. G. (2011). Critical success factors for risk management systems. Journal of Risk Research, 14(5): 551-581.
 • Yin, S. H., Wang, C. C., Teng, L. Y., & Hsing, Y. M. (2012). Application of DEMATEL, ISM, and ANP for key success factor (KSF) complexity analysis in RD alliance. Scientific Research and Essays, 7(19): 1872-1890.

Zhou, X. (2006). Project management standardization and R&D project performance: A cross-national comparison. In International Conference on Programming Languages for Manufacturing (pp. 363-369). Springer, Boston, MA