تحلیل توسعه جهانی فناوری‌های مرتبط با ریز پرنده‌ها در یک دهه آتی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار مهندسی هوافضا، دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع)، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی پیش بینی فناوری ( پایش و دیدگاه خبرگان) و با استفاد از روش دلفی فازی، به تحلیل توسعه جهانی فناوری‌های مرتبط با ریزپزنده‌ها در یک دهه آتی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر راهبرد ترکیبی و از نظر اجرا در قالب تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری در دو سطح می‌باشد. سطح اول را خبرگان حوزه صنعت ریزپرنده‌ها و سطح دوم را اساتید دانشگاه در حوزه فناوری‌های مرتبط با ریزپرنده‌ها تشکیل می‌دهند. با توجه به هدف پژوهش، نمونه‌گیری هدفمند و تعداد آن‌ها در سطح اول ۹ نفر و در سطح دوم ۳۵ نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با روش محتوایی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از طریق روش دلفی فازی با استفاده از نرم‌افزارهای Spss و Excel انجام شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که فناوری‌های مرتبط با ریزپرنده‌‌ها در ۲۹ شاخص قابل احصاء می‌باشند و از این تعداد ۹ شاخص که در حوزه فناوری‌های هوش مصنوعی و الکترونیک و مخابرات قرار می‌گیرند، در اولویت می‌باشند و بایستی مدنظر مسئولان، تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the global development of technologies related to MAVs in the next decade

نویسنده [English]

 • Ali Mirzaee Kahagh
Assistant professor of Aerospace Engineering, Imam Hasan Mojtabi University of Officers and Police Training, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this article, an attempt has been made to analyze the global development of technologies related to MAVs in the next decade by using the basics of technology forecasting (monitoring and experts' views) and by using the fuzzy Delphi method. The current research is applied in terms of purpose, in terms of combined strategy, and in terms of implementation in the form of descriptive-survey research. The statistical population is in two levels. The first level is made up of experts in the field of the MAVs industry, and the second level is made up of university professors in the field of technologies related to MAVs. According to the purpose of the research, the targeted sampling number was 9 people in the first level and 35 people elected in the second level. The data collection tool is a researcher-made questionnaire, whose validity was determined by content method and reliability by Cronbach's alpha method. Data analysis was also done through the fuzzy Delphi method using Spss and Excel software.
The findings of this research show that the technologies related to MAVs can be counted in 29 indicators and out of these 9 indicators are in the field of artificial intelligence and electronics and telecommunication technologies are in priority and should be taken into consideration by the country's officials, decision-makers, and planners.

کلیدواژه‌ها [English]

 • MAVs
 • technology forecasting
 • fuzzy Delphi
 • امیری، حسن، رحمتی، رضا. و رنجبر، محمدعلی. (1395). تبیین نقش برنامه‌ریزی راهبردی در توسعه فناوری دفاعی آینده. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 12(36): 141-163.
 • پدرام، عبدالرحیم، احمدیان، مهدی. و امیرمزلقانی، یوسف. (1397). آینده ‏پژوهی در حوزة محصولات ضد پهپاد با استفاده از اولویت‏‏گذاری پابرجا. فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 3(11): 143-164.
 • خلیل، طارق. (۲۰۰۰). مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق. ترجمه ثروت باقری، کامران و ملت پرست، ماهور (۱۳۸۱). چاپ اول، تهران: پیام متن.
 • گودرزی، غلامرضا و اجلالی، محمدمهدی. (۱۴۰۰). تحلیل روندهای آینده فناوری‌های دفاعی در افق ده ساله، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی، 6(23)، 37-57.
 • منتظر، غلامعلی و جعفری، نیلوفر. (۱۳۸۷). استفاده از تکنیک دلفی فازی برای مشخص کردن سیاست‌های مالیاتی کشور، مجله پژوهش‌های اقتصادی، 8(1)، ۹۱-۱۱۸.
 • میرشاه ولایتی، فرزانه و نظری‌زاده، فرهاد. (1398). الگوی دیدبانی فناوری: فرایند و ساختاری برای رصد تحول‌های فناورانه. فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی, 4(13): 41-68.

 

 • Altuntas, S. & Aba, S. (2022). Technology Forecasting of Unmanned Aerial Vehicle Technologies through Hierarchical S-Curves, Defence Science Journal, 72(1): 18-29, DOI: 10. 14429/dsj. 72. 16823
 • Antcliff, D. Keeley, P. Campbell, M. Oldham, J. & Woby, S. (2013). The development of an activity-pacing questionnaire for chronic pain and/or fatigue: a Delphi technique, Physiotherapy.
 • Battsengel, G. Geetha, S. & Jeon J. (2020). Analysis of technological trends and technological portfolio of unmanned aerial vehicle. Open Innov. Technol. Mark. Complex, 6(3): 48. doi: 10. 3390/joitmc6030048.
 • Bojadziev, G. & Bojadziev, M. (2007), Fuzzy Logic for Business, Finance, and Management, Advances in British Columbia Institute of Technology, Canada, 2nd Edition.
 • Ching-Hsue, C. & Yin, L. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European Journal of Operational Research, Vol. 142, p. 147.
 • Dalkey, N. & Helmer O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts. Management Science, 9(3): 458–467.
 • Fahey, K. M. & Miller, M. J. (2017). Unmanned systems integrated roadmap FY 2017-2042, https: //www. defensedaily. com/wp-content/uploads/post_attachment/206477. pdf
 • GA, M. & Aewk, H. (2021). Enhanced fuzzy Delphi method in forecasting and decision-making. Advanced in Fuzzy System; P: 1–6. https: //doi. org/10. 1155/2021/2459573.
 • GlobalTrends2040, (2021). A Publication of the National Intelligent Council.
 • Habibi, A. Jahantigh, F. & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2): 130-143.
 • Heiko, G. (2012). Consensus measurement in Delphi studies Re-opinion and implications for future quality assurance. Technological Forecasting & Social Change, Vol. 79, PP. 1525–1536
 • Liu, Q. Ge, Z. & Song, W. (2016). Research based on patent analysis about the present status and development trends of unmanned aerial vehicle in China. Open J. Soc. Sci. 4(7): 172–181. doi: 10. 4236/jss. 2016. 47027.
 • Mohamed, N. Al-Jaroodi, J. Jawhar I. Idries, A. & Mohammed, F. (2020). Unmanned aerial vehicles applications in future smart cities, Technological Forecasting and Social Change,Volume 153, https: //doi. org/10. 1016/j. techfore. 2018. 05. 004.
 • Mueller, T. J. (2009). On the Birth of Micro Air Vehicles. International Journal of Micro Air Vehicles, 1(1): 1-12.
 • Musa, M. S. Pauzi, S. F. Mahmud I. Zainal, M. A. Rahman, S. & Yaacob, Z. (2022). Revalidation of Women's Fishermen's Participation Scale in Entrepreneurship: A Fuzzy Delphi Method (FDM). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(9): 644–652.
 • Okoli, C. & Pawlowski S. (2004). The Delphi method as a research tool: An example, design considerations, and applications. Information & Management, 42(1): 15–29.
 • Powell, C. (2003). The Delphi technique: Myths and realities. Journal of Advanced Nursing, 41(4): 376-382.
 • Porter, A. L. & Rossini F. A. (1978). Technological Forecasting. In Encyclopedia of Systems and Control, ed. M. Singh. Oxford, Pergammon: 4823-4828.
 • PS, R. & Jeyan, M. L. (2020). Mini Unmanned Aerial Systems (UAV) - A Review of the Parameters for Classification of a Mini UAV. International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, 7(3): 1-21.
 • Somerville, J. A. (2008). Effective Use of the Delphi Process in Research: Its Characteristics, Strengths, and Limitations. Unpublished doctoral dissertation, Oregon State University, Corvallis
 • Yusoff, M. Fkrudin, A. Azmil, H. , Norhisham, M. , Hamat, W. & Norina, W. (2021). Application of Fuzzy Delphi Technique to Identify the Elements for Designing and Developing the e-PBM PI-Poli Module. Asian Journal of University Education (AJUE). 17(1): p292-304.