تدوین برنامه‌ریزی سازمان‌های دولتی با رویکرد نهادی (مورد مطالعه: شهرستان سروآباد)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت دولتی، مدرس و مدیر گروه رشته مدیریت دانشگاه پیام نور مریوان، کردستان، ایران.

چکیده

سازمان‌هایی که بنا بر نیازهای بنیادی جامعه و با سیستم ارزشی قوی و انطباق پذیر به وجود می آیند نهاد نامیده می شوند. سازمان‌های دولتی چون نیازها و خواسته‌های جامعه را برآورده می‌کنند از بسیاری جهات نهادی هستند؛ بنابرین تدوین برنامه‌ریزی برای سازمان‌های دولتی با رویکرد نهادی ضرورت می‌یابد. در این پژوهش سازمان‌های دولتی شهرستان سروآباد به عنوان مورد مطالعه و نوع برنامه‌ریزی از نوع راهبردی انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی– تحلیلی؛ و برای گردآوری اطلاعات پژوهش از روش‌های میدانی و اسنادی استفاده شد، کلیه عوامل از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان جمع آوری شد. سپس با استفاده از مدل SWOT و ابزار QSPM، به بررسی وضعیت شهرستان سروآباد پرداخته و استراتژی­‌های مدنظر اولویت‌­بندی شده‌­اند. نتایج نشان داد که تعداد 108 عامل استخراج؛ که از این تعداد 25 عامل برای قوت‌ها، 54 عامل برای ضعف‌ها، 12 عامل برای فرصت‌ها و 17 عامل برای تهدیدات بودند. همچنین از میان چهار نوع استراتژی(رقابتی، محافظه کارانه، تهاجمی و رقابتی) مناسب‌ترین، استراتژی تدافعی بود. و در میان استراتژی‌های تدافعی به ترتیب اهمیت استراتژی؛ استفاده از روش‌های علمی و تکنولوژی روز، اجماع مدیران سازمانی برای مدیریت یکپارچه سازمانی و هماهنگی بین سازمانی و آموزش دوره‌های رفتاری برای کارکنان مهمترین استراتژی‌ها بودند. این پژوهش برای مدیران سازمان‌های سطح شهرستان راه گشا خواهد بود تا عملکرد خود را برای خدمت به مردم بهبود ببخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating the planning of government organizations with an institutional approach (case study: Sarovabad city)

نویسنده [English]

 • omar mahmoudi
Director of the Department of Management at Payam Noor Marivan University, Kordestan, Iran.
چکیده [English]

Organizations that are created based on the basic needs of society and with a strong and adaptable value system are called institutions. Government organizations are institutional in many ways because they meet the needs and demands of the society; Therefore, it is necessary to develop planning for government organizations with an institutional approach. In this research, the government organizations of Sarovabad city were selected as the subject of study and the type of strategic planning. This research in terms of practical purpose and in terms of descriptive-analytical nature; And to collect research data, field and documentary methods were used, all factors were collected through semi-structured interviews with 15 experts. Then, using the SWOT model and QSPM tool, the situation of Sarovabad city was examined and the strategies considered were prioritized. The results showed that the number of 108 extraction agents; Of these, 25 factors were for strengths, 54 factors were for weaknesses, 12 factors were for opportunities, and 17 factors were for threats. Also, among the four types of strategies (competitive, conservative, aggressive and competitive), defensive strategy was the most appropriate. and among the defensive strategies in order of importance of the strategy; The use of scientific methods and modern technology, the consensus of organizational managers for integrated organizational management and inter-organizational coordination, and the training of behavioral courses for employees were the most important strategies. This research will open the way for managers of city-level organizations to improve their performance to serve the people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic planning
 • government organization
 • institutional approach
 • SWOT model and QSPM
 • امام خامنه‌ای، سیدعلی. (1389). حدیث ولایت (لوح فشرده مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی)، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی. تهران، ایران.  
 • دانشور، مریم. ، غفاری، علی. و ماجدی، حمید. (1397). برنامه ریزی راهبردی در بستر نهادگرایی، نظریه‌ای برای عمل، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر. 11(25): 319-328.
 • دنهارت، رابرت بی. (1397). نظریه‌های سازمان دولتی، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، نوبت چاپ 3، تهران: ناشرصفار.
 • دهقان، نبی الله. (1401). تدوین راهبردهای تحولی فرهنگ‌سازمانی آجا، آینده‌پژوهی دفاعی. (26)7: 138-109.
 • رجب پور، ابراهیم. ، و مرادی، محمد. (1400). تحلیل و توسعه نهادی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها: رویکردی آمیخته.  مدیریت بازرگانی. 13(4): 929-952.
 • ریزوندی، محمدامیر. ، سحابی، بهرام. مومنی، فرشاد. و یاوری، کاظم. (1394). کاوشی در تعریف نهاد: ارزیابی رویکردهای متاخر بدیل در تعریف نهاد.  فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 20(4): 210- 185.
 • سلطانی، محمد رضا. ، و سلیمان تبار، مصطفی. (1394). بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. 7(3): 51-78.
 • سیدنقوی، میرعلی. ، شکیبا جمال آباد، غدیر. و جلالی، سیدحسین. (1398). نقش رویکرد سیاسی در شکل‌گیری همکاری استراتژیک میان شرکت‌های تکنولوژی ‌محور از دیدگاه نظریۀ نهادی. پژوهش نامه مدیریت تحول. 11(2): 111-140.
 • عباسیان، محمد. ، میرجمهری، علیرضا. و پورسیفی، مهدی. (1401). شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلان نزاجا در راستای تحقق چشم‌انداز بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی. آینده‌پژوهی دفاعی. (27)7: 115-148.
 • کوئن، بروس. (1384).  درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انشارات توتیا.
 • ﻛﺎﻇﻤﻴﺎن، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ. ، ﻓﺮﺟﻲ  راد، ﺧﺪر. رﻛﻦاﻟﺪﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎری، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ. و ﭘﻮرﻃﺎﻫﺮی، ﻣﻬﺪی. (1392). راﺑﻄﺔ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻳﺮان. (38)11: 153-173.
 • محمدیان، محمد. ، و شهسواری، هادی. (1397). بررسی فرهنگ سازمانی یک سازمان با رویکرد نهادی. فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). (10)4 (شماره پیاپی 34 ): 232-217.
 • مولایی قرا، مهدی. ، رازنهان، فیروز، زاهدی، سید محمد. و معیدفر، سعید. (1399). سنجش فرهنگ اداری ایران: با رویکردی نهادی.  فرایند مدیریت و توسعه. ۳۳ (۱): ۱۰۴-۸۱.
 • میر احمدی، سید محمد. ، الوانی، سید مهدی. قربانی زاده، وجه الله.  و زینلی، حامد. (1394). الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران. پژوهشهای مدیریت در ایران. 19 (2): 205-183.
 • نورث، داگلاس. (1385).  نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 • هنردان، علی. ، شاهیوندی، احمد. و نصر اصفهانی، رضا. (1401). تدوین الگوی نظری کاربست برنامه‌ریزی فضایی راهبردی با رویکرد نهادگرایی در شهر اصفهان.  نشریه علمی مرمت و معماری ایران. در دست چاپ در شماره‌های آتی.

 

 • Ben Messaoud, H. E. (2022). A Review on the Importance of Strategic Planning in Business. SSRG International Journal of Economics and Management Studies, 9(7): pp. 1-5.  
 • David, R. J. , & Bitektine, A. (2009). The deinstitutionalization of institutional theory? Exploring divergent agendas in institutional research. In D. Buchanan & A. Bryman (Eds.). The Sage handbook of organizational research methods, pp. 160–175.
 • David, R. J. , Tolbert, P. S. & Johnny, B. (2019). Institutional Theory in Organization Studies, business and management. Oxford University Press. https: //doi. org/10. 1093/acrefore/9780190224851. 013. 158.
 • George, T. (2022).  Semi-Structured Interview Definition, Guide & Examples. Retrieved February 22, 2023, from https: //www. scribbr. com/methodology/semi-structured-interview/
 • Gibbs, C. , Jonas, A. Suzanne, R. & Spooner, D. ( 2001). Governance, Institutional capacity and Partnership in Local Economic Development: Theoretical Issues and Empirical Evidence from the Humber. Transactions of the Institute of British Geographers. New Series, 26(1).
 • Janicijevic, N. (2014). The Institutional Organizational Theory As A New Research Framework For Understanding Contemporary Organizations.  Economic Themes, 52: 242 - 262.
 • Karakayaci, O. (2015). Relational and institutional approaches to planning issues in turkey, megaron journal, 10(4): 580-594.
 • Malik, S. , A. Al Khatani, N. S. Naushad, M. (2013). Integrating Ahp, Swot And Qspm In Strategic Planning- An Application To College Of Business Administration  In Saudi Arabia, Proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process. Application to college of business administration.
 • Mandelbaum, S. J. (2016). The Institutional Focus of Planning Theory, Journal of  Planning Education and Research, 5(1): 22-32.
 • Menendez, I. & Rueda, D. (2015). Labor Market Institutions and Economic Performance. In: Routledge Handbook of Comparative Political Institutions, Gandhi and Ruiz-Rufino (eds.), Routledge Press, pp. 304-317.
 • Moroni, S. (2010). An Evolutionary Theory of Institutions and a Dynamic Approach to Reform. Planning Theory, 9(4): 275-297.
 • North, Douglass. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Parsons, T. (1960). Some ingredients of a formal theory of organization. In T. Parsons (Ed.), Structure and process in modern society, pp. 56–97. Glencoe, IL: Free Press.
 • Pike, A. , Rodriguez-Pose, A. & Tomaney, J. (2006). Local and Regional Development: Routledge.
 • Rasouli, A. , Ketabchi khoonsari, M. ashja ardalan, S. saraee, F. & ahmadi, F. Z. (2020). The Importance of Strategic Planning and Management in Health: A Systematic  Health Management & Information Science, 7(1): 1-9.
 • Rivolin, U. J. (2012). Planning Systems as Institutional Technologies: A Proposed Conceptualization and the Implications for Comparison. Planning Practice and Research, 27(1): 63-85.
 • Sagasti, F, R. (1990). An institutional approach to national development planning. Technological Forecasting and Social Change, 37(4): 321-334.
 • Scott, W. R. (1995). Institutions and organizations. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Sumiarsih, Ni. M. , Legono, D. & Kodoatie R, J. (2018). Strategic Sustainable Management for Water Transmission System: A SWOT-QSPM Analysis. Journal of the Civil Engineering Forum, 4(1): 29-40.
 • Thoenig, J. C. (2011). Institutional Theories and Public Institutions, New Agendas and Appropriateness. Peters B. G. and J. Pierre. The Handbook of Public Administration, Sage, pp. 185-101.
 • Vargas-hernández, j. G. (2007). Institutional and neo-institutionalism theory in the international management of organizations, Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Económicas, Administrativas Periférico Norte, 799 Edificio G-306 - Zapopan, Jalisco C. P. 45100: Mexico.
 • Zulkarnain, A. , Wahyuningtias ,D. & Putranto, T. S. (2018). Analysis of IFE, EFE and QSPM matrix on business development strategy, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, doi: 10. 1088/1755-1315/ 126/1/012062.