تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عالی جنگ ، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

راهبرد در مباحث مدیریتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و بویژه نظامی، کاربرد بسیار متداولی دارد و به‌عنوان یکی از عناصر مهم مرتبط با مدیریت مطرح بوده و اساس تصمیم‌گیری‌های مدیریتی محسوب می‌شود، به‌طوری‌که نمی‌توان آن را جدای از مدیریت پنداشت، چه‌بسا مدیریت موفق، اغلب حاصل تدوین راهبردهای مناسب است.  هدف اصلی تحقیق، تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران می­باشد. این تحقیق از نوع کاربردی توسعه­‌ای و روش توصیفی با رویکرد تحلیلی است. حجم نمونه 86 نفر و روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه‌­ای است. برای تکمیل تحقیق از پرسشنامه‌ای با 133 سؤال استفاده شد. بر همین اساس از تعداد 133 عاملی که برای تدوین راهبردهای لجستیک عملیات مشترک آجا شناسایی و تثبیت گردید، تعداد 33 عامل ضعف، 22 عامل قوت، 21 عامل فرصت و 57 عامل تهدید در قالب 9 مؤلفه محیط داخلی و خارجی، تشخیص داده شدند. در پایان، راهبردها با استفاده از تکنیک SWOT تدوین و نسبت به تعیین اولویت‌­بندی آن­ها با استفاده از روش Tapsis اقدام گردید. با تجزیه و تحلیل و تعیین موقعیت راهبردی سازمان و تحلیل شکاف، آجا در وضعیت تدافعی معطوف به تهدید قرار دارد. لذا نسبت به  تدوین تعداد 14 راهبرد و ارائه پیشنهادهایی در راستای حرکت از موقعیت موجود به موقعیت تهاجمی مطلوب اقدام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of logistics strategies (readiness and support) for joint operations of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Parviz Zaighaminezhad 1
 • Reza Roshani 2
 • Gholamreza Tahani 3
 • Iraj Forozan 3
 • Ebrahim Ijabi 2
1 Doctoral student of the War, AJA Command & Staff University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. in AJA Command & Staff University, Tehran, Iran
3 Faculty Member of AJA Command & Staff University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Strategy is widely used in management issues in various economic, political and social fields, especially military, and is considered as one of the important elements related to management and is the basis of managerial decisions, so that it can not be considered separate from management, or successful management. , Is often the result of developing appropriate strategies. The main purpose of the research is to formulate logistics strategies (readiness and support) for joint operations of the Army of the Islamic Republic of Iran. This research is of applied development type and descriptive method with analytical approach. The sample size is 86 people and the method of data collection is field and library. A questionnaire with 133 questions was used to complete the research. Accordingly, out of 133 factors that were identified and consolidated for formulating logistics strategies of AJA joint operations, 33 factors of weakness, 22 factors of strength, 21 factors of opportunity and 57 factors of threat were identified in the form of 9 components of internal and external environment. Finally, the strategies were developed using the SWOT technique and their prioritization was determined using the Tapsis method. By analyzing and determining the strategic position of the organization and analyzing the gap, AJA is in a defensive-oriented defensive position. Therefore, 14 strategies were formulated and suggestions were made to move from the existing position to the desired offensive position.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • logistics
 • Readiness and Support
 • joint operations
 • Army of the Islamic Republic of Iran
 • باقری، محمدحسن. (1394). طرح‌ریزی و هدایت عملیات مشترک و مرکب، تهران،انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • پل. درویتر.(1398). مدیریت راهبردی مبتنی بر سناریو، ترجمه: خاشعی، وحید؛ نورایی، وحیده، تهران، انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 • پورشاسپ، عبدالعلی و همکاران.(1383). آیین‌نامه عملیات مشترک و مرکب، تهران، چاپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، چاپ یکم.
 • تهامی، مجتبی .(1390). امنیت ملی، تهران، نشر آجا.
 • جوشی، مانموهان .(1396). اصول مدیریت استراتژیک، ترجمه مسعود توکلی، تهران: انتشارات جادوی قلم، چاپ اول.
 • جی. دیوید هانگر؛ توماس ال. ویلن.(1396). مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه اعرابی، سید محمد؛ رضوانی، حمیدرضا، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ هفتم.
 • دانش آشتیانی، محمدباقر.(1390). الگوی مدیریت استراتژیک و فرآیند تدوین استراتژی، تهران، انتشارت دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • دودانگه، محمود. و حمیدی، على.(1391). لجستیک و کارکردهای آن، تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین، چاپ اول.
 • دونالد واترز .(1384). لجستیک جهانی و برنامه‌ریزی توزیع، تهران: انتشارت مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی.
 • شریفی راد، دهقان.، فتحی، رسول. و نبی اله، صمد .(1388). بررسی و ارائه الگوی شبکه آماد و پشتیبانی در سطوح مختلف سازمانی نزاجا متناسب با جنگ ناهمگون در گستره مناطق مختلف جغرافیایی کشور، دبیرخانه شورای تحقیقات نظری آجا.
 • شعبانی برزگر، طیب .(1379). استراتژی استفاده بهینه از سیستم لجستیک (آماد و پشتیبانی) ارتش و ارائه الگوی مناسب برای آن، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • شهلائی، ناصر .(1395). مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه­ای در فضای نبرد آینده، فصلنامه آینده­پژوهی دفاعی، 1(3): 34-7.
 • صراف جوشقانی، حسن. و غفاری توران، حسین .(1391). بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی (MSCM)، تهران: انتشرات مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 • ضیغمی نژاد، پرویز .(1400). تدوین راهبردهای لجستیک عملیات مشترک ارتش ج.ا.ا، رساله دکتری، دانشکده جنگ، دافوس آجا.
 • گروه محققین .(1394). الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک آجا، مطالعات گروهی، دانشکده جنگ، دافوس آجا.
 • گروه محققین .(1396). ارائه الگوی آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه‌ای در جنگ‌های آینده، مطالعه گروهی، تهران، دانشکده جنگ، دافوس آجا.
 • گروه مؤلفین .(1390). طرح‌ریزی آماد و پشتیبانی در عملیات پشتیبانی خدمات رزمی، تهران: انتشارات دافوس آجا
 • مرادی، بیژن .(1398). عملیات مشترک (عملیات مشترک ارتش ایالات‌متحده آمریکا)، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • هوگس، مایکل .(1400). اصول و مبانی مدیریت زنجیره تأمین، ترجمه سجادیه، محسن؛ اکبری جوکار، محمدرضا، تهران: انتشارات آدینه، چاپ سوم.