دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 7-150 

مقاله علمی- پژوهشی

آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن

صفحه 7-29

10.22034/dfsr.2022.547894.1571

احسان کیانی؛ ابراهیم حاجیانی


تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 81-107

10.22034/dfsr.2022.550231.1583

پرویز ضیغمی نژاد؛ رضا روشنی؛ غلام‌رضا طحانی؛ ایرج فروزان؛ ابراهیم ایجابی