دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 7-166 
مؤلفه‌های اثرگذار بر کشف و مقابله با هواپیمای بدون سرنشین در صحنه‌های نبرد آینده

صفحه 137-166

10.22034/dfsr.2022.555602.1607

اردشیر محمدی؛ حسین نواده توپچی؛ ایرج فروزان؛ حسین شکوهی؛ ابراهیم ایجابی