الگوی تحول در خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط‌مشی‌گذاری‌عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه تهران و عضو هیات‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

10.22034/dfsr.2022.549601.1575

چکیده

با توجه به تحولاتی که در چند دهه اخیر در مفهوم دفاع و امنیت بوجود آمده است، نیاز به بازنگری در الگوهای دفاعی کشور به ویژه در موضوع خدمت نظام وظیفه عمومی و تخصصی احساس می‌شود. از این حیث توجه به تحول متناسب با نیازهای امنیتی فراتر از امنیت سخت همچون تمرکز بر توسعه زیست بوم علمی به عنوان رکن پیشرفت کشور حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، آینده پژوهی خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره گیری از ظرفیت‌های زیست بوم علم، فناوری و نوآوری است. نوع تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی بوده و از روش سناریونگاری بهره‌گیری شده است. جامعه مورد بررسی دانشجویان و دانش‌آموختگان مشمول خدمت وظیفه تخصصی بوده و تجزیه و تحلیل مبتنی بر روش های توصیفی آماری انجام گرفته و روایی و پایایی نیز در چارچوب مطالعات کیفی مدنظر است. در ترسیم تصاویر آینده، دو عدم قطعیت در «تحول بوروکراتیک خدمت» و همچنین «میزان تنوع خدمات» پژوهشی شناسایی شد، که به توسعه چهار سناریو انجامید: اصلاحات تدریجی خدمات پژوهشی، تحول سیستمی خدمات پژوهشی، توسعه محدود خدمات علمی و تحول سیستمی انواع خدمات علمی. فراتر از سناریوهای کوتاه‌مدت، دورنمایی از گسترش خدمات تخصصی به انواع خدمات تخصصی پژوهشی، فناوری، کارآفرینی و کنشگری اجتماعی طرح شده است و یافته‌ها نشان می‌دهد که هدایت خدمت وظیفه به سوی زیست‌بوم دانش‌بنیان منجر به تحول اساسی در این عرصه خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation model in specialized conscription services based on scenario approach using the capacities of science, technology and innovation ecosystem

نویسندگان [English]

  • Heidar Najafi Rastaghi 1
  • Mahdi Ahmadian 2
1 Master of Public Policy University of Tehran, tehran, Iran
2 Ph.d. in Future Study University of Tehran and Faculty Member of Supreme National Defense University and Strategic Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the developments that have occurred in the concept of defense and security in recent decades, there is a need to review the country's defense patterns, especially in the field of public and specialized conscription service. The purpose of this study was to study the future of specialized conscription service based on scenario approach using the capacities of science, technology and innovation ecosystem. The type of research is based on a qualitative approach and the scenario method has been used. The target of study is students and graduates in specialized service process and the analysis is based on descriptive statistical methods and validity and reliability are considered in the framework of qualitative studies. In future scenario planning with emphasis on the three-year horizon, two uncertainties in "bureaucratic transformation of services" and "Services diversity" were identified, which led to the development of four scenarios: gradual reform of research services, systemic transformation of research services, Limited development of scientific services and systemic transformation of various scientific services. Beyond the short-term scenarios, a variety of research-oriented, technology-oriented, entrepreneurship and social activism services have been proposed and the findings show that moving towards a knowledge-based ecosystem will lead to a fundamental transformation in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conscription
  • Futures Studies
  • Policy Making
  • Scenario Planning
  • Uncertainty