طراحی مدل پیشران‌های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده

هدف این پژوهش در گام نخست، تبیین مدل پیشران‌های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان و در مرحله بعدی، اعتبارسنجی مدل ارائه شده مبتنی بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی- اکتشافی بوده است. بر این مبنا، در ابتدا مبتنی بر روش‌ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، پیشران‌ها و پیامدهای شکل‌دهنده مدل با کدگذاری باز شناسایی و در ادامه با بهره‌مندی از کدگذاری محوری و انتخابی، مدل مورد نظر ارائه شده است. همچنین در ادامه به اعتبارسنجی مدل در بین جامعه مورد مطالعه به روش مدلسازی معادلات ساختاری پرداخته شده است. جامعه آماری برای ارائه مدل، شامل خبرگان دانشگاهی و صاحب‌نظران اجرائی در حوزه مدیریت منابع انسانی و برای اعتبارسنجی مدل، شامل کلیه روسای شعب و معاونین صنعت بانکداری بوده‌ است. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد 17 نفر به روش هدفمند قضاوتی و برای مرحله اعتبارسنجی مدل، به تعداد 340 نفر مبتنی بر فرمول کوکران در جامعه محدود و به روش تصادفی ساده انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای مرحله مدلسازی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج‌تایی برای مرحله اعتبارسنجی بوده است که روایی پرسشنامه به روش همگرایی و واگرایی و پایایی آن به روش پایایی معرف‌ها و مرکب تأیید گردیده است. نتایج بخش کیفی منتج به تبیین پیشران‌های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان گردید و در پایان، نظریه مبتنی بر نُه قضیه حکمی خلق شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of the drivers of employer branding and its future consequences based on organizational inside and outside approaches

نویسندگان [English]

 • Leyla Darioosh 1
 • Parvaneh Glard 2
 • Mehdi Bagheri 3
1 Ph.D. Student, Department of Public Administration, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Associate Prof. Faculty Member Of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Prof, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to develop a model of the drivers of employer branding and its future consequences based on organizational inside and outside approaches based on a mixed research and descriptive-exploratory method. First, based on the grounded theory method, the drivers and future consequences identified by open- coding, and then, using the axial and selective coding, the model presented. In addition, the model validated among the study population by structural equation modeling. The statistical population included experts (professors of universities with specialization and experts in the HRM field) and for validation of the model, included all branch heads and vice presidents of the banking industry. The statistical sample of experts up to the theoretical saturation stage is 17 people in a purposeful judgment method and for the model validation stage, 340 people based on the Simple Random Sampling selected. Data collection tools included semi-structured interviews for the modeling stage and a questionnaire with a five-point Likert scale for the validation stage. The results of the qualitative part led to develop a model of the drivers of employer branding and its future consequences based on organizational inside and outside approaches, and in the end, a theory based on nine theorems created.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Employer's Brand
 • Drivers
 • Grounded Theory
 • Partial Least Squares Approach"
 • باباشاهی، جبار؛ حمیدی­زاده علی؛ محمدنژاد فدردی منصوره و سید امیری نادر. (1397). برند کارفرما؛ راهبردی نوین در جذب نیروهای خلاق تداعی معانی، تصویر سازمان و تناسب شخص سازمان در نقش میانجی. دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت). 12(1): 224-205.
 • بیگلو، لیلا و اسکندری، کریم. (1395). طراحی مدل برند کارفرما برای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر بازاریابی داخلی. فصلنامه مدیریت بازاریابی. 11(33): 134-117.
 • حمیدی­زاده، علی؛ باباشاهی، جبار و محمدنژاد، فدردی منصوره. (1395). شناسایی، اعتباریابی و رتبه‌بندی ابعاد جذابیت‌های برند کارفرما (مورد مطالعه: جویندگان کار در شهر قم). فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی. 14(1): 321-301.
 • خدامی، سهیلا و اصانلو، بهاره. (1394). طراحی مدل ایجاد جذابیت کارفرما مبتنی بر ساخت برند متمایز کارفرما. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی. 5(1): 83-61.
 • رضادوست، مهدی؛ ایرانی، حمیدرضا و حمیدی­زاده، علی. (1395). تأثیر برند کارفرما بر نگهداشت کارکنان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی عجین­شدن کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه مدیریت برند. 3(4)8: 94-65.
 • رعنایی، کردشولی حبیب­اله؛ ابراهیمی، ابوالقاسم و مباشری، علی اصغر. (1398). سنجش برند کارفرما. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 28(91):161-139.
 • سلیمی، بازنشینی سمانه و ذوق، مهدی. (1398). برندسازی کارفرما و اهمیت آن در صنعت نفت. دومین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. کوالالامپور ـ مالزی. مؤسسه سرآمد کارین.
 • صارمی، علیرضا؛ صادقیان، قراقه؛ سعید، شکری صابر و حمدی، یحیی. (1396). عوامل مؤثر بر جذابیت برند کارفرما، با نقش متغیر تعدیلگر اجتناب اطمینان برند. فصلنامه مدیریت برند. 4(11): 174-143.
 • صالحی، الهام. (1398). تأثیر جذابیت برند کارفرما بر شهرت سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری. 5(2)، 140-132.
 • صائب­نیا، سمیه؛ غفاری ارسون، مریم و جاویدی، اکبر. (1397). بررسی تأثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان در شرکت­های کوچک و متوسط استان اردبیل. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 2(8): 26-15.
 • عسگری، ناصر. (1397). نقش میانجی تفاخر سازمانی در تأثیر برند کارفرمایی بر عملکرد فروش. فصلنامه مدیریت بازرگانی.10(2):420-399.
 • علیزاده ثانی، محسن و نجات، سهیل. (1395). بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان (مطالعه موردی: شرکت­های زیرمجموعه وزارت نفت). فصلنامه مدیریت بازرگانی. 8(1): 228-205.
 • کردنائیج، اسداله و نجات، سهیل. (1397). تأثیر شهروندی شرکتی بر جذابیت و وفاداری به برند کارفرما (برند دانشگاه مازندران). فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی. 8(2): 133-114.
 • مشبکی، اصغر و تقی­زاده، امیرحسین. (1398). تأثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند: نقش واسطه­ای هویت سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 28(93):91-63.
 • مظلومی، نادر؛ افجه، علی اکبر و بیات سرمدی، سمانه. (1397). اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما در صنعت فن­آوری اطلاعات و ارتباطات. فصلنامه مدیریت برند، 5(12)، 108-81.
 • Aslam S. (2015). Employer branding and intention to apply by usage of social media in banking sector, Pakistan. International Journal of Scientific & Engineering Research. 6(5): 400-405.
 • Backhaus K. (2016). Employer branding revisited. Organization Management Journal. 13(4): 193-201.
 • Banerjee P. Saini G. K. & Kalyanaram G. (2020). The role of brands in recruitment: mediating role of employer brand equity. Asia Pacific Journal of Human Resources. 58(2): 173-196.
 • Golshahi B. Rastegar A. A. Feiz, D. & Zarei A. (2018). The Architecture of Talent Identifying Process at National Elite Foundation: CM and SSM Hybrid Algorithm. Industrial Management Journal. 10(3): 387-406. [In Persian]
 • Golshahi B. Rastegar A. A. Feiz, D. & Zarei A. (2019). The architecture of developing and supporting processes at elite’s community in the field of students. The Journal of New Thoughts on Education15(1): 135-160. [In Persian]
 • Golshahi, B. Rastgar A. Feiz D. & Zarei A. (2019). A Model for the Development and Training of Superior Academic Talents at Armed Forces Elite Centers: A Hybrid Approach. Journal of Research on Management of Teaching in Marine Sciences5(4): 32-45. [In Persian]
 • Golshahi B. Rastgar A. Feiz, D. & Zarei A. (2019). Design and ranking of talent identification methods in the elite centers of the Armed Forces. Innovation Management in Defensive Organizations1(2): 79-102. [In Persian]
 • Minchington B. & Morris L. G. (2015). In Employer branding experience is everything. Employer brand international: Global Trends Whitepaper Series.
 • Parmar A. (2014). The role of HR department in employer branding at public and private sector. Journal of Human Resources Management and Labor Studies. 2(2): 201-225.
 • Scullion H. & Collings D. (2011). Global talent management. Routledge.
 • Sharma, R. Singh S. P. & Rana G. (2019). Employer Branding Analytics and Retention Strategies for Sustainable Growth of Organizations. In Understanding the Role of Business Analytics (pp. 189-205). Springer, Singapore.
 • Tanwar K. & Prasad A. (2016a). The effect of employer brand dimensions on job satisfaction: gender as a moderator. Management Decision. 54(4): 854-886.
 • Tanwar K. & Prasad A. (2016b). Exploring the relationship between employer branding and employee retention. Global Business Review. 17(3_suppl): 186S-206S.
 • Tumasjan A. Kunze F. Bruch H. & Welpe I. M. (2020). Linking employer branding orientation and firm performance: Testing a dual mediation route of recruitment efficiency and positive affective climate. Human Resource Management. 59(1): 83-99.

Verčič A. T. & Ćorić D. S. (2018). The relationship between reputation, employer branding and corporate social responsibility. Public Relations Review. 44(4): 444-452.