طراحی مدل پیشران‌های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

10.22034/dfsr.2022.557133.1617

چکیده

هدف این پژوهش در گام نخست، تبیین مدل پیشران‌های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان و در مرحله بعدی، اعتبارسنجی مدل ارائه شده مبتنی بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی- اکتشافی بوده است. بر این مبنا، در ابتدا مبتنی بر روش‌ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، پیشران‌ها و پیامدهای شکل‌دهنده مدل با کدگذاری باز شناسایی و در ادامه با بهره‌مندی از کدگذاری محوری و انتخابی، مدل مورد نظر ارائه شده است. همچنین در ادامه به اعتبارسنجی مدل در بین جامعه مورد مطالعه به روش مدلسازی معادلات ساختاری پرداخته شده است. جامعه آماری برای ارائه مدل، شامل خبرگان دانشگاهی و صاحب‌نظران اجرائی در حوزه مدیریت منابع انسانی و برای اعتبارسنجی مدل، شامل کلیه روسای شعب و معاونین صنعت بانکداری بوده‌ است. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد 17 نفر به روش هدفمند قضاوتی و برای مرحله اعتبارسنجی مدل، به تعداد 340 نفر مبتنی بر فرمول کوکران در جامعه محدود و به روش تصادفی ساده انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای مرحله مدلسازی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج‌تایی برای مرحله اعتبارسنجی بوده است که روایی پرسشنامه به روش همگرایی و واگرایی و پایایی آن به روش پایایی معرف‌ها و مرکب تأیید گردیده است. نتایج بخش کیفی منتج به تبیین پیشران‌های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان گردید و در پایان، نظریه مبتنی بر نُه قضیه حکمی خلق شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of the drivers of employer branding and its future consequences based on organizational inside and outside approaches

نویسندگان [English]

  • Leyla Darioosh 1
  • Parvaneh Glard 2
  • Mehdi Bagheri 3
1 Ph.D. Student, Department of Public Administration, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Associate Prof. Faculty Member Of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Prof, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to develop a model of the drivers of employer branding and its future consequences based on organizational inside and outside approaches based on a mixed research and descriptive-exploratory method. First, based on the grounded theory method, the drivers and future consequences identified by open- coding, and then, using the axial and selective coding, the model presented. In addition, the model validated among the study population by structural equation modeling. The statistical population included experts (professors of universities with specialization and experts in the HRM field) and for validation of the model, included all branch heads and vice presidents of the banking industry. The statistical sample of experts up to the theoretical saturation stage is 17 people in a purposeful judgment method and for the model validation stage, 340 people based on the Simple Random Sampling selected. Data collection tools included semi-structured interviews for the modeling stage and a questionnaire with a five-point Likert scale for the validation stage. The results of the qualitative part led to develop a model of the drivers of employer branding and its future consequences based on organizational inside and outside approaches, and in the end, a theory based on nine theorems created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Employer's Brand
  • Drivers
  • Grounded Theory
  • Partial Least Squares Approach"