واکاوی زمانی و مکانی تنش گرمایی مؤثر بر نیروی انسانی یگان‌های نظامی مستقر در استان خوزستان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته آب‌و‌هواشناسی دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران

10.22034/dfsr.2022.549002.1573

چکیده

تنش‌گرمایی مهم‌ترین مشخصه آب‌وهوایی استان خوزستان و تأثیرگذارترین پدیده جوی بر نیروی انسانی در منطقه موردمطالعه است، این مسئله در طرح‌ریزی برای هر نوع مأموریت و یا فعالیت نظامی در آینده که مستلزم به‌کارگیری نیروی انسانی در منطقه موردمطالعه است باید مدنظر قرار گیرد. در این تحقیق به‌منظور واکاوی زمانی و مکانی تنش گرمایی مؤثر بر نیروی انسانی یگان‌های نظامی مستقر در استان خوزستان، ابتدا مطالعه اکتشافی در خصوص موضوع و روش تحقیق صورت گرفته و سپس شاخص دمای معادل فیزیولوژیک با شاخص دمای مؤثر استاندارد مقایسه و شاخص دمای معادل فیزیولوژیک برای انجام این تحقیق مناسب‌تر تشخیص داده شد. از داده‌های 12 ایستگاه‌های سینوپتیک در منطقه موردمطالعه، با دوره آماری 30 سال (2020-1990) جهت استخراج شاخص استفاده ‌شده است. داده‌های مربوط به پارامترهای اقلیمی شامل سرعت باد،‌ دما، رطوبت نسبی، فشار بخارآب و ابرناکی در مقیاس روزانه از سازمان هواشناسی دریافت گردیده و از نرم‌افزار جی‌آی‌اس برای ترسیم نقشه استفاده ‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که روند تغییرات شاخص در 30 سال گذشته افزایشی بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2030 به عدد 18.088 درجه برسد. ایستگاه‌های آبادان، امیدیه، هندیجان، بندر ماهشهر و بستان در غرب، جنوب و مرکز منطقه، بیشترین روزهای همراه با تنش گرمایی و نامطلوب‌ترین مکان برای فعالیت نیروی انسانی در یگان‌های نظامی در منطقه موردمطالعه هستند. به لحاظ زمانی تیر، مرداد و خردادماه به ترتیب بدترین زمان برای استفاده از نیروی انسانی در منطقه بوده و ماه‌های آبان و اسفند بهترین شرایط را برای استفاده از نیروی انسانی در یگان‌های نظامی مستقر در استان خوزستان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temporal and spatial analysis of heat stress affecting the manpower of military units stationed in Khuzestan province using physiologically equivalent temperature index

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadi 1
  • Hassan Ghazi 2
1 Ph.D. student in Climatology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. Army Command and Staff University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Heat stress is the most important climate feature of Khuzestan province and the most influential atmospheric phenomenon on manpower in the study area. In this study, in order to investigate the temporal and spatial heat stress affecting the manpower of military units based in Khuzestan province, First, a special exploratory study was conducted on the subject and method of research, and then the physiological equivalent temperature index was compared with the standard effective temperature index and the physiological equivalent temperature index was found to be more appropriate for this research. Data from 12 synoptic stations in the study area with a statistical period of 30 years (1990-2020) have been used to extract the index. Data on climatic parameters including wind speed, temperature, relative humidity, water vapor pressure and cloud cover were received daily from the Meteorological Organization and GIS software was used to draw the map. The research findings show that the trend of index changes in the last 30 years has been increasing and is projected to reach 18,088 in 2030. The stations of Abadan, Omidieh, Hindijan and Bostan in the west and south of the region are the most days with heat stress and the most unfavorable place for manpower in military units in the region. In terms of time, July and August are the worst times for the use of manpower in the region, respectively, and the months of November and March have the best conditions for the use of manpower in military units based in Khuzestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat stress
  • Physiological Equivalent Temperature
  • manpower
  • Khuzestan