واکاوی زمانی و مکانی تنش گرمایی مؤثر بر نیروی انسانی یگان‌های نظامی مستقر در استان خوزستان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته آب‌و‌هواشناسی دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران

چکیده

تنش‌گرمایی مهم‌ترین مشخصه آب‌وهوایی استان خوزستان و تأثیرگذارترین پدیده جوی بر نیروی انسانی در منطقه موردمطالعه است، این مسئله در طرح‌ریزی برای هر نوع مأموریت و یا فعالیت نظامی در آینده که مستلزم به‌کارگیری نیروی انسانی در منطقه موردمطالعه است باید مدنظر قرار گیرد. در این تحقیق به‌منظور واکاوی زمانی و مکانی تنش گرمایی مؤثر بر نیروی انسانی یگان‌های نظامی مستقر در استان خوزستان، ابتدا مطالعه اکتشافی در خصوص موضوع و روش تحقیق صورت گرفته و سپس شاخص دمای معادل فیزیولوژیک با شاخص دمای مؤثر استاندارد مقایسه و شاخص دمای معادل فیزیولوژیک برای انجام این تحقیق مناسب‌تر تشخیص داده شد. از داده‌های 12 ایستگاه‌های سینوپتیک در منطقه موردمطالعه، با دوره آماری 30 سال (2020-1990) جهت استخراج شاخص استفاده ‌شده است. داده‌های مربوط به پارامترهای اقلیمی شامل سرعت باد،‌ دما، رطوبت نسبی، فشار بخارآب و ابرناکی در مقیاس روزانه از سازمان هواشناسی دریافت گردیده و از نرم‌افزار جی‌آی‌اس برای ترسیم نقشه استفاده ‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که روند تغییرات شاخص در 30 سال گذشته افزایشی بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2030 به عدد 18.088 درجه برسد. ایستگاه‌های آبادان، امیدیه، هندیجان، بندر ماهشهر و بستان در غرب، جنوب و مرکز منطقه، بیشترین روزهای همراه با تنش گرمایی و نامطلوب‌ترین مکان برای فعالیت نیروی انسانی در یگان‌های نظامی در منطقه موردمطالعه هستند. به لحاظ زمانی تیر، مرداد و خردادماه به ترتیب بدترین زمان برای استفاده از نیروی انسانی در منطقه بوده و ماه‌های آبان و اسفند بهترین شرایط را برای استفاده از نیروی انسانی در یگان‌های نظامی مستقر در استان خوزستان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temporal and spatial analysis of heat stress affecting the manpower of military units stationed in Khuzestan province using physiologically equivalent temperature index

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mohammadi 1
 • Hassan Ghazi 2
1 Ph.D. student in Climatology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. Army Command and Staff University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Heat stress is the most important climate feature of Khuzestan province and the most influential atmospheric phenomenon on manpower in the study area. In this study, in order to investigate the temporal and spatial heat stress affecting the manpower of military units based in Khuzestan province, First, a special exploratory study was conducted on the subject and method of research, and then the physiological equivalent temperature index was compared with the standard effective temperature index and the physiological equivalent temperature index was found to be more appropriate for this research. Data from 12 synoptic stations in the study area with a statistical period of 30 years (1990-2020) have been used to extract the index. Data on climatic parameters including wind speed, temperature, relative humidity, water vapor pressure and cloud cover were received daily from the Meteorological Organization and GIS software was used to draw the map. The research findings show that the trend of index changes in the last 30 years has been increasing and is projected to reach 18,088 in 2030. The stations of Abadan, Omidieh, Hindijan and Bostan in the west and south of the region are the most days with heat stress and the most unfavorable place for manpower in military units in the region. In terms of time, July and August are the worst times for the use of manpower in the region, respectively, and the months of November and March have the best conditions for the use of manpower in military units based in Khuzestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heat stress
 • Physiological equivalent temperature
 • Manpower
 • Khuzestan
 • افشاری، محمد. (1395). آیین‌نامه هواشناسی نظامی. تهران: انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا.
 • بدری، هادی. (1396). ارزیابی و پهنه‌بندی تقویم اقلیم‌شناسی نظامی شمال غرب کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز.
 • برنا، رضا. (1396). تعیین تقویم زمانی اقلیم گردشگری در مناطق مرزی با استفاده از شاخص‌های PET وPMV، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، 5(4): 113-95.
 • پودینه، محمدرضا. (1393). بررسی و تحلیل مخاطرات اقلیمی سیستان و بلوچستان با تأکید بر تهیه اطلس مخاطرات اقلیمی، رساله دکتری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • حنفی، علی. (1393). آب‌وهواشناسی نظامی، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.
 • حنفی، علی. (1398). ارزیابی تنش‌های حرارتی و برودتی و تأثیر آن بر فعالیت‌های نظامی در استان آذربایجان غربی. علوم و فنون نظامی، 49(3): 46-29.
 • حنفی، علی. و فخری، سیروس. (1393). تحلیل شاخص‌های اقلیم دفاعی در نیمه غربی ایران. علوم و فنون نظامی، 29(3): 46-25.
 • ذوالفقاری، حسن. (1398).آب‌وهوا شناسی توریسم، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
 • سلیقه، محمد. (1396).آب‌وهوا شناسی سینوپتیک ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
 • علیجانی، بهلول. (1398). آب و هوای ایران، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • علیجانی، بهلول. (1398). روش‌های کمی در جغرافیا، تهران، انتشارات سمت.
 • محمدی، محمد.، فرجی، عبداله. و آتشگاهی، حسن. (1394). برسی ارتباط بین عناصر اقلیمی با فرار از خدمت سربازی در پادگان‌های نظامی. نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل، تهران، دانشگاه خوارزمی.
 • هوش‌ور، زردشت. (1381).پاتولوژی جغرافیایی ایران، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • By Bann, Carla M., Williams-Piehota, Pamela A. & Whittam, Kimberly P. May (2011), Military Perspectives on Climate Change from Around, Military Psychology, 23(3): 53-271.
 • Col Tamzy J. House. (2015). Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025. Air Force, us.
 • David N. Livingstone. (2015). The climate of war: violence, warfare, and climatic reductionism, WIREs Clim Change, 37(1): 253-271.
 • FM 34-81/ AFM 104-5. (1989). Weather Support for Army Tactical Operations, Department of the Army. Washington D.C.
 • FM34-81-1. (1992). Battlefield Weather Effects. Headquarters Department of the Army, Washington D. C.
 • Matzarakis, A., Mayer, H. & Iziomon, H., (1999), Applications of a universal thermal index: physiological equivalent temperature, In Biometeor, 43(2): 76-84.
 • Michal hrnciar. (2019). Tactical variables – a tool for mission analysis, International Conference knowledge - based organization, 25(1): 86-90.
 • Shirley V. & Scott, Shaheul Khan. (2016). The Implications of Climate Changefor the Military and for Conflict Prevention, Including through Peace Missions, Mplications of climate change, 20(3): 82-94.
 • Sophie, B. Simon, D. Mike, S. & Joanne. L. (2015). The physiological and thermal responses of military personal undertaking a military exercise in kwnya. 15th International Conference on Environmental Ergonomics, Portsmouth, UK.
 • Stewart J.; Maria Kingsley, ED McGrady. (2010). Climate Change: Potential Effects on Demands for US Military Humanitarian Assistance and Disaster Response, US.