تدوین راهبردهای پدافند کالبَدی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

4 مربی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.22034/dfsr.2022.551327.1589

چکیده

نهاجا به‌­عنوان یک نیروی تجهیزات محور برای آن که بتواند در بالاترین سطح آمادگی رزمی جهت پاسخ به هرگونه تهدید باشد نیازمند مراکز ثقل و زیرساخت­‌های تاب آور و ایمن می­‌باشد. هدف اصلی پژوهش تدوین راهبردهای پدافند کالبَدی نهاجا و  پاسخ  به سؤالات تحقیق است. نوع تحقیق کاربردی-توسعه‌­ای با استفاده از روش آمیخته و موردی - زمینه‌ای می­‌باشد. جامعه آماری کلی به تعداد 65 نفرکه تعداد 20 نفر از این جامعه به­‌عنوان جامعه خبره می‌باشد. جمع آوری داده‌­ها به روش میدانی با استفاده از ابزارهای مصاحبه با خبرگان، پرسشنامه و روش کتابخانه‌­ای می‌­باشد و میزان پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ 889/0 محاسبه شد. با استفاده از روش خبرگی عوامل محیطی (قوت‌­ها، ضعف‌­ها، تهدیدها و فرصت‌­ها) احصاء و سپس با استفاده از روش دیوید نسبت به تفکیک عوامل محیط داخلی و خارجی، تعیین عوامل مؤثر و وضع موجود پرداخته شد و با اعمال وزن‌های استاندارد منتج از بخش تعیین اهمیت عوامل پرسشنامه، ماتریس‌­های IFE  و EFE تعیین و مبتنی بر آن‌ها وضعیت موجود نسبت به وضعیت مطلوب تعیین و با تشکیل ماتریس SWOT، راهبردهای پدافند کالبَدی نهاجا تدوین و با استفاده از ماتریس QSPM اولویت‌ها تعیین که  نهایتاً راهبرد "ارتقاء کیفیت کالبَدی از طریق توسعه ظرفیت­‌های بومی با بهره­‌گیری از مدیریت دانشِ فنیِ هوشمند و منسجم با هدف کاهش آسیب‌پذیری کالبَدی نهاجا" با مقدار مطلوبیت 90/7 در اولویت اول قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of physical defense strategies of the Islamic Republic of Iran Air Force

نویسندگان [English]

  • Abbas Roozbahani 1
  • Hossein Shokohi 2
  • Nikbakhsh Habibi 3
  • Jamal Ghayem 4
1 Ph.D. Student Of Defense Management, AJA Command and Staff University
2 Associate Prof. Of Supreme National Defense University and Strategic Research, Tehran, Iran
3 Associate Prof. Of Shahid Sattari Aviation University
4 Basic Instructor of AJA Command and Staff University
چکیده [English]

Nahaja, as an equipment-oriented force, needs centers of gravity and Resistant and safe infrastructure in order to be at the highest level of combat readiness to respond to any threat.The main purpose of the research is to develop physical defense strategies in Nahaja and answer the raised research questions using a mixed method and case study. The total statistical population is 65 people, of whom twenty people were known as experts of the community. Data collection was by field method using interview with experts, questionnaire and library method, and the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha, was 0.889. To do so, expertise approach was run to extract the environmental factors namely strengths, weaknesses, threats and opportunities. Drawing upon the David method, following that, the environmental internal and external factors were separated, and the effective variables and cyrrent status were determined Accordingly, based on the determined IFE and EFE, the current status compared to the desired one was defined, and by forming a SWOT matrix, physical defense strategies in Nahaja were developed. Ultimately, using the QSPM matrix and consideirng the priorities, "upgarding the physical quality through the development of local capacities using intelligent and integrative technical knowledge management with the aim of reducing the physical vulnerability of Nahaja" with a value of 7.90 was rated first.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • Physical Defense
  • Strategy
  • Air Force