اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین ولی‌وند زمانی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران/
دانشیار مدیریت راهبردی دفاعی

www.dfsr.ir
infodfsr.ir
021-66414191

سردبیر

دکتر محمود میرزمانی

دکتری روانشناسی نظامی استاد روانشناسی دانشگاه بقیه الله (عج)

mirzamani2003gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی اجتهادی

دکتری جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

m-edjtehadisbu.ac.ir

دکتر داود آقامحمدی

مدیریت راهبردی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mohamad22bgmail.com

دکتر فرهاد جاویدراد

دکتری مهندسی هوافضا استاد مهندسی هوافضا مرکز مطالعات راهبردی آجا

f.javidradgmail.com

دکتر علیرضا حسن زاده

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات استاد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

ar_hassanzadehmodares.ac.ir

دکتر عباس خورشیدی

دکتری مدیریت آموزش استاد مدیریت آموزشی دانشگاه افسری امام علی (ع)

a_khorshidi40yahoo.com

دکتر حبیب الله سیاری

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

habibullahsndu.ac.ir

دکتر ناصر شهلائی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

nasser.shahlaeimail.com

دکتر غلامرضا طالقانی

دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

gtaleghaniut.ac.ir

دکتر غلامعلی طبرسا

دکتری مدیریت دولتی استاد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

g_tabarsasbu.ac.ir

مدیر وب سایت

دکتر محمدتقی پرتوی

دکتری تحقیق در عملیات استادیار تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mt.partoviut.ac.ir
021-66414191
0000-0002-7427-8238

مدیر اجرایی

دکتر حمید همت

مدیریت دفاعی - پدافند غیرعامل مدیر اجرایی فصلنامه

hahe1350gmail.com
021-66414191

مدیر داخلی

دکتر بهنام گلشاهی

مدیریت منابع انسانی استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

b.golshahicasu.ac.ir
02166414191
0000-0002-2239-3242

دستیار مدیر اجرایی

علیرضا میرجمهری

مدیریت آموزش عالی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

alireza.mirjomehrigmail.com
021-66414191
0000-0002-6629-4553

کارشناس نشریه

دکتر اصغر اصغرزاده

مدیریت منابع انسانی استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

asgharzad221gmail.com
0000-0001-5064-200X