تبیین روند تحولات مدیریت زنجیره‌تأمین در مسیر هوشمندی: مطالعه مبتنی بر رویکرد علم‌سنجی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22034/dfsr.2024.2013658.1740

چکیده

زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر تبیین روند تحولات مدیریت زنجیره‌تأمین در مسیر هوشمندی: مطالعه مبتنی بر رویکرد علم‌سنجی بوده ‌است.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. یک بررسی جامع و تجزیه‌و‌تحلیل کتاب‌سنجی با توجه به سوالات اصلی به بررسی عملکرد موسسات و کشورهای جهان، وضعیت نشریات تخصصی، وضعیت عمومی استنادات، خوشه های مضامین تحقیقاتی و سیر زمانی پیدایش مفاهیم در حوزه مدیریت زنجیره تأمین هوشمند انجام شد. تجزیه‌وتحلیل با انتخاب 744 مقاله در بین سال‌های 2002 تا 2023 آغاز و سپس با استفاده از نرم‌افزار VOSviewerتحلیل گردید.
یافته‌ها: در این پژوهش 15 مجله پیشرو که به‌طور گسترده در مورد فناوری‌های نوظهور دیجیتالی و هوشمند در زنجیره‌تأمین منتشر شده‌اند و همچنین ده مقاله و کلمات کلیدی پراستناد شناسایی شده‌اند.
نتایج: نتایج تحقیق بر اساس کلمه کلیدی، ادبیات فناوری‌های نوظهور دیجیتالی و هوشمند در زنجیره‌تأمین و لجستیک بر روی «بلاک‌چین»، «کلان‌داده»، «پایداری»، «هوش‌مصنوعی»، «قابلیت‌ردیابی»، «اینترنت اشیا» و «صنعت4.0» متمرکز شده‌است و علاوه بر این، بیشترصنعت غذا را پوشش می‌دهد. این مطالعه درک بهتری از تحقیقات دیجیتالی‌شدن در مدیریت زنجیره‌تأمین و لجستیک و شکاف‌های دانش موجود برای تحقیقات بیشتر به محققان ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the evolution process of supply chain management in the path of intelligence: a study based on bibliometric approach

نویسندگان [English]

  • iman ghasemi hamedani 1
  • Mohammad Bashokouh Ajirlo 1
  • Hosein Rahimi kolour 1
  • naser seifollahi anar 2
1 Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Objective: the current research seeks to explain the evolution of supply chain management in the direction of intelligence: a study based on a scientific approach.
Methodology: The current research is descriptive and analytical. A comprehensive review and bibliometric analysis was conducted with regard to the main questions to examine the performance of institutions and countries of the world, the status of specialized publications, the general status of citations, clusters of research themes and the time course of the emergence of concepts in the field of intelligent supply chain management. The analysis started with the selection of 744 articles between the years 2002 and 2023 and then analyzed using VOSviewer software.
Findings: In this research, 15 leading magazines that have been widely published about emerging digital and smart technologies in the supply chain and also ten highly cited articles and keywords have been identified.
Originality: Research results based on the keywords, the literature of emerging digital and smart technologies in the supply chain and logistics on "blockchain", "big data", "sustainability", "artificial intelligence", "traceability" , "Internet of Things" and "Industry 4.0" are focused and, it covers most of the food industry. This study provides researchers with a better understanding of digitalization research in supply chain and logistics management and existing knowledge gaps for further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance improvement
  • digitalization
  • supply chain
  • emerging technologies
  • intelligentization