طراحی مدل سیاست‌گذاری ارتقاء بهره‌وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (کاربردی از رویکرد پویایی سیستم)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تحقیق در عملیات دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/dfsr.2022.555986.1608

چکیده

بهره‌­وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی و محوری در حصول و وصول به آمادگی کارآمد دفاعی-امنیتی برای انجام به‌­هنگام مأموریت‌­های محوله و کسب نتایج مورد انتظار با به‌­کارگیری نهاده­‌های موجود بخش‌­های دفاعی و نهاده­های در دسترس در محیط ملّی و بین‌­المللی را دارد. پژوهش حاضر به مدل­سازی و شبیه‌­سازی بهره‌­وری سرمایه انسانی آجا پرداخته و بر شناسایی سیاست‌های ارتقاء بهره­‌وری سرمایه انسانی آجا (امیران و افسران ارشد) متمرکز است. برای این منظور پس از بررسی ادبیات، ابتدا با استفاده از داده‌­های موجود در سطح آجا و مشارکت سیاست‌­گذاران توسعه سرمایه انسانی آجا، مدل پویای بهره‌­وری سرمایه انسانی آجا طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، رفتار متغیرهای کلیدی مدل در افق شبیه­‌سازی ده ساله (1410-1400)، تجزیه و تحلیل شد. با توجه به رفتار متغیرها و نتایج آزمون تحلیل حساسیت مدل، سیاست‌­های پیشنهادی در سه راهبرد "توسعه سرمایه فکری آجا، توسعه زیرساخت‌­­های نظام اداری، توسعه نظام انگیزشی سرمایه‌­های فکری آجا"، شناسایی و به‌­صورت جداگانه و ترکیبی بر روی مدل اعمال شد و نتایج مقایسه و تحلیل گردید. با توجه به یافته­‌های حاصل از شبیه­‌سازی مدل، سیاست­‌های ترکیبی منتخب شامل "تخصیص منابع مالی به توسعه سرمایه انسانی آجا، مستندسازی و ثبت تجارب امیران و افسران ارشد آجا، همکاری با قطب­‌های دانشی ملّی و بین‌­المللی، جریان آزاد اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندها، حمایت سازمانی و بهبود کیفیت زندگی‌­کاری، غنی­‌سازی شغل در راستای بهبود هویت درک شده، اختیار و آزادی عمل تصمیم‌­گیران در راستای توسعه نوآوری و کارآفرینی سازمانی"، به‌­عنوان بهترین سیاست‌­های ارتقاء بهره­‌وری سرمایه انسانی آجا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing A Policy Model for Improving the Human Capital Productivity of the Army of the Islamic Republic of Iran (An Application of the System Dynamics Approach)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Samadi Foroushani 1
  • Majid Rajabpor 2
1 Ph.D. in Operations Research Management, Tehran University, Tehran, Iran
2 Faculty Member at AJA Command & Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The productivity of the human capital of the Army of the Islamic Republic of Iran plays a pivotal role in achieving effective defense-security readiness to carry out the mission on time and to achieve the expected results by using the existing inputs of the defense sector and inputs available in the national and international environment. In this research, modeling and simulation of AJA human capital productivity system has been done and focused on identifying AJA human capital productivity promotion policies. For this purpose, after reviewing the literature, first using the data of the Army of the Islamic Republic of Iran and the participation of AJA human capital development policy makers, a dynamic model of AJA human capital productivity is designed and after validating the model, the behavior of key model variables on the horizon Ten-year simulation (1400-1410) was analyzed. According to the behavior of variables and the results of the model sensitivity analysis test, the proposed policies in three strategies: Development of AJA intellectual capital; Development of the infrastructure of the administrative system and Development of motivational system of AJA intellectual capitals were identified and applied separately and in combination on the model and the results were compared and analyzed. According to the findings of the model simulation, the selected hybrid policies include: Allocation of financial resources to the development of human capital AJA; Documenting and recording the experiences of AJA princes and senior officers; Cooperation with national and international knowledge poles; Free flow of information and intelligent processes; Organizational support and improving the quality of life and work; Job enrichment in order to improve perceived identity and Authority and freedom of action of decision makers in order to develop organizational innovation and entrepreneurship are presented as the best policies to improve human capital productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital Productivity
  • System Dynamics
  • Defense Economy Policy Making
  • Army of the Islamic Republic of Iran (AJA)