طراحی مدل سیاست‌گذاری ارتقاء بهره‌وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (کاربردی از رویکرد پویایی سیستم)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تحقیق در عملیات دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

بهره‌­وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی و محوری در حصول و وصول به آمادگی کارآمد دفاعی-امنیتی برای انجام به‌­هنگام مأموریت‌­های محوله و کسب نتایج مورد انتظار با به‌­کارگیری نهاده­‌های موجود بخش‌­های دفاعی و نهاده­های در دسترس در محیط ملّی و بین‌­المللی را دارد. پژوهش حاضر به مدل­سازی و شبیه‌­سازی بهره‌­وری سرمایه انسانی آجا پرداخته و بر شناسایی سیاست‌های ارتقاء بهره­‌وری سرمایه انسانی آجا (امیران و افسران ارشد) متمرکز است. برای این منظور پس از بررسی ادبیات، ابتدا با استفاده از داده‌­های موجود در سطح آجا و مشارکت سیاست‌­گذاران توسعه سرمایه انسانی آجا، مدل پویای بهره‌­وری سرمایه انسانی آجا طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، رفتار متغیرهای کلیدی مدل در افق شبیه­‌سازی ده ساله (1410-1400)، تجزیه و تحلیل شد. با توجه به رفتار متغیرها و نتایج آزمون تحلیل حساسیت مدل، سیاست‌­های پیشنهادی در سه راهبرد "توسعه سرمایه فکری آجا، توسعه زیرساخت‌­­های نظام اداری، توسعه نظام انگیزشی سرمایه‌­های فکری آجا"، شناسایی و به‌­صورت جداگانه و ترکیبی بر روی مدل اعمال شد و نتایج مقایسه و تحلیل گردید. با توجه به یافته­‌های حاصل از شبیه­‌سازی مدل، سیاست­‌های ترکیبی منتخب شامل "تخصیص منابع مالی به توسعه سرمایه انسانی آجا، مستندسازی و ثبت تجارب امیران و افسران ارشد آجا، همکاری با قطب­‌های دانشی ملّی و بین‌­المللی، جریان آزاد اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندها، حمایت سازمانی و بهبود کیفیت زندگی‌­کاری، غنی­‌سازی شغل در راستای بهبود هویت درک شده، اختیار و آزادی عمل تصمیم‌­گیران در راستای توسعه نوآوری و کارآفرینی سازمانی"، به‌­عنوان بهترین سیاست‌­های ارتقاء بهره­‌وری سرمایه انسانی آجا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing A Policy Model for Improving the Human Capital Productivity of the Army of the Islamic Republic of Iran (An Application of the System Dynamics Approach)

نویسندگان [English]

 • Marzieh Samadi Foroushani 1
 • Majid Rajabpor 2
1 Ph.D. in Operations Research Management, Tehran University, Tehran, Iran
2 Faculty Member at AJA Command & Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The productivity of the human capital of the Army of the Islamic Republic of Iran plays a pivotal role in achieving effective defense-security readiness to carry out the mission on time and to achieve the expected results by using the existing inputs of the defense sector and inputs available in the national and international environment. In this research, modeling and simulation of AJA human capital productivity system has been done and focused on identifying AJA human capital productivity promotion policies. For this purpose, after reviewing the literature, first using the data of the Army of the Islamic Republic of Iran and the participation of AJA human capital development policy makers, a dynamic model of AJA human capital productivity is designed and after validating the model, the behavior of key model variables on the horizon Ten-year simulation (1400-1410) was analyzed. According to the behavior of variables and the results of the model sensitivity analysis test, the proposed policies in three strategies: Development of AJA intellectual capital; Development of the infrastructure of the administrative system and Development of motivational system of AJA intellectual capitals were identified and applied separately and in combination on the model and the results were compared and analyzed. According to the findings of the model simulation, the selected hybrid policies include: Allocation of financial resources to the development of human capital AJA; Documenting and recording the experiences of AJA princes and senior officers; Cooperation with national and international knowledge poles; Free flow of information and intelligent processes; Organizational support and improving the quality of life and work; Job enrichment in order to improve perceived identity and Authority and freedom of action of decision makers in order to develop organizational innovation and entrepreneurship are presented as the best policies to improve human capital productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Capital Productivity
 • System Dynamics
 • Defense Economy Policy Making
 • Army of the Islamic Republic of Iran (AJA)
 • ·      رجب­پور، مجید؛ افشار کاظمی، محمدعلی؛ طلوعی اشلقی، عباس و مرادیان، محسن. (1400). ارتقاء بهره‌وری اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رضایت‌مندی از خدمات دریافتی، علوم و فنون نظامی. 18(51): 141-169.

  ·      سازمان برنامه و بودجه کشور. (1401). گزارش لایحه بودجه کل کشور، انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور. تهران. ایران.

  ·      صادق، سهراب؛ مطلبی ورکانی، ابوطالب؛ علی­پور درویش، زهرا؛ صادقی صدقیانی، جمشید و محمدی مقدم، یوسف. (1399). بهره­وری سرمایه­های انسانی در سازمان­های راهبردی و طراحی الگوی کاربردی با بهره­گیری از مدل معادلات ساختاری و ماتریس کوواریانس (مطالعه موردی: نداجا)، مدیریت بهره‌وری. 14(55): 48-24.

  ·      عباسیان، عزت­اله؛ امینی، پرویز و علی­زاده، حمید. (1394). اقتصاد دفاعی در نیروهای مسلح و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران، مجلس و راهبرد،22 (83): 178-151.

  ·      محمدی، احمد؛ بهشتی­فر، ملیکه و کاظمی، حسین. (1399). بررسی و تحلیل میزان اهمیت و روابط علّی-معلولی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تکنیک دیمتل فازی، فصلنامه مدیریت نظامی. 20(80): 150-117.

  • محمودی، زیرار؛ صیادی، احمدرضا و رجب­زاده قطری، علی. (1395). ارائه مدل پویایی ارزیابی بهره­وری نیروی کار معادن (مطالعه موردی: مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو). مدیریت صنعتی. 8(2). 287-308.
  • مهرگان، محمدرضا؛ حسین­زاده، مهناز و ربیعی سروندی، نیما. (1398). طراحی مدل آشفتگی ـ پویایی توسعه بهره‌وری منابع انسانی صنعت نفت ایران. مدیریت دولتی. 11(2). 309-339.
  • Abbott, M. Barraket, J. Erin, I., Castellas P. Hiruy. K. Suchowerska, R. & Ward-Christie, L. (2019). Evaluating the labour productivity of social enterprises in comparison to SMEs in Australia. Social Enterprise Journal.
  • Adane, T. F. Bianchi, M. F. Archenti, A. &Nicolescu, M. (2019). Application of system dynamics for analysis of performance of manufacturing systems. Journal of Manufacturing Systems, 53: 212-233.
  • Adebowale, O. J. &Agumba, J. N. (2021). A meta-analysis of factors affecting labour productivity of construction SMEs in developing countries. Journal of Engineering, Design and Technology.
  • Agrawal, A. & Halder, S. (2020). Identifying factors affecting construction labour productivity in India and measures to improve productivity. Asian Journal of Civil Engineering. 21(4): 569-579.
  • Alefari, M., Almanei, M., &Salonitis, K. (2020). A System Dynamics Model of Employees’ Performance. Sustainability. 12(16): 6511.
  • Alefari, M. Salonitis, K. Xu, Y. (2017). The role of leadership in implementing lean manufacturing. Procedia CIRP. 63: 756–761.
  • Al-Dmour, R. Yassine, O. Masa’deh, R. (2018). A Review of Literature on the Associations among Employee Empowerment, Work Engagement and Employee Performance. Appl. Sci. 2018. 12: 313–329.
  • Almatrooshi, B. Singh, S.K. Farouk, S. (2016). Determinants of organizational performance: A proposed framework. J. Product. Perform. Manag. 65: 844–859.
  • Bogatyreva, I. &Ilyukhina, L. (2020). Evaluation of Correlation between Labour Productivity and Wages in Individual Countries’ Economy. In E3S Web of Conferences. 164: 11029. EDP Sciences.
  • Bogatyreva, I. Simonova, M. &Privorotskaya, E. (2019). Current state of labour productivity in the economy of developed countries. In E3S Web of Conferences. 91: 08022. EDP Sciences.
  • Chiu, C. Gnall, K., Pless Kaiser, A., Taft, C. T., Franz, M. R., Lee, L. O., &Vasterling, J. J. (2022). Neurocognitive performance predicts future partner violence among U.S. Iraq- and Afghanistan-deployed army soldiers and veterans. Psychology of Violence, 12(3): 160–169.
  • Dhir, S. Shukla, A. Role of organizational image in employee engagement and performance. Benchmarking Int. J. 26: 971–989.
  • Diamantidis, A.D. Chatzoglou, P. Factors affecting employee performance: An empirical approach. Int. J. Product. Manag. 2019, 68, 171–193
  • Emwinromwankhoe, O. &Ekhareafo, D. O. (2022). Influence of Organisational Communication on the Performance of Staff of the Department of Mass Communication in University of Benin, Edo State, Nigeria. SAU JOURNAL OF MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, 1(1): 67-74.
  • Evans, L. A. & Bae, K. H. G. (2019). US Army performance appraisal policy analysis: a simulation optimization approach. The Journal of Defense Modeling and Simulation, 16(2): 191-205.
  • GeramiSeresht, N. &Fayek, A. R. (2018). Dynamic modeling of multifactor construction productivity for equipment-intensive activities. Journal of Construction Engineering and Management, 144(9), 04018091.
  • Golnaraghi, S. Zangenehmadar, Z., Moselhi, O. &Alkass, S. (2019). Application of artificial neural network (s) in predicting formwork labour productivity. Advances in Civil Engineering. 2019.
  • Kia, N. Halvorsen, B. Bartram, T. Ethical leadership and employee in-role performance the mediating roles of organisational identification, customer orientation, service climate, and ethical climate. Rev. 2019. 48: 1716–1733.
  • Nye, C. D. White, L. A. Horgen, K., Drasgow, F. Stark, S., &Chernyshenko, O. S. (2020). Predictors of attitudes and performance in US Army recruiters: Does personality matter? Military Psychology. 32(1): 81-90.
  • OBIRI, K.A. BJEIRMI, B. and BOATENG, P. 2020. A system thinking approach to human resource development in the oil industry. Journal of energy research and reviews [online], 4(1):39-49. Available from: https://doi.org/10.9734/JENRR/2020/v4i130118.
  • Obiunu, J. J. &Yalaju, J. O. (2020). Influence of emotional intelligence, interpersonal communication and job satisfaction on the job performance of staff in Chevron Nigeria limited, warri, Delta state Nigeria. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 9(4): 160-160.
  • Ogbaji, J. O., & Jeremiah, J. (2022). Leadership Training in the Nigerian Army: An Assessment of the Performance of Platoon Commanders. KIU Journal of Social Sciences. 8(1): 141-147.
  • PatamaTanjung, S. A. Rivai, A. &Siswandoko, T. (2018). The Effect of
  • Work Environment and Training on Work Performance Through Work Motivation in General Staff Personnel Army. International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS) Vol, 4.
  • Palikhe, S., Kim, S. & Kim, J. J. (2019). Critical success factors and dynamic modeling of construction labour productivity. International Journal of Civil Engineering, 17(3): 427-442.
  • Ramli, A.H. Work Environment, Job Satisfaction and Employee Performance in Health Services. Entrep. Rev. 2019, 19, 29–42.
  • Siddiqui, N.-U.-H.; Hameed, S. Sattar, R.A. Eneizan, B. Islamic Work Ethics Impact on Employee Performance. J. Acad. Multidiscip. Res. 2019. 3: 1–7.
  • Stockholm International Peace Research Institute, (2021), https://www.sipri.org/sites/default/files/2021
  • Trpeski, P. Cvetanoska, M. &Kozheski, K. (2019). Physical capital investments and labour productivity across countries–panel approach.
  • Waheed, A.A. Employee Development and its Effect on Employee Performance A Conceptual Fr
  • Int. J. Bus. Soc. Sci. 2011. 2: 224–229.
  • Yulius, Y. (2021). IMPROVING PERSONNEL PERFORMANCE AT BANDUNG STAFF AND ARMY COMMAND SCHOOL (SESKOAD). Journal of Accounting and Finance Management, 2(2), 60-65.