آینده‌نگری راهبردی سیاستگذاری توسعه دفاع آفندی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ربع اول قرن بیست و یکم

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ا

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد سنندج

چکیده

آینده پژوهی از جمله ظرفیت‌های تکامل نیافته بشری است و واقعیت این است مطالعات آینده به ما کمک می‌کند تا عدم اطمینان‌ها را تا حد ممکن تقلیل بخشیم، قدرت هوایی مسلط در نظام نوین جهانی این امکان را برای نظام‌های توسعه‌طلب فراهم می‌نماید که در اقصی نقاط جهان و با بکارگیری یگان‌های شکاری تاکتیکی به اعمال سلطه علیه کشورهای دیگر بپردازند. لذا جهت مقابله با نفوذ قدرت‌های مسلط، سیاست‌گذاری توسعه یگان‌های شکاری تاکتیکی، شناخت محیط ملی و بین‌المللی و تهدیدات پیش رو در عرصه هوایی، نقاط قوت، ضعف و فرصت‌های یگان‌های شکاری تاکتیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در همین راستا این مقاله به تبیین سیاستگذاری توسعه دفاع آفندی یگان‌های شکاریِ تاکتیکی نیروی هوایی در راستای توانمندسازی این یگان‌ها در قرن 21 پرداخته و با توجه به پیامدهای ملموس آن سیاست‌های اجرایی لازم را ارائه می‌نماید. پژوهش رحسب هدف، کاربردی و برحسب روش، توصیفی و از شاخه پیمایشی است که جهت جمع آوری اطلاعات به روندهای آینده سیاسی و امنیتی کشور و منطقه نیز توجه داشته است، جامعه مورد مطالعه یگان‌های شکاری‌تاکتیکی نهاجا است که بهره گیری از روش دلفی و نمونه گیری غیر احتمالی و از نوع قضاوتی از نقطه نظرات خبرگان، مطالعه اسناد و مدارک، همچنین تجارب حاصل از عملکرد یگان‌های شکاری تاکتیکی نهاجا در طول دفاع هشت ساله و بررسی جنگ‌های سه دهه اخیر پیرامون مرزهای ج.ا.ا استفاده شده است که تدوین سیاست‌های اصولی و متناسب با تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جهت توانمندسازی یگان‌های شکاری تاکتیکی نیروی هوایی الزامی و اجتناب‌ناپذیر است. سیاست‌های اجرایی توسعه دفاع آفندی با اتکا بر مولفه‌های مهم قدرت هوایی همچون نیروی انسانی، تجهیزات، ساختار و ابنیه سازمانی و سامانه فرماندهی نتیجه مهم پژوهش حاضر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futures studies of Policy-making for the development of offensive defense in the IRIAF for the first quarter of the 21st Century

نویسندگان [English]

 • Ali Imani 1
 • Kumars Ahmadi 2
چکیده [English]

Futures studies, as one of human’s undeveloped potentialities help us to decrease doubts. The air power of the world’s hegemonic systems has made it possible to implement their dominance over independent countries in the corners of the world by using their tactical air units. Therefore, in order to oppose this hegemony, the policy-making for the development of the tactical air units, the recognition of the national and international environment and facing the air threats, strengths, weaknesses and the opportunities of the tactical units are analyzed. For this purpose, this paper explains the policy-making for the development of the offensive defense of the Air Force tactical units to empower them in the 21st century and offers the necessary strategies according to its tangible consequences. The research method is descriptive and the research population is the IRI Air Force tactical air units. According to experts, from studying of the documents and the experiences obtained from the performance of the tactical air units during 8-year Holy Defense and studying of the wars during the last three decades in the neighboring countries, it has been concluded that the formulation of principal policies suitable for the regional and beyond regional threats is necessary and indispensible for empowering the Air Force tactical units. The executive policies for the development of offensive defense relying on the important categories of air power such as manpower, equipment, assets and the command system is the significant result of this research.
 

 • منابع

  • احمدی، کیومرث (1394)؛ آینده پژوهی سازمانی؛ انتشارات ترمه

  • احمدی یوسف (1384)؛ تدوین استراتژی توسعه ناوگان هوایی نهاجا: پایان نامه دکتری علوم استراتژیک؛ دانشگاه عالی دفاع ملی

  • ازغندی، علیرضا (1377)؛ تاریخ روابط خارجی ایران؛ تهران: نشر قوس

  • اشتریان، کیومرث (1388)؛ سیاست‌گذاری عمومی در ایران؛ تهران: نشر میزان

  • پورشاسب عبدالعلی و توحیدی، ارسطو (1383)؛ آیین‌نامه عملیات مشترک و مرکب؛ تهران: انتشارات ستاد مشترک ارتش

  • پورآزادی، بهزاد (1386)؛ تدوین استراتژی عملیات روانی آجا، پایان نامه دکتری علوم استراتژیک، استاد راهنما: دکتر عصاریان نژاد

  • فولر، گراهام (1378)؛ قبله عالم ژئوپلیتیک ایران (ت: عباس مخبر)؛ تهران: نشر مرکز

  • پردیس، سیدرضا (1385)؛ تدوین راهبرد بهینه در توسعه و کاربرد فرماندهی و کنترل در نهاجا؛ پایان نامه دکتری علوم استراتژیک؛ استاد راهنما: سید یحیی صفوی

  • سالنامه 2002 سیپری: تسلیحات، خلع سلاح و امنیت بین المللی. پیوست (ها)

  • صدوقی، مرادعلی (1382)؛ ماهیت و روش شناسی تدوین راهبرددفاع ملی؛ فصل نامه راهبرد دفاعی؛ سال 1 شماره 1؛ صص 39 – 38

  • رازانی، احسان (1383)؛ پیامدهای حضور نظامی آمریکا در عراق؛ تهران: چاپخانه ناجا

  • رضاییان، علی (1388)؛ تجزیه‌تحلیل و طراحی سیستم؛ تهران: انتشارات سمت

  • رضاییان، علی (1389)؛ اصول مدیریت؛ تهران: انتشارات سمت

  • دانستنی‌هایی از مسائل نظامی (ج 2)(1385)؛ تهران: چاپخانه دافوس: ص 333

  • دیوید، فردآر (1384)؛ مدیریت استراتژیک (ت: علی پارساییان و محمد اعرابی) تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی

  • قوام، عبدالعلی (1374)؛ نظریه‌های نوسازی و توسعه سیاسی؛ تهران: دانشگاه شهید بهشتی

  • فاروقی، احمد و لوریه، جان (1358)؛ ایران بر ضد شاه است، (ت: مهدی نراقی)؛ تهران: اتشارات امیرکبیر

  •    کالینز، جان ام. (1370): استراتژی بزرگ (ت: کورش بایندر)؛ تهران: انتشارات وزارت خارجه

  •    کوردزمن، آنتونی. اچ (1991)؛ درس‌های نظامی برگفته از جنگ خلیج فارس؛ ماهنامه Armed forces(ت:Java-CentralClubs.Com).

  •    مهرنیا، احمد (1385): تدوین استراتژی جذب کارکنان نهاجا در مقابله با تهدیدات: پایان نامه دکتری علوم استراتژیک: اسناد راهنما: غلامرضا معمارزاده

  •    ملک زاده کاشانی، احمد (1376): استراتژی نظامی: تهران: انتشارات دانشگاه دفاع ملی

  • Analysis: China exports new SAM missile. Spacewar.com. Retrieved on 2010-09-08.
  • British airpower doctorine, third edition, Crown Copyright 1999, London.
  • Chubin, Shahram (2001), Iran's security, this report assesses Iran's security policy in light of these factors. It examines broad drivers of ... Rand Corporation, May 9, 2001- - Political Science - 125 pages.
  • Cordesman, Anthony, Iran’s military forces in transition: conventional treats and weapons of mass destruction, praeger 1999.
  • http://www.airbusmilitary.com/performance.html Airbus Military: A400M
  • Jump up "Airbus Defence and Space delivers A400M to Turkish Air Force". Airbus-group.com. Retrieved 22 May 2014.
  • Jumpup"PakistanMaySeekChineseInterceptor",DefenseNewswww.defensenews.com
  • Pakistan Air Force Equipment. GlobalSecurity.org. Retrieved 2010-09-08.
  • Pakistan evaluates fighters, Air International magazine, 4 April 1981, p. 950
  • The joint operation environment, Government requests for the final approved document must bereferred tounited state for the commandjointfuther group, febrory18, 2010.
  • The Military Balance(The annual assessment of global military capabilities and defence economics) 2015,Edition number: 2015,ISBN: 978-1-85743-766-9, Date: 11 February 2015