دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 1-169