ارائه مدل گسترش سامانه‌های متحرک موشکی در جنگ‌های آینده با استفاده از نظریه بازی و GIS (مطالعه موردی: منطقه کرمانشاه)

نویسندگان

1 استادیار اقلیم شناسی دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

در پژوهش حاضر مدل برنامه‌ریزی خطی صفر و یک مسئله گسترش سامانه متحرک موشکی به عنوان یکی از سامانه‌های مهم و تاثیرگذار در جنگ‌های آینده در منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. بی‌شک یکی از اهداف دشمن متخاصم در اولین قدم برای حمله به نیروهای خودی، حمله به سامانه متحرک موشکی خواهد بود. در واقع زمانی که دشمن در صدد حمله به سامانه متحرک موشکی و افزایش خسارات است، نیروی مدافع در راستای کاهش خسارات به دنبال استقرار تعداد بهینه و بهترین نوع چیدمان این سامانه‌ها در مقابله با حملات نیروی مهاجم فرامنطقه‌ای است. روش کار بدین صورت انجام گرفت که ابتدا با تنظیم پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان نظامی، نظرات متخصصان نظامی و جغرافیا درباره عوامل مؤثر در استقرار و گسترش سامانه‌های متحرک موشکی جمع‌آوری شد، سپس با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی  و نیز رقومی کردن آن‌ها، پایگاه داده در نرم‌افزار ArcGIS تهیه و همچنین وزن‌دهی داده‌ها با استفاده از مدل تصمیم‌گیری AHP انجام گرفت. در نهایت با استفاده از روش AHP و پردازش داده‌های مکانی و غیرمکانی در محیط نرم افزار ArcGIS تعداد 22 نقطه برای استقرار و گسترش سامانه‌های موشکی شناسایی گردید. در ادامه بعد از تعیین وزن خسارت احتمالی نقاط مذکور، به چگونگی گسترش این سامانه‌ها با هدف کاهش خسارات ناشی از حملات دشمن پرداخته شد. در پایان با حل مدل ریاضی مسئله میزان سود نیروی مدافع، میزان زیان نیروی مهاجم و محل استقرار و گسترش سامانه‌های موشکی برای تعداد 1 تا 5 سامانه مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of deploying portable missile systems in futuere wars by using game theory ang GIS in Kermanshah –Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Hanafi 1
 • Ahmad Lotfi 2
چکیده [English]

This study aimed to introduce linear and Integer programming model of deployment of portable missile system as one of the most important and effective systems in upcoming wars that is probable in Kermanshah-Iran.  There is no doubt that attacking missile systems will be one of the first targets for militant enemy forces. In fact, when the enemy is about to attack a moving missile systems and increase damages, Defense force in order to decrease them, seeks to settle the optimal number and the best type of installation of these systems against aggressive raids. To do the study, first some data were collected about efficient factors in settlement and deployment of portable missile systems by questionnaires and interviews with military and geography experts. To do the study, first some data were collected about efficient factors in settlement and deployment of portable missile systems by questionnaires and interviews with military and geography experts. Using Topography maps and digitizing them and ArcGIS software, a database was prepared and data weighting was done by AHP model. Then, using AHP and geospatial and non-geospatial data processing with ArcGIS, 22 points were identified to deploy missile systems.  Finally, making and solving a mathematical model the gains of defense forces, damages of invaders and deployment of missile systems were specified.

 • منابع

  • حیدری، کیومرث. (1391). جنگ‌های آینده. تهران: انتشارات آجا.
  • قندهاری، مهسا. موسوی‌زاده، رضا. (1393)، مکان یابی بهینه تسهیلات پدافند غیرعامل با رویکرد تئوری بازی‌ها، نشریه تخصصی مهندس صنایع، دوره 48، ص 19 – 32.
  • حنفی، علی و حاتمی، ایرج (1392) مکان‌یابی مناطق مساعد برای استقرار نیروهای نظامی در منطقه مرزی مهران  با استفاده از GIS، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 49، سال سیزدهم.
  • حنفی، علی و موسوی، میرنجف (1392) مکان‌یابی ماکز حساس و مهم نظامی در مناطق مرزی ایران و ترکیه با توجه به شاخص‌های هیدروژئومورفوکلیمایی با رویکرد پدافند غیرعامل، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 51، سال سیزدهم.
  • سنجری، سارا (1387) راهنمای کاربردی ARC GIS، انتشارات عابد، چاپ سوم 1387.
  • مهرگان محمدرضا (1382). مدل‌سازی ریاضی، انتشارات سمت.
  • مؤمنی (1389). مباحث نوین در تحقیق در عملیات، دکتر منصور مؤمنی، نشر الیاس.
   •  Cornel, T.S & Raluca, C.L. (1995), “Consideration on hybrid war”, Alvin Toffler, puterea in miscarry, Editura Antet, Bucuresti, pp.25.
   • Francis R. L., McGinnis L. F., &  White J. A., Facility Layout and Location, An Analytical Approach, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1992
   • Hakimi S. L., Optimum location of switching centers and the absolute centers and medians of a graph, Operations Research, Vol. 12, 1964, pp.450. 459.
   • Mirchandani P., The p-median problem and generalizations, in: P. Mirchandan, R. Francis (Eds.), Discrete Location Theory, Wiley, New York ,1990.
   • Morris, P. (1994).  Introduction to game theory, Springer. New York.
   •  Berman, O. and Gavious, A. (2007). “Location of terror response facilities: A game between state and
   • Terrorist.” European Journal of Operational Research,  Vol. 177, No. 2, PP. 177- 1113.
   • Beraldi, P. and Ruszczynski A. (2002). A branch and bound method for stochastic integer problems under probabilistic constraints.” Optimization Methods and Software, No.17, PP. 359–382.
   • Siqueira, K. (2005). “Political and militant wings within dissident movements and organizations.” Journal of Conflict Resolution, Vol. 2, No. 49, PP. 218–236.
   •  Liu, D. (2008). Terrorism root cause analysis based on subjective game model[C]// First International Workshop on Knowledge Discovery and Data Mining, PP. 612–617.
   • T. Sandler and H. E. Lapan, “The calculus of dissent: an analysis of terrorists’ choice of targets,” Synthese, vol. 76, no. 2, pp. 245– 261, 1988.
   •  Atkinson, S. E., Sandler, T. and John, T. (1987). Terrorism in a Bargaining Framework” Journal of Law & Economics Vol. 1, No. 30, PP. 1-21.
   •  Siqueira, K. (2005). “Political and militant wings within dissident movements and organizations.” Journal of Conflict Resolution, Vol. 2, No. 49, PP. 218–236.
   • Berman, O. Drezner, Z and Krass, D. (2010). “Cooperative cover location problems: the planar case,” IIE Transactions, vol. 42, no.3, pp. 232–246.
   •  Lingpeng .M, Kang. Q, Chuanfeng .H, Weisheng, X and Qidi, W. (2013), A Game Theoretical Model for Location of Terror Response Facilities under Capacitated Resources, Hindawi Publishing Corporation The Scientific World Journal Volume 2013, Article ID 742845, 10 pages, 18.
   •  Linear Programming Notes IX: Two-Person Zero-Sum Game Theory, http://econweb.ucsd.edu.