آینده‌کاوی راهبردهای پژوهش‌های توسعه دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ا

چکیده

تحقیق حاضر در راستای نیل به هدف تدوین راهبرد توسعه پژوهشهای دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران و پاسخگویی به این سؤال اساسی صورت گرفته که راهبردهای مناسب برای توسعه پژوهش‌های دفاعی آجا کدام است؟ نوع تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت، از نوع توصیفی بوده و بر اساس دستاورد و نتایج آن کاربردی- توسعه‌ای است. خبرگان در امر پژوهش در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران و برخی مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمعاً به تعداد 900 نفر، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می‌دهند که با استفاده از فرمول کوکران(جامعه نامحدود) و روش نمونه‌گیری احتمالی با تکنیک طبقه‌ای نسبی، تعداد 385 نفر به‌عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیدند. داده‌های موردنیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه از سطح جامعه نمونه جمع‌آوری گردید. داده‌ها در مرحله اول با استفاده از فنون آماری نظیر آزمون t یک نمونه‌ای به‌منظور تبیین وضعیت موجود شاخص‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. مبنای تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات موجود در مسیر توسعه پژوهش‌های دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران با کمک مدل تعیین راهبرد فرد.آر. دیوید انجام پذیرفت و سپس در راستای تدوین راهبردها به کمک فن تاپسیس ابتدا نوع راهبرد فعلی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشخص و سپس راهبردهای مناسب پیشنهاد گردیدند. نتایج نشان می‌دهد، با توجه به اینکه در حال حاضر راهبرد پژوهش‌های دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حالت تدافعی است؛ لذا مناسب‌ترین راهبرد «توانمندسازی پژوهش‌های دفاعی، از طریق تقویت زیرساخت‌های موردنیاز، بهبود و اصلاح فرایندها، توسعه و تعمیم فرهنگ پژوهش و تحقیقات، توسعه سرمایه انسانی متعهد و حمایت و پشتیبانی سامانه فرماندهی در راستای تولید فکر و اندیشه نو و تبدیل آجا به سازمانی یادگیرنده و اخذ بازخورد» عنوان گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future studies of developing defensive researches in the I.R.I Army

نویسنده [English]

 • Hossein Valivand Zamani
چکیده [English]

This paper is an attempt to answer the fundamental question of what the suitable strategies are for developing defensive researches in the IRI Army. Based on its objectives and nature, the research is descriptive and based on its outcomes and consequences, it is an applied-developmental paper. The statistical population of the research is a 900-people body of research experts in IRI Army and some of the authorities in the Ministry of Science, Research and Technology, of which 385 people were selected as the sample population using the simple random sampling. The required data was collected from the sample population via a questionnaire. In the first-phase, data was analyzed through a single-sample t-test to identify the present condition of the parameters. The basis of the identification of the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the non-industrial research system of the IRI Army was the David's modeling and Improved David's Modeling. Then, using the TOPSIS technique, the type of current strategy of IRI Army was specified and new strategies were proposed. The results indicate that the present strategy is defensive and the most suitable strategy for reinforcing the non-industrial research system was determined to be achieved by enforcing the required infrastructures, improving and revising the processes, developing and publicizing the research culture, developing the committed human capital and supporting of the commanding system (top authorities) in order to generate new thoughts and transform IRI Army to a learning organization and finally getting a feedback.

 • منا بع

  • قرآنکریم، آیات مرتبط با حوزه پژوهش و تحقیق.
  • نهج‌البلاغه شرح ابن‌ابی‌الحدید، جلد20.
  • آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی، (مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوامجموعه بیانات، 1368 الی 1390.
  • آذر، عادل (1385آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، جلد دوّم.
  • آمدی، عبدالرحمن محمد (1386)؛ غررالحکم(ت: محمدعلی انصاری)؛ قم: نشر امام عصر(عج).
  • بست، جان (1369)؛ روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری(ترجمه: شریفی، طالقانی)؛ تهران: رشد.
  • پیرس، جان ای. و رابینسون، ریچارد دبی (1387)؛ مدیریت راهبردی. (ترجمه محمود حسینی)، تهران: سمت.
  • حسن‌بیگی، ابراهیم (1390)؛ مدیریت راهبردی، تهران: انتشارات سمت.
  • خاکی، غلامرضا (1386)؛ روش تحقیق؛ تهران: بازتاب.
  • خنیفر، حسین، (1385)؛ چیستی و مؤلفه‌های نظام پژوهشی در حوزة علوم دین و معارف اسلامی، پژوهش‌های دینی، سال دوم، شماره چهارم، ص121-83، پردیس قم، دانشگاه تهران.
  • دفت، ریچارد (1380)؛ سازمان و طراحی ساختار، جلد اول، مترجمان : پارساییان و اعرابی، تهران، انتشارات مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی.
  • دهقان، نبی‌الله و شریفی تهرانی، محمد (1390)؛ برنامه‌ریزی راهبردی موزه ملی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت جهانگردی.
  • دیوید، فرد، آر (1386)؛ مدیریت استراتژیک، ترجمه ع. پارسائیان و س.م. اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • راولی، د.ج. و همکاران (1382)؛ تغییر راهبردی در دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، ترجمه حمید رضا آراسته، دانشگاه امام حسین (ع).
  • رستمی، محمود، (1386)؛ فرهنگ واژه‌های نظامی، انتشارات ایران سبز، تهران.
  • زالی، محمدرضا (1383)؛ طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی کشور. پایان‌نامه (دکترا)، دانشگاه تهران.
  • سارنگ، حسین، (1388تحقیق در خصوص شناسایی معضلات، مشکلات و تنگناهای ساختاری، مالی، فرهنگی و... پیش روی نظام تحقیقات نظری آجا و ارائه الگوی مناسب برای آن. طرح پژوهشی، تحقیقات نظری آجا.
  • سالاری‌مند، حسین (1387)؛ موانع و چالش‌های فراروی تحقیق و توسعه در سازمان‌ها و مراکز پژوهشی نظامی، فصلنامه اندیشه‌های راهبردی، دفتر مطالعات و تحقیقات نهاجا، شماره پنجم.
  • سکاران، اوما (1386)؛ روش‌های تحقیق در مدیریت. ترجمه‌ی محمد صائبی و محمود شیرازی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران
  • علم، شهرام (1386)؛ محدودیت‌های پژوهش در تربیت بدنی آموزش و پرورش، رساله دکتری؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات.
  • مهدی، رضا، یمنی‌دوزی سُرخابی، محمد، صباغیان،زهرا، فاطمی،حسن، متحدی، علی‌اکبر (1388)؛ تحلیل وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فناوری، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 2
  • مهرگان محمدرضا و زالی محمد رضا (1385)؛ درجستجوی فنون تعیین روایی در پژوهش‌هایمدیریتی، فصلنامه فرهنگ مدیریت سال چهارم، شماره چهاردهم، دانشگاه پردیس قم، صص26-5.
  • نوروزی، داریوش (1375)؛ بررسی میزان کارایی حرفه‌ای اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مقاله علمی پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.
  • هانگر، جی. دیوید و ویلن، توماس آل (1389)؛ مبانی مدیریت استراتژیک (ترجمه سید محمد اعرابی و حمیدرضا رضوانی)؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.  
   • Ahi ,Arshia, Aryanezhad, Mir.B, Ashtiani, Behzad, Makui ,Ahmad, (2009), A novel approach to determine cell formation, intracellular machine layout and cell layout in the CMS problem based on TOPSIS method,Computers & Operations Research 36 1478 – 1496
   • Chu TC (2002) Selecting plant location via a fuzzy TOPSIS approach. Int J Adv Manuf Technol 20:859–864.
   • Chu TC, Lin YC, (2003), A Fuzzy TOPSIS Method for Robot Selection, Int J Adv Manuf Technol 21:284–290.
   • Chung Chu- TA (2002) Facility Location Selection Using Fuzzy TOPSIS Under Group Decisions .International  Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol.10, No. 6:687-701.
   • Gluek W.F, (2000), Business Policy and Strategic Management, McGraw-Hill.
   • Hwang CL, Yoon K (2002), multiple attribute decision making: methods and applications. Springer, Berlin Heidelberg New York.
   • Janic M. (2003), Multicriteria evaluation of high-speed rail, transrapid maglev, and air passenger transport in Europe, Transportation Planning and Technology 26 (6) 491–512.
   • Kwong, C.K.Tam, S.M. (2002), Case-based reasoning approach to concurrent design of low power transformers, Journal of Materials Processing Technology 128 136–141.
   • Milani A.S., Shanian, A. Madoliat, R. (2005), the effect of normalization norms in multiple attribute decision making models: A case study in gear material selection, Structural Multidisciplinary Optimization 29 (4) 312–318.
   • T.L. Saaty, (2001), the Analytic Hierarchy Process, 2nd ed., RWS Pub., Pittsburgh, PA.
   • T.L. Saaty, M.S. Ozdemir, (2003),Why the magic number seven plus or minus two, Mathematical and Computer Modelling 38 :233–244.
   • Tuzkaya ,Gülfem, Gülsün ,Bahadır, Kahraman ,Cengiz, Özgen ,Dogan (2009), An integrated fuzzy multi-criteria decision making methodology for material handling equipment selection problem and an application,Expert Systems with Applications.
   • Venkata Rao, R. (2007), Decision making in the manufacturing environment: usinggraph theory and fuzzy multiple attribute decision makingmethods, (Springer series in advanced manufacturing), Springer.
   • Yang, T. Chou, P. (2005), solving a multiresponse simulation–optimization problem with discrete variables using a multi-attribute decision-making method, Mathematics and Computers in Simulation 68 9–21.
   • Yong Deng, (2006), Plant location selection based on fuzzy TOPSIS,Int J Adv Manuf Technol 28: 839–844.
   • Yoon K, Hwang CL (2003) Manufacturing plant location analysis by multiple attribute decision making: single-plant strategy. Int J Prod Res 23:348–362.