دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1395 
مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه‌ای در فضای نبرد آینده

صفحه 7-34

ناصر شهلایی؛ علیرضا نادری؛ جمال قیم؛ فریدون اکبرپور؛ علی صفر ذوالفقاری؛ سیامک قادری