الزامات توسعه منابع انسانی سازمان‌های نظامی در افق 1410 و تأثیر آن بر توسعه دفاعی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

توسعه منابع انسانی در سازمان‌های نظامی، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه سازمان، بسیار مهم و حائز اهمیت می­باشد. این تحقیق باهدف تبیین الزامات توسعه منابع انسانی در سازمان‌های نظامی و تأثیر آن در توسعه دفاعی انجام‌شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش جزء تحقیقات اکتشافی آینده‌پژوهانه می‌باشد که در دو مرحله انجام‌شده است. جامعه آماری فاز اول تحقیق (دلفی) برای شناسایی شاخص‌ها تعداد 20 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی سازمان‌های نظامی می‌باشند که به روش هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری مرحله دوم تحقیق، کارشناسان سازمان‌های نظامی می‌باشند که با استفاده از جدول مورگان، بر اساس چهار طبقه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب، گروه نمونه‌ای برابر 156 نفر انتخاب گردیدند. برای تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات در دو مرحله، از روش تحلیل محتوای کیفی و آمار توصیفی و استنباطی استفاده‌شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که؛ الزامات توسعه منابع انسانی در چهار بعد؛ الزامات فردی، سازمانی، مدیریتی و محیطی تعیین گردیدند و همبستگی مثبت و معنی‌داری معادل 726./ بین الزامات توسعه منابع انسانی و توسعه دفاعی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human resource development requirements of military organizations on the horizon 2031 and its implications for defense development

نویسندگان [English]

 • Ali Farhadi 1
 • Amir Sadeghi 2
چکیده [English]

The development of human resources in military organizations is very important as one of the organizational development infrastructure. Therefore, this research was conducted to explain the human resource development requirements of military organizations and its implications for defense development. This research is applied in terms of purpose, and in terms of the method, is part of a futuristic exploratory research carried out in two phases (in the first phase by the Delphi method and in the second phase by a quantitative method). The statistical population of the first phase of the research (Delphi) was to identify the indicators of 20 experts in the field of human resources of military organizations that were selected by targeted method. The statistical population of the second stage of the study was 156 experts from military organizations that were selected by using Morgan table based on four classes in proportional stratified sampling. To analyze the data in two stages, qualitative and quantitative analysis method has been used. The results of the research showed that the requirements for human resource development were determined in four dimensions: individual, organizational, managerial and environmental requirements, and a positive and significant correlation of 0/726 between the requirements for human resource development and defense development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resource Development
 • Defense Development
 • Delphi
 • Future Studies
 • منابع:

  • احمدی، نسیبه (1388). معرفی و نقد روش دلفی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 22.
  • اصلانیان، مهران؛ کرد، باقر؛ خزایی صحنه، سعید؛ یعقوبی، نور محمد و روشن، سید علیقلی (1395) رویکردی آینده‌پژوهانه به برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 45، زمستان 95، صص 389-416.
  • امام خامنه­ای (مدظله­العالی). مجموعه بیانات، قابل‌دسترسی در:WWW.Khamenei.ir.
  • امین بیدختی، علی­اکبر؛ رستگار، عباسعلی و نامنی، احمد 1394. آینده پژوهی تغییرات رویکردی آموزش عالی در توسعه سرمایه انسانی کشور، سناریویی محتل برای افق 1410. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی. دوره 21. شماره 3
  • آرمسترانگ، مایکل 1384. مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل)، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
  • تونکه نژاد، ماندنی و داودی، علی 1388. توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه‌شناختی سازمان. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. دوره 1. شماره 3.
  • جزنی، نسرین و رستمی، علی 1390. طراحی و توسعه مدل استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌محور. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 1، ش 3.
  • حسین هاشمی، غلامرضا و همکاران.1389. طراحی الگوی آینده‌پژوهی در توسعه منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، شماره 2، صص 47-70.
  • حسینی، حسن 1387. توسعه و شاخص منابع انسانی و بررسی وضعیت آن در ایران، پیک نور، سال ششم، شماره اول.
  • رالستون، بیل و ایان ویلسون 1389. راهنمای برنامه‌ریزی سناریویی ـ راهبردسازی در دوران عدم قطعیت، مترجم مسعود منزوی، انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، چاپ اول.
  • سلیمانی، مسلم 1383. آینده‌نگری در کلام امام علی (ع)، روزنامه کیهان، تاریخ انتشار 8/6/1383.
  • شمسی، افضل و همکاران، (۱۳۹۱). مقایسه کیفیت زندگی نظامیان مبتلا و غیر مبتلا به پرفشاری خون. سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی. ۱۰ (۳): ۲۱۳-۲۱۸.
  • عابدی جعفری، حسن؛ سلمانی، داود و رادمند، محبوبه (1389). بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه: رویکردی آینده‌پژوهی، فصلنامه راهبرد، سال 19، شماره 56، صص 345-364.
  • کمالی راد، اسمعیل؛ میرسپاسی، ناصر؛ نجف بیگی، رضا و کاظمی، افشار (1393) شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه اسلامی ایرانی منابع انسانی در بخش دولتی با نگاه آینده‌پژوهی، فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، سال بیست و پنجم، شماره 100، صص 65-89.
  • مجدالدین، عبدالرضا (1390) مدل توانمندسازی مدیران مراکز آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
  • مردوخی، بایزید (1395) روش‌شناسی آینده‌نگری، چاپ سوم، نشر نی، تهران.
  • موسسه رند (۱۳۸۸) روندهای راهبردی ایران، مترجم: مسعود منزوی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی- مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. تهران.
  • میرسپاسی، ناصر (1384) قابلیت انعطاف در ساختار منابع انسانی، مجله تدبیر، ش 46.
  • نوبخت، محمدباقر (1389) الگوی مطلوب توسعه ایرانی اسلامی، کتاب نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، دبیرخانه نشست اندیشه­های راهبردی.
  • ·       هاشمی، سید حامد؛ پورامین زاد، سعیده (1390) چالش‌های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن. کار و جامعه. ش 136.
  • یوسفی، احمدعلی (1389). جایگاهانسانوسرمایهدرالگویاسلامیایرانی پیشرفتومقایسةآنبانظامسرمایه‌داری. کتاب نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی.
   • Blanchard. K, Carlos.j.p, Randolph.A, (1996) Empowerment take More Then one Minute, san Francisco, Berreti-Koehler
   • Elliott, G. C. Kao, S. and Grant, A. M. (2004) Mattering: Empirical validation of a social psychological construct. Self and Identity, 3: 339-354.
   • National Intelligence Council (2012) GLOBAL TRENDS 2030:ALTERNATIVE WORLDS. To view electronic version: www.dni.gov/nic/globaltrends
   • Noor, S.M. & Abdullah, M.A (2012) Quality Work Life among Factory Workers in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 35,739-745.
   • Quinn, Robert. E. & Gretchen, M. Spreitzer (1997) “The Road to Empowerment: seven questions every leader should consider”.Organizational Dynamic. V)26(,N)2(.pp.37-51.
   • Sagie, Abraham & Meni, Kaslowsky(2000). “Participation and Empowerment in organizations”. London: sage publications
   • Skinner, D; Saunders, MNK and Thorn hill, A. (2002). Human resource management in a changing world. Strategic Change 11(7): 341-345.
   • Shelton, Samuel Terrance (2002) “Employee, Supervisors, and Empowerment in the public sector: the Role of Employee Trust”. Thesis of the degree of doctor.
   • Whetten, David.A & Kim s, Cameron (1998) Developing management skills”. New york:Addison-Wesley, Wheelan,pp381-389