شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر آینده‌پژوهی بر بودجه‌ریزی آجا با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی

نویسنده

گروه ریاضی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در دنیای امروز، بودجه‌ریزی به صورت ابزاری کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می‌آید. آگاهی مدیران و تصمیم‌گیران سطوح خرد و کلان از شیوه‌های نوین بودجه‌ریزی، علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسب برای رشد و کارایی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی فراهم می‌سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر آینده‌پژوهی بر بودجه‌ریزی سازمان‌های دفاعی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی می‌باشد. روش این تحقیق توصیفی پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق20 نفر از خبرگان بازنشسته نیروهای مسلح با‌ تجربه و متخصص، در زمینه آینده‌پژوهی و مدیریت بودجه‌ریزی سازمان‌های دفاعی یگان آجا (ارتش جمهوری اسلامی ایران) می‌باشد که به پرسشنامه‌های مقایسات زوجی پاسخ دادند. ابزار تحلیل داده‌ها، نرم افزار Expert Choice11 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد از بین 5 عامل اصلی مؤثر آینده‌پژوهی بر بودجه‌ریزی سازمان‌های دفاعی، روندهای اقتصادی آینده با اهمیت نسبی (وزن) 383/0 در اولویت اول، روندهای فناوری آینده با اهمیت نسبی 264/0در اولویت دوم، جهت گیری اسناد بالا‌دستی با اهمیت نسبی 157/0 در اولویت سوم، رویکردهای مدیریت استراتژیک سازمان با اهمیت نسبی 112/0 در اولویت چهارم و شناسایی تهدیدات و آسیب‌های احتمالی با اهمیت نسبی 084/0 در اولویت پنجم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Effective Factors of Future Studies on the Budgeting of I.R.I Army Using a hierarchical group analysis method

نویسنده [English]

 • Salman Abbasian-e-naghneh
چکیده [English]

In today's world, budgeting is an effective tool for the proper management of the state and the public sector. The awareness of managers and decision-makers in micro and macro levels from the new approaches of budgeting, besides rational usage of resources, provides appropriate substrate for growth and efficiency in governmental organizations. Furthermore, this prevents profusion of public property, follows fair distribution of financial resources, besides improving efficiency. The current study was done in order to identify and prioritize the factors influencing futurology on budgeting of I.R.I Army by using group analytical hierarchy process method. The methodology used was survey-descriptive, applied and cross-sectional. The population consisted of twenty experts who were retired from armed forces in I.R.I Army and were experienced in the field of futurology and budgeting management. They were required to fill up the paired comparison questionnaires. The instrument used was Expert Choice11 software. The results showed that, among the five factors influenced the futurology of budgeting in defense organizations, future economic trends with relative importance (weight) of 0.383 are in the first priority, future technology trends with the relative importance of 0.264 are in the second priority, top documents' orientation with the relative importance of 0.157 are in the third priority, organizational strategic management approaches with relative importance of 0.112 are in the fourth priority, and identification of potential threats and injuries with relative importance of 0.084 are in the fifth priority   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future Studies
 • Budgeting
 • Analytical Hierarchy
 • منابع

  • خزایی، سعید، محمود زاده، امیر، (1392)، آینده‌پژوهی، انتشارات علم آفرین، اصفهان.
  • آذر، عادل؛ فرجی، حجت، (1381)، علم مدیریت فازی، تهران: مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس.
  • ساده، صدرا؛ پیمان خواه، صدف؛ مروتی، محمد، (1382)، آینده نگری فناوری در کشور انگلستان، گروه مطالعات فناوری رصد، مجموعه مقالات دومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها.
  • بهرامی، محسن، (1375)، سیاست گذاری برای توسعه فناوری و اولویت‌بندی تحقیقات، فصلنامه رهیافت، شماره 12.
  • میر شاه ولایتی، فرزانه، نظری زاده، فرهاد، (1390)، پویش محیطی: دیده بانی و رصد محیط بیرونی سازمان، نشر مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی.
  • پدرام، عبدالرحیم، ازگلی، محمد، حسنلو، خسرو، منزوی، مسعود، (1388)، آینده پژوهی؛ مفاهیم، روش‌ها، نشر مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
  • احمدی، علی محمد، (1390)، اصول و مبانی بودجه‌ریزی، با تاکید بر بودجه‌ریزی عملیاتی، نشر نور علم.
  • لطفی جلال‌آبادی، مصطفی؛ غلامی کرین، محمود؛ امیری، حسن؛ موسوی، سیدعلی؛ (1395)، تبیین الزامات بودجه‌ریزی سازمان‌های دفاعی آینده با استفاده از روش دلفی، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 89-107.
  • مددی، سعید؛ تومانیان، آرا؛ کاظم‌پور، ذکریا؛ (1395)، تدوین راهبردهای ایجاد زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) در سامانه‌های فرماندهی و مدیریت نظامی در افق 1404 با نگاه آینده‌پژوهی، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 65-88.
  • فرتوکزاده، حمید، وزیری، جواد، (1392)، عقلانیت‌های پایه در گذار به آینده، پژوهشکده اندیشه دفاعی.
  • قلی زاده، محمدحسن، کهن روز، امیر، (1394)، الزامات بودجه‌ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی کشور، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 21، شماره 1، 39-59.
  • حضوری، محمد جواد، مقرب، سید مهدی، جنتی، علی، (1389)، شناسایی الزامات استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی بودجه‌ریزی، تهران، گروه مشاوران پنکو، 16 مرداد.
  • سرمست، بهرام، تیرانداز، حامد، علی اشرفی، بهبود، (1390)، الزامات استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی دستگاه‌های دولتی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه دانش حسابرسی، سال یازدهم، شماره 5، 112-129.
  • فضلی، صفر؛ درویشی، فرهاد؛ بوشهری، علیرضا؛ نظری زاده، فرهاد؛ (1394)، شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر نوآوری در صنعت دفاعی (مطالعه صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هجدهم، شماره 69، 153-184.
  • کرمی، رضاعلی، کشاورزی، محمد، (1393)، ضرورت آینده پژوهی در فقه اسلامی، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره 4، 71-84.
  • خوش دهان، علی، (1388)، آینده پژوهی با تکنیک سناریوسازی، نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
  • فخرائی، مرضیه، (1395)، آینده پژوهی اسلامی: تعاریف و دیدگاه‌ها، نشر آینده پژوه.
  • Pohekar, S. D., Ramachandran, M., (2004). Application of Multi-criteria Decision Making to Sustainable Energy Planning- A Review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 8(4), 365381.
  • Schroeder, Wayne A., (2016), The Future U.S. Defense Budget, Orbis, 61 (1), 64-75.
  • Friedman, Benjamin H., Logan, Justin, (2012), Why the U.S. Military Budget is ‘Foolish and Sustainable’, Orbis, Volume 56, Issue 2, 2012, Pages 177-191