مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه‌ای در فضای نبرد آینده

نویسندگان

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

مقابله با تهدیدات جنگ­های آتی، نیازمند شناخت فضای نبرد آینده و استفاده از تمام ظرفیت­ها و مؤلفه­های قدرت ملی می‌باشد. در چنین شرایطی عملیات­های مشترک می‌تواند با بهره­گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود، باعث افزایش بهره­وری و اثربخشی راهبردها و راه­کنش‏ها شود. امروزه یکی از نقاط ضعف حتی ارتش­های بزرگ جهان، بخش لجستیک یا آماد و پشتیبانی است. به عبارت دیگر، این بخش هنوز نتوانسته نسبت به سایر بخش­ها، سرعت­عمل و انعطاف­پذیری خود را بالا برد. مسأله اصلی این پژوهش، فقدان مدل آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه‌ای در سطح کشور در فضای نبرد آینده می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی  با رویکرد آمیخته انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل افسران ارشد، صاحب‌نظران و استادان دانشگاه‌های آجا در رسته‌های مرتبط با آماد و پشتیبانی بوده و حجم نمونه 78 نفر تعیین و نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند به روش خوشه‌ای انجام شد و تعداد 13 نفر از جامعه آماری برای مصاحبه برگزیده شدند. ضریب پایایی پرسشنامه (779/0) محاسبه گردید و پرسشنامه محقق ساخته پیش­آزمون شد. نتایج تحقیق گویای نوع مناسب ارتباط هر یک از ابعاد آمادوپشتیبانی و  فرماندهی مشترک منطقه‌ای با یکدیگر است. به عنوان نمونه، خبرگان آمادوپشتیبانی با درنظر گرفتن فضای نبرد آینده اکثراً معتقدندکه "نوع فرماندهی" مناسب در هریک از ابعاد ترابری (%66.7)، خدمات آماد (%59)، نگهداری و تعمیر (%66.7)، خدمات ساختمانی و امورکارگری (53.8%) به صورت فرماندهی کامل، اما در بعد تخلیه و بستری کارکنان (59%)، فرماندهی عملیاتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Appropriate Model of Logistics in a Joint Regional Command in the Future Battle Scope

نویسندگان [English]

  • Naser Shahlalei
  • Alireza Naderi
  • Jamal Ghayyem
  • Fereydoon Akbarpoor
  • Ali-safar Zolfaghari
  • Siyamak Ghaderi
چکیده [English]

Confronting the threats of the upcoming wars requires recognizing the future battle scope and using all the capabilities and components of national power. In such a situation, joint operations can increase the efficiency and effectiveness of strategies and tactics by utilizing all available capacities. Today, one of the weaknesses of even the great armies of the world is logistics. In other words, this sector has not yet been able to improve its speed and flexibility than other sectors. The main issue in this study is the lack of an appropriate model of logistics in a joint regional command across the country in the future battle space. This research is an applied type that was conducted using a cross-sectional descriptive-analytical method. The statistical population of the study consisted of senior officers, experts and professors of military universities in the fields related to logistics, and the sample size was 78. The sample was selected using cluster sampling method and 13 subjects from the statistical population were selected for the interview. The reliability coefficient of the questionnaire was 0.779 and the researcher-made questionnaire was pre-test. The results of the research showed the appropriate relationship between joint regional command and logistic dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics
  • joint regional command
  • Future battle scope
  • joint operation
منابع
آقایی، عبدالله (1388)، مقاله "اصول سیتم‌های جامع لجستیک"، مجله علمی پژوهشی مدیریت زنجیره تأمین، مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‏السلام)، سال یازدهم، شماره 27.
باقری،  محمد حسن (1394)، طرح‌ریزی و هدایت عملیات مشترک و مرکب،  دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران.
بی­نام (1390)، طرح‌ریزی آمادوپشتیبانی در عملیات پشتیبانی خدمات رزمی، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ، تهران.
پورشاسب، عبدالعلی و نجفی، محمد و شادیانلو، ناصر و توحیدی، ارسطو (1383)، آیین­نامه عملیات مشترک و مرکب، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران.
کاوه، عمادالدین و طریقت­فرد، رضا و محمدی، اردشیر و پورقاسم، منصور و فولادی، جمشید و بهلولی، ناصر و رشیدی، مجید و گودرزی، علی و آذرپیکان، محمدحسن (1394)، الگویتدویندکترینعملیاتمشترکآجا، مطالعات گروهی دانشجویان دوره دوم فرماندهی مشترک و مرکب، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران.
حاتمی، محسن (1382)، دکترین عملیات مشترک آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، دانشکده فرماندهی و ستاد، تهران.
حسنلو، خسرو (1388)، مروری بر مفاهیم جنگ، موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری­های دفاعی، تهران.
حسینی، سید محمود و شیخی، نرگس (1389)، یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذایی ایران، فصلنامهعلمی پژوهشی علوم انسانی، سال دوازدهم، شماره 15، شماره پیاپی 48.
حیدری، کیومرث و عبدی، فریدون (1391)، جنگ­هایآیندهومشخصاتآنباتحلیلیبر دیدگاهبرخیصاحب نظراننظامیغرب، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی،  شماره 48 .
خلیلی دامغانی، کاوه و تاجیک خاوه، مریم (1394)، مقاله "ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای کاهش هزینه­های لجستیک و افزایش سطح سرویس در زنجیره تامین"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره 73.
دودانگه، محمود و حمیدی، علی (1392)، لجستیک و کارکردهای آن، مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‏السلام)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (علیه‏السلام).
رشاد، افسانه (1393)، مقاله "آمادوپشتیبانی در عصر جداسازی حوزه‌های ژئوپلیتیکی"، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد دفاعی، سال هفتم، شماره 26.
رشید، غلامعلی و محرابی، غلامرضا و کلانتری، فتح ا... و شجاعی، شهرام و زنجانی، داود (1393)، مقاله "واکاوی الگوهای حاکم بر جنگ آینده و مقایسه آن با جنگ هشت ساله و جنگ­های اخیر"، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 48.
رستمی، محمود (1378)، فرهنگ واژه‌های نظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران.
شریفی­راد، رسول و دهقان، نبی­اله و فتحی، صمد (1388)، بررسی و ارائه الگوی شبکه آماد وپشتیبانی درسطوح مختلف سازمانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران متناسب با جنگ ناهمگون د‌ر گستره مناطق مختلف جغرافیایی کشور، مرکز مطالعات و تحقیقات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
شعبانی، فضل­الله و الفتی، حسن و توحیدی،ارسطو و کیا، جهانبخش (1385)، بررسی ساختار آماد و پشتیبانی نزاجا و ارایه الگوی مناسب، مرکز مطالعات و تحقیقات  نزاجا.
صراف جوشقانی، حسن و غفاری توران، حسین (1391)، مقاله "بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی (MSCM )"، مجله علمی پژوهشی مدیریت زنجیره تأمین، مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‏السلام)، سال چهاردهم، شماره 36.
صفوی، رحیم (1386)، مقدمه‌ای بر جنگ غیرهمتراز، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
عزیزی‌فر، میرعباس و فرقانی­نیا، جمشید و کمالی، سید محسن و اصلاحی، علی (1385)، کلیات آیین رزم در برابر نیروی ناهمطراز، انتشارات دانشگاه افسری امام علی علیه السلام، تهران.
عیسایی، حسین (پاییز 1388)، مقاله "نگرش سیستمی به فرایندها و کارکردهای آمادوپشتیبانی نظامی"، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هفتم، شماره6.
فشارکی، مهدی و آقاجانی، امین (1391)، لجستیک تشخیص و پاسخ، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
قاسمی، علی و بابایی، حسین (1389)، ویژگی‌های جنگ ناهمگون (با تکیه بر صحنه نبرد آینده)، ماهنامه اطلاعات راهبردی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شماره 65.
کاظمی، بابک (1390)، مدیریت تدارکات و آماد و پشتیبانی، انتشارات فرمنش، تهران.
محرابی، غلامرضا (1394)، جزوه جنگ آینده، معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح.
مرادی، بیژن (1391)، تدبیر کارکردی فرماندهی و کنترل مشترک، انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی–حوزه هسته­های نوآوری دفاعی.
معاونت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران (1394)، بولتن راهبردی بریتانیا.
معدنی­پور، محمود (1381)، مقاله "آموزش لجستیک"، فصلنامه توسعه مدیریت، شماره 46.
معین، محمد (بدون تاریخ)، انتشارات امیر کبیر، قابل دسترسی در:
مکاری منشادی، محمد علی (1391)، تدوین راهبرد پدافند غیرعامل نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمتراز با تأکید بر سامانه‌های پشتیبانی خدمات رزمی، پایان­نامه دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
نصرت­پناه، سیاوش و رمضانی­ده­بیدی، محمد و نوروزی، روح­اله (1395)، مقاله "بررسی میزان کارایی و اثربخشی خدمات ترابری مطالعه موردی یکی از دانشگاه­های نظامی- انتظامی"، فصلنامه علمی-ترویجی اندیشه آماد، شماره 60، سال شانزدهم.
Cambridge Advanced Dictionary (2016), available in: