طراحی الگوی کارآفرینی راهبردی در حوزه دفاع مقدس با رویکرد آینده پژوهی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران

چکیده

سیاست گذاری در حوزه کارآفرینی با عدم قطعیت همراه است که به دلیل وابستگی آن به عناصر محیطی برای موفقیت خود می باشد. کارآفرینی راهبردی و آینده نگاری در کنار یکدیگر، روش شناسی لازم برای درک بهتر این عدم قطعیت را ارایه کرده و می توانند به ساماندهی و جهت دهی سیاست گذاری کارآفرینی موفق تر کمک کنند. در این میان نیازمند شناسایی الگوی کلان نگر و  موفق در این عرصه می باشیم. لذا تلاش شده بر مبنای عملکرد کارآفرینی دفاع مقدس با رویکرد آینده پژوهانه این مبانی تولید شود. اقدام‌های کارآفرینانه‌ در طول دفاع مقدس، سرشار از تجربیاتی است که توجه به آن‌ها و عوامل و شرایط ظهور و بروزشان می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مسائل راهبردی باشد، در تدوین راهبرد توسعه‌ی کارآفرینی بر مبنای الگویی بومی نیز مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف الگو‌سازی و تبیین نقش و کارکردهای کارآفرینی راهبردی در دفاع مقدس انجام گرفته است. این پژوهش با توجه به هدف، پژوهشی کاربردی، از حیث ماهیت موردی – زمینه ای، از لحاظ داده دارای رویکردی کیفی است و برای گردآوری داده‌ها از ترکیبی از روش‌های اسنادی (مطالعات کتابخانه‌ای) و مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش «نظریه‌ی داده‌ بنیاد» با رویکرد «طرح نظام‌مند» استراس و کوربین استفاده شده است. ماحصل تحلیل داده‌ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، منتج به شناسایی مؤلفه­ها در قالب الگوی پارادایمی مشتمل بر مقوله‌ی محوری (انجام اقدام‌های کارآفرینانه در دفاع مقدس)، شرایط علّی، راهبردها، شرایط زمینه‌ای، نتایج، پیامدها و نیز مقوله‌ی فراتحلیلی و روابط مابین این مقوله‌ها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Strategic Entrepreneurship Model in the Holy Defense with Futuristic Approach

نویسندگان [English]

 • Einolla keshavarz Tork 1
 • ehsan shafizadeh 2
 • hadi nahadi 3
1
2 پژوهشگر
3
چکیده [English]

Policy-making in the field of entrepreneurship is uncertain according to its dependence on environmental elements for its success. Strategic entrepreneurship and future studies provide the methodology needed to better understand this uncertainty and can help organize and direct more successful entrepreneurial policies. Meanwhile, we need to identify a successful macroeconomic model in this field. Therefore, it is attempted to create these principles based on the practice of holy defense entrepreneurship with a future study approach. Entrepreneurial actions during the holy defense are full of experiences that can be used to emerge factors that lead us to many strategic issues, as well as the development of an entrepreneurial development strategy based on a native model. The purpose of this study is to model and explain the role and functions of strategic entrepreneurship in holy defense. This research, based on the purpose is applied research, In terms of the nature is case and field study, it has a qualitative approach in terms of the data, and has been used a combination of documentary methods (library studies) and interviews with experts to collect data. In order to analyze the data, the "Grounded Theory" method has been used with Strauss and Corbin's "systematic design" approach. The analysis of data is in three stages of open, axial and selective coding that resulted in the identification of components in the form of a paradigmatic model consisting of a central category (carrying out entrepreneurial actions in the holy defense), causative conditions, strategies, ground conditions, results, outcomes, and category.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • holy defense
 • grounded theory
 • منابع

  • احمدپور داریانی، محمود (1387). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: انتشارات جاجرمی، چاپ هشتم.
  • استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1387). اصول روش تحقیق کیفی؛ نظریه‌ی مبنایی: رویه‌ها و شیوه‌ها. (ترجمه بیوک محمدی)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم.
  • خمینی، روح‌الله (1385). صحیفه‌ی امام: مجموعه آثار امام خمینی(ره). (مجموعه‌ی 22 جلدی)، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره)، چاپ چهارم.
  • خنیفر، حسین (1391). کارآفرینی در نظام ارزشی. قم: نشر اکرام، چاپ چهارم.
  • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل (1390). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: نشر اشراقی- صفار، چاپ چهارم.
  • صمدآقایی، جلیل (1380). کارآفرینی ضد اشتغال! موتور توسعه اقتصادی. ماهنامه تدبیر، سال دوازدهم، شماره 114، صص 24-18.
  • مهرابی، امیرحمزه؛ خنیفر، حسین؛ امیری، علی‌نقی؛ زارعی متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا (1390). معرفی روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد برای تحقیقات اسلامی: ارایه یک نمونه. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره 23، صص 30-5.
  • هزارجریبی، جعفر (1388). کارآفرینی و اخلاق اسلامی. فصلنامه علوم اجتماعی، سال نوزدهم، شماره 47، صص 35-1.
   • Gaspar, T. (2015) “Strategia Sapiens–strategic foresight in a new perspective”, Foresight, 17(5), pp. 405-426, doi:10.1108/FS-03-2015-0017.
   • Guzmán, J. (1994). Towards a Taxonomy of Entrepreneurial Theories. International Small Business Journal, 12(4), pp. 77-88.
   • Silva, M. (2015) “A systematic review of Foresight in Project Management literature”, Procedia Computer Science, vol. 64, pp. 792-799, doi:10.1016/j.procs.2015.08.630.
   • Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 2nd Edition, London: Sage Publications.