تدوین راهبردهای جنگ احتمالی آینده با تأکید بر اجرای جنگ هیبریدی

نویسنده

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

چکیده

جنگ‌های هیبریدی شامل گستره‌ای از حالات متفاوت جنگ از جمله توانایی‌های متداول، راهکنش های نامنظم، انجام خشونت بی رویه و اغتشاشات جنایی است که توسط دولت‌ها یا نهادهای غیر دولتی هماهنگ می‌گردد. هدف اصلی این مقاله تدوین راهبردهای خرد و کلان جنگ احتمالی آینده با تأکید بر اجرای جنگ ترکیبی (هیبریدی) می‌باشد. این پژوهش به روش آمیخته (روش توصیفی- تحلیلی و زمینه‌ای موردی) انجام گردیده و از نوع توسعه‌ای- کاربردی می‌باشد، روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه‌ای بوده و جامعه آماری 47 نفر، که با استفاده از روش‌های تحلیل خبرگی، تحلیل شده است. تعداد 10 مورد قوت، 8 مورد ضعف، 5 مورد فرصت و 5 مورد تهدید به دست آمده است. بر اساس موقعیت راهبردی به دست آمده، وضعیت نیروهای مسلح ج.ا.ایران در جنگ آینده وضعیت مطلوبی است و در ابتدای ربع اول، یعنی مسیر تهاجم خفیف قرار گرفته است. بر اساس مدل SWOT تعداد 7 راهبرد خرد ارائه گردیده که پس از تلفیق آن با 5 ویژگی راهبردی، بنیادی و مهم جنگ آینده، 4 راهبرد کلان اسخراج شده و در نهایت 10 پیشنهاد مناسب ارائه شده است. از چهار سناریو پیش بینی شده جهت جنگ‌های ترکیبی آینده، دو سناریوی آن (سنارویو اول و چهارم) به صورت ترکیبی برای ج.ا.ایران متصور می‌باشد، یعنی ترکیب جنگ کنترل از راه دور با جنگ باتلاقی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation military Strategies for Future Wars with Focus on Hybrid Warfare

نویسنده [English]

 • Fatolah Kalantary
چکیده [English]

Hybrid Warfare includes a wide range of different types of wars such as common abilities, disordered strategies, excessive violence, and criminal disturbances which are coordinated by governments. The main purpose of this paper is to provide the micro and macro strategies of the possible future wars, with the emphasis on Hybrid warfare. This study has been done with the mixed method (descriptive and analytic method and grounded theory) and it is developmental-practical kind. Data were collected by field research. The statistical population includes 47 people which has been analyzed by practice research method. 10 cases of strength, 8 cases of weakness, 5 cases of opportunity, and 5 cases of threat were found. According to the acquired strategic position, the condition of Armed forces of Islamic Republic of Iran is favorable in possible future war and they are positioned in the first quarter, which is the path of small invasion.  According to SWOT model, there were 7 micro strategies that after compounding with the 5 strategic, fundamental and important features of future war, 4 macro strategies were extracted and finally 10 proper suggestions are provided. Two scenarios (the first and the fourth ones) were conceived for Iran from the four predicted ones: The combination of remote control and Swamp wars.

 • منابع

  • آقاطاهر، رضا و فلاح ززولی، محمد و زرافشار، مهرداد و جعفری، محسن (1394)، ارائه نقشه پهنه‌بندی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی با تکیه بر AHP و GIS، مطالعه موردی: علی‌آباد کتول استان گلستان، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، دوره 24، شماره 95، صص 80-92.
  • تقوی گیلانی، مهرداد (1377)، مطالعه روش‌های آینده‌شناسی، طرح سیاست‌گذاری علم و فناوری در کشور، مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دفتر مطالعات.
  • جلالی، غلامرضا (1389)، طراحی الگوی آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل جهت نیل به توسعه پایدار امن؛ موردمطالعه منطقه شمال غرب ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
  • جی انکر، مایکل و دی بورک، کلینتون (1383). ره نامه منازعات آینده، مترجم: دانیالی، ماهنامه خلیج‌فارس و امنیت، شماره 42.
  • حسنی، عباس (1380)، آماد و اطلاع‌رسانی. مجموعه مقالات اولین همایش سراسری اطلاع‌رسانی نیروهای مسلح، تهران: ناشر اطلاع‌رسانی دانشگاه مالک اشتر.
  • حیدری، کیومرث، (1389) جنگ‌های آینده، تهران، انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا.
  • حیدری، کیومرث، قمری، موسی‌الرضا، کلانتری، فتح‌الله (1393) راهبردشناسی جنگ‌های آینده (با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری)، تهران، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشر آجا.
  • دی تور، جیمز، ترجمان سید احمد ابراهیمی، ملکی فر، عقیل (2010)، آینده‌پژوهی به‌عنوان دانش کاربردی، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، شماره 20.
  • رجبی، محمدرضا، منصوریان، علی و طالعی، محمد (1390) مقایسه روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP، AHP-OWH،Fuzzy AHP-OWH برای مکان‌یابی مجتمع‌های مسکونی در شهر تبریز، مجله محیط‌شناسی، سال 37، شماره ۵۷، صص 77-92.
  • رستمیان، محمد و نبیونی، سیروس و عباسی سمنانی، علیرضا (1393) آمایش و مکان‌یابی مراکز و استقرارگاه‌های نظامی با رویکرد امنیتی- دفاعی (مطالعه موردی: ناحیه رویش هیرکانی)، اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، دانشگاه سمنان، صص 311-319.
  • روستایی، شهرام، فخری، سیروس و فتحی، محمدحسین (1392)، تحلیل ژئومورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی (مطالعه‌ی موردی: دامنه‌های غربی کوهستان سهند)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره 3، صص 209-228.
  • زنجیرانی، رضا و داوری، سهیل (1385). طراحی سیستم‌های صنعتی (مکان‌یابی تسهیلات)، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
  • صالحی، راشد (1387)، لجستیک در نبرد ناهمتراز. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
  • صالحی، سید مهدی (1375)، شناخت آماد، مقالات برگزیده نخستین سمینار آماد و کاربرد آن در سازمان. تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
  • عصاریان نژاد، حسین و قرائی آشتیانی، محمدرضا (1391)، سامانه آمادی دفاع همه‌جانبه در منازعات آینده، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال دوازدهم، شماره 50، صص 177-216.
  • فتحی، محمدحسین (1389)، تحلیل ژئومورفولوژیکی مکان‌گزینی مراکز نظامی با استفاده از RS& GIS، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز.
  • مقیمی ابراهیم، یمانی مجتبی، بیگلو، جعفر، مرادیان، محسن و فخری، سیروس (1391)، تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیرعامل در منطقه شمال تنگه هرمز (با تأکید بر مکان‌یابی مراکز ثقل جمعیتی) فصلنامه مدیریت نظامی، 48، 12، 77-112.
  • مک نایر (1382)، جنگ ناهمگون، مترجم: تمنایی، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد، انتشارات دوره عالی جنگ.
  • منشادی، محمدعلی (1390)، ارائه الگوی مناسب پراکنش آمادگاه‌های نزاجا در جنگ ناهمتراز با رعایت اصول پدافند غیرعامل. فصلنامه مدیریت نظامی، سال یازدهم, شماره 43، صص 135-164.
  • مؤمنی، منصور و جعفرنژاد، احمد و صادقی، شکوفه (1390)، جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روش‌های ریاضی، فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 3، شماره 6، صص 129-148.
  • ناظمی قدیری، امیری (1385)، آینده‌نگاری از مفهوم تا اجرا، مرکز صنایع و معادن، تهران.
  • نصیری، محمدرضا (1388)، ارائه مدل مکان‌یابی مراکز حساس و حیاتی با توجه به اصول پدافند غیرعامل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده صنایع.
   • Azadeh, A. Ghaderi, S.F. Maghsoudi, A (2008). Location Optimization of solar plants by an integrated hierarchical DEA PCA approach, Energy Policy, 36, 3993-4004.
   • AL-Shalabi et al (2006), GIS based Multi criteria Approaches to Housing Site suitability assessment.
   • Banai, K (1989), a New Method for Site Suitability Analysis: An Analytical Hierarchy Process, Environmental, 13, 6, 693-785.
   • Bondy, j. A and Murty, U. S. R (2008). Graph Theory. Berlin: Springer.
   • Boswell, C and Cannon, Sh (2012), Introduction to nursing research. 3rd ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Publishers.
   • Burkard, R.E and Cela, E and Dollani, H (2000), 2-median in trees with pos/neg weights. Discrete Applied Mathematics, 105, 51-71.
   • Chang, D (1996), Application of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal ofOperational Research, 95, 649–655.
   • Cheng,Y. K and Kang, L.Y and Lu, C, H (2010). The pos/neg-weighted 1-median problem on tree graphs with subtree-shaped customers. Theoretical Computer Science, 411, 1044-1038.
   • Christopher O. Bowers (2012), Identifying Emerging Hybrid Adversaries, Strategic Studies Institute, US Army War College, Carlisle-PA, Parameters, pp 40 – 41.
   • Dollani, H (2001), Location Problems on Networks with Positive and Negative Vertex Weights, Ph.D Thesis. Graz University of Technology.
   • Fakhri, M (2000), Land Suitability Analysis for Site Selection Military Logistics Bases Using Geographical Information Systems, Thesis of Master Degree, School of Science and Humanist Literature, Supervisor Pahizgar, A., Tarbiat Modarres Univercity. (in Persian).
   • Fakhri, M and Jalali Nasab, A (2010), the Military Applications of Geographic Information Systems, National Conference on Geographic Information Systems GIS, Information and Communication Technology and Society, April, Tehran. (in Persian).
   • Frank G. Hoffman (2007), Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies, Arlington – Virginia, December, p. 27.
   • Gade, D. Pohl, E.A (2011), The reliable facility location problem: formulation, heuristics, and approximation algorithm, journal on computing, 23, 3, 470-482.
   • Hakimi, S. L (1964), Optimum location of switching centers and the absolute centers and medians of a graph. Operations Research, 12, 450- 459.
   • James N. Mattis and Frank Hoffman (2005), Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars, U.S. Naval Institute, Proceedings Magazine, p. 2.
   • Mahdinezhad, M and Hatami, H (2010), Mode of Use GIS in Defence Forces, National Conference on Geographic Information Systems GIS, Information and Communication Technology and Society, April, Tehran. (in Persian).
   • Mendoza, Guillermo, Alan B. haAnderson, George Z. Gertner (2002), Integration Multi Criteria Analysis and GIS for Land Condition Assessment, Part II, Allocation for Military Training Area, Journal of Geographic Information and Decision Analysis, 6, 1, 17-30.
   • Mirchandani, p (1990), Discrete Location Theory: The p-median problem and generalizations. New York: Wiley.
   • Mulavi, A (2000), Site Aselection a Division of Operations in an Attack Using GIS and Remote Sensing (Case Study: the Zaviye), Remote Sensing and GIS, School of Science and Humanist Literature, Tarbiat Modarres Univercity. (in Persian).

  Nurani, H (2005), Military Bases Location Modeling Using Geographic Information Systems GIS and Analytical Hierarchy Process AHP, National