نقش فناوری‌های آینده در همگرایی و ارتقای توان نظامی بومی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و فنون فارابی

2 دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با توجه به رهنمودهای مقام معظم فرماندهی کل قوا مبنی بر تکیه نظام ج.ا.ا. بر استحکام ساخت قدرت درونی، این مقاله در پی تبیین نقش آن دسته از فناوری‌هایی است که با همگرایی خود منجر به ارتقای توان نظامی بومی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت بازدارندگی همه‌جانبه دفاعی ج.ا.ا. می‌شود. در ادامه با استناد به اسناد بالادستی و آرای اندیشمندان در حوزه‌های مختلف، شاخص‌های این فناوری استخراج و با بهره‌گیری از پژوهش آمیخته با روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل: اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی، متخصصان صداوسیمای ج.ا.ا، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس که با مراجعه به نمونه‌ای از آنها به تعداد 93 نفر، امر گردآوری اطلاعات پیرامون احصای عوامل و شاخص‌های توان نظامی بومی انجام شد. سپس امر گردآوری اطلاعات از 30 نفر از خبرگان نظامی راجع به فناوری‌های همگرا انجام شد و نتایج این تحقیق مبین آن است که بکارگیری فناوری‌های همگرا به عنوان فناوری‌های حساس، توان نظامی، امنیت و پیش‌بینی تهدیدات را تقویت نموده و صنایع بومی را در تولید تجهیزات خودکار و بدون سرنشین ارتقاء می‌دهد و منجر به ارتقاء آموزش نیروهای مسلح با استفاده از محیط‌های آموزشی مجازی و شبیه‌سازی می‌شود. همچنین شناسایی و حفاظت در برابر عوامل شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و انفجاری تسهیل گردیده و جان سربازان و جنگاوران بهتر از گذشته حفظ‌شده و درمان‌های غیر دارویی برای تقویت عملکرد جنگاوران را به وجود می‌آورد و سامانه‌های جنگی را تقویت و حمله‌های تروریستی را مدیریت و توان مقابله با آن‌ها را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Converging technologies in promoting indigenous military power

نویسندگان [English]

 • Hamid Karimi 1
 • Alireza Einolghozati 2
1
2
چکیده [English]

According to the guidelines of the Supreme Commander-in-Chief on relying I.R.I on Build & Inner strength, this paper seeks to explain the role of those technologies which lead to improve indigenous military power with their convergence as one of components of multilateral deterrence power of I.R.I. In this case, according to data collected from the upstream and scholars’ viewpoints in various fields, the extracted indices were gathered based on descriptive and inferential statistics by using a mixed method study. A sample of 93 people was selected from the population of Supreme National Defense University Professors, members of Expediency Discernment Council, Parliament (Majlis) Research Center and some data about the factors and indicators of Indigenous military were collected from them. Then in the second phase data collection was done from 30 military experts about Converging technologies. The results of this study indicate that the use of converging technologies as critical technologies promote Military power, Security and anticipated threats as well as local industries in the production of automated and unmanned equipment leads to the promotion of the armed forces by utilizing virtual and simulated learning environments also leads to identify and protect of C.V.R.E and soldiers and warriors could better be much more  preserved , Non-drug treatments boost the warriors’ performance and strengths dealing of the combat systems with terrorist attacks, and increase warriors’ ability against above problems.

 • منابع

  •  امام خمینی، (ره) (1378). صحیفه‌ی نور. مجلدات 10، 13، 15 و 21. مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام (ره).
  •  امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بیانات قابل‌دسترس در سایت رهبری (www.khamenei.ir)
  • آهنی، م و محسنی، ب (1384). جغرافیای نظامی (کالینز، ج،)، تهران: دانشگاه امام حسین، جلد 1، چ ۱
  • افتاده‌حال، م و همکاران (1388). علوم شناختی مقدمه‌ای بر مطالعه‌ی ذهن، (جی فردنبرگ، گوردون سیلورمن). تهران: موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی
  • امیدوارنیا، م.ج (1370). سیر تحول در اندیشه نظامی و سیاست تسلیحاتی چین، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ اول، امیدوارنیا، محمدجواد؛ امنیت در قرن بیست و یکم، تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1381
  • تلیس، الف (1383). سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی، تهران: ابرار معاصر
  • حکیم، الف و فرشچی، ع & همکاران (1391). کاربرد فناوری‌های همگرا در شکل‌دهی به فضای رزم آینده، تهران: مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی سپاه - دانشگاه امام حسین (ع)
  • عامریون (1385) مجموعه مقالات همایش بین‌المللی بهداشت و امداد بسیج جامعه پزشکی، تهران
  • میهال‌سی روکو، بین بریج، ویلیام سپمز، ترجمه فرشچی، علیرضا و مهرورزی، مصطفی (1387). نقش فناوری‌های همگرا در بهبود عملکرد انسانی،تهران: موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی
  • کریمی، حمید (1391). "تبیین الگوی بازدارندگی همه‌جانبه دفاعی ج.ا.ا. در مقابل تهدید ناهمتراز"، دانشگاه عالی دفاع ملی
  • کریمی، حمید (1387). فناوری و توانمندی‌های نظامی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی

   

  • Ahmad A. (2005) Defense And Security Applications Of Convergence, A book chapter in "Toward Understanding Science and Technology Convergence" Science & Technology Foresight Directorate, Office of the National Science Advisor, Privy Council Office, Government of Canada.
  • Arquilla, J., and D. Ronfeldt (1997), “In Athena’s Camp: Preparing for Conflict in the Information Age”, Santa Monica, Calif.: RAND, MR-880- OSD/RC.
  • Bainbridge, W.S. (2006) Technological Convergence from the Nanoscale, A Book Chapter in "Springer Handbook of Nanotechnology" Bharat Bhushan; Springer.
  •  BIO (Biotechnology Industry Organization), (2011), Available online at: http://www.bio.org.
  • Canton, J. (2004) Designing The Future NBIC Technologies and Human Performance Enhancement, Institute For Global Futures, San Francisco, California 94123, USA. Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 1013, Issue 1.
  • CASPER, L., HALTER, I. (1996) “Knowledge-BasedWarfare:A Security Strategy for the Next Century“, JFQ.
  • Castells, M. (2000) the Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford.
  • Coenen, C. (2008) Converging Technologies: The status of the debate and political activities, TAB background paper no. 016. Berlin, 266 pages, Availabe online at: http://www.tab-beim-bundestag.de/en/publications/ reports/hp016. html.
  • Franser, Claire M. Malcolm R Dando, (2001), ‘Genomics and future biological weapons: the need for preventive action by the biomedical community’. Nature genetics, Volume 29
  • Friedman, Yali, (2006), Building Biotechnology: Starting, Managing, and Understanding Biotechnology Companies - Business Development, Entrepreneurship, Careers, Investing, Science, Patents and Regulations:Second edt., thinkBiotech LLC, USA
  • Goldstein, H., (2004) “Mike Villas’s World: The Augmented-Reality Wonderland of Pyramid Hill and Fairmont High School Is Taking Shape Today,” IEEE Spectrum, Vol. 41, No. 7, July 2004b, pp. 45–48.
  • Harshberger E. and Ochmanek D. (1999) Information And Warfare: New Opportunities For U.S. Military Forces, Rand Research.
  • Khalilzad, Z., White, J., Marshall, Andy W. (1999) Strategic Appraisal, The Changing Role of Information in Warfare, RAND Corporation.
  • Malanowski N. and Compan˜o R., (2007), "Combining ICT and cognitive science: opportunities and risks", Emerald Group Publishing Limited, Vol. 9
  •  McKone, T. E. (2000) Strategies to Protect the Health of Deployed U.S. Forces: Detecting, Characterizing, and Documenting Exposures, National Academies Press, pages 242-248.
  • National Nanotechnology Initiative, (2011), ‘NNI 2012 Supplement to the President's Budget’, NSTC.
  • Nordmann, A. (2004) Converging Technologies – Shaping the Future of European Societies, European Commission, Brussels.
  • PCCIP, President’s Commission on Critical Infrastructure Protection (1997), Critical Foundations: Protecting America’s Infrastructures, Washington D.C.
  • Roco, M. C. and Bainbridge, W. S (2006) Managing Nano-Bio-Info-CogInnovations: Converging Technologies in Society, 1–7. Springer. Printed in the Netherlands.
  • Roco, M. C., Bainbridge, W. S. (2001) Societal Implications of Nano science and Nanotechnology, Kluwer, Dordrecht.
  • Roco, M. C., Bainbridge, W. S. (2002) Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science, Arlington, Virginia.
  • Scales, Robert (2004), "Cognitive Transformation and Culture-Centric Warfare" Testifying before the House Armed Services Committee on July 15, 2004.
  • Silberglitt, R., Antón, P., Howell, D. (2006) “The Global Technology Revolution 2020, In Depth Analyses. Bio/Nano/Materials/Information Trends, Drivers, Barriers, and Social Implications”, national security research division.
  • Sun, Ron, Coward Andrew, Zenzen Michael J., (2005), "On Levels of Cognitive Modeling", Routledge, Philasophical Psychology Vol.18 No.5, pp 613-637
  • Sweeney, Latanya A. (2003), that’s AI? A History and Critique of the Field, Pittsburgh, Pa.: Carnegie Mellon University, School of Computer Science, CMU-CS-03-106.
  • Wheelis, Mark and Dando, Malcolm, (2000), ‘New Technology and Future Developments in Biological Warfare’, Four 2000.