ارائه شیوه ای برای اولویت بندی گزینه های راهبردیِ مستخرج از فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء خبرگان آجا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشیار گروه آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

تغییرات سریع و گستردۀ محیطی، نظام­های سنّتی راهبردپردازی را با چالش مواجه ساخته و آینده­نگاری راهبردی به دلیل انعطاف‌پذیری در برابر بدیل­های متغیّر آینده، با استقبال روز افزونی از طرف سازمان­های مختلف روبرو شده است. هدف این پژوهش ارائه شیوه­ای برای گزینش راهبرد نهایی در فرایند آینده­نگاری راهبردی برای سازمان­ها با تمرکز بر ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) است و در پی پاسخ دادن به این پرسش است که در یک فرایند آینده­نگاری راهبردی، برای اولویت­بندی گزینه­های راهبردی و گزینش راهبرد نهایی باید چه گام­هایی پیموده شوند. روش کلی تحقیق از نوع کیفی می­باشد. ابتدا مبتنی بر تحلیل و تفسیر ادبیات و پیشینه پژوهش، گام­هایی برای اولویت­بندی گزینه­های راهبردیِ مستخرج از فرایند آینده­نگاری راهبردی ارائه شدند. سپس به کمک تکنیک دلفی، فهرست گام­های ارائه شده مورد اعتبار سنجی قرار گرفت. بر پایه رأی همگرای خبرگان دانشگاهی و نظامی در مرحله دوم دلفی، مقبولیت علمی و کاربردی همه گام­ها و برازش کلی آنها مورد تائید واقع شد. در پایان بر اساس گام­های ارائه شده، به فرماندهان و راهبردپردازان آجا پیشنهاد شد که از این شیوه برای اولویت­بندی گزینه­های راهبردی در فرایند خلق راهبرد برای یگان­های نظامی استفاده نمایند. نوآوری این تحقیق، ارائه شیوه­ای برای گزینش راهبرد نهایی در فرایند آینده‌نگاری راهبردی است، که با رویکردی یکپارچه در بُعد زمان، گزینه­های راهبردی را همزمان در سه افق کوتاه، میان و بلندمدت مورد ارزیابی و اولویت­بندی قرار می­دهد و علاوه بر "قدرت نظامی هر گزینه" و "احتمال وصول آن قدرت نظامی"، مولفه "هم­افزایی گزینه­ها" و "زمان وصول قدرت نظامی" را نیز بطوری شفاف در اولویت­بندی دخالت می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a way to prioritize Strategic Options Extracted from the Strategic Foresight Process Based on the Opinions of the Army Experts of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Moslem Shirvani Naghani 1
 • Safar Fazli 2
1 Ph.D. Student, Future Studies, Imam Khomeini International University
2 Associate Professor of Future Studies, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Rapid and wide-ranging environmental changes have challenged traditional systems of strategy making, and strategic foresight has been increasingly welcomed by organizations due to flexibility against alternative futures. This research seeks to develop the process of creating strategy in strategic foresight based on the opinions of the military experts of the Islamic Republic of Iran and is a developmental research in terms of purpose. The overall research method is qualitative. First, based on the analysis and interpretation of literature and research background some steps presented to prioritize strategic options in strategic foresight. Then, with the help of Delphi technique, the validity of the list of provided steps was tested. The scientific and applied acceptance of all the steps and their general goodness of fit confirmed by the convergence of academic and military experts in Delphi's second phase. In the end, based on the presented steps, it had been suggested to commanders and strategist of the military to use this method to prioritize strategic options in the process of creating strategy for military units. The innovation of this research is to provide a way to select the ultimate strategy in strategic foresight, which, with a time-integrated approach, evaluates and prioritizes strategic options simultaneously in three short, medium, and long-term horizons. In this way, in addition to the "outcomes of each option" and "the probability of collecting those outcomes", "synchronization of options" and "outcomes time", are also intertwined in the prioritization of options.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Islamic Republic of Iran Army
 • Strategy
 • Strategic Option
 • Strategic Foresight
 • Prioritization of Options
 • حافظ­نیا، محمدرضا. (1395). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.
 • رضوی، سیدمصطفی. اکبری، مرتضی. جعفرزاده، مرتضی. و زالی، محمدرضا. (1392). بازکاوی روش تحقیق آمیخته، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • شیروانی ناغانی، مسلم. و بیات، روح­الله. (1397). توسعه گزینه­های راهبردی برای سیاست‌‍گذاری در صنعت نفت ایران بر اساس آینده­نگاری راهبردی، سیاستگذاری عمومی، 4 (1): 79-63.
  • Camillus, JC. & Datta, DK. (1991). Management strategic issues in a turbulent environment, Long Range Planning, 24(2): 67-74.
  • Doran, G.T. (1981). There's a SMART way to write management's goals and objectives, AMA Forum, November, 35-36.
  • Eisenhardt, KM. & Sull, DN. (2017). Strategy as Simple Rules, Harvard Business Review, 79(1): 106-116.
  • Forster, B. & Gracht, H. (2014), Assessing Delphi panel composition for strategic foresight, Technological Forecasting & Social Change, 84: 215–229.
  • Glenn, J.C., Gordon, T.J. & Dator, J. (2001). Closing the deal: how to make organizations act on futures research, Foresight, 3(3): 177-89.
  • Godet, M. & Durance, P. (2011), Strategic foresight for corporate and regional development, UNESCO, Paris.
  • Grant, RM. (2013). Strategic Planning in a Turbulent Environment: Evidence from the Oill Majors, Strategic Management Journal, 24(6): 491-517.
  • Hines, A. & Bishop, P. (2006), Thinking about the Future: Guidelines for the Strategic Foresight, Social Technologies LLC, Washington.
  • Kuosa, T. (2012). The evolution of strategic foresight: Navigating public policy making, Routledge, Oxfordshire.
  • Lindlof, T. & Taylor, B. (2011). Qualitative research methods, SAGE, London.
  • Linz, M. (2012). Scenarios for the aviation industry: A Delphi-based analysis for 2025, Journal of Air Transport Management, 22: 28-35.
  • McMillan, J.H. & Schumacher, S. (1984). Research in education: A conceptual introduction, little Brown and Company, Boston.
  • Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning, Harvard Business Review, 72(1): 107-114.
  • Onwuegbuzie, A.J. (2010). Mixed research as a tool for developing quantitative instruments, Journal of mixed methods research, 4(56): 145-162.
  • Rejeski, D. & Olson, R. L. (2006). Has futurism failed? The Wilson Quarterly, Wilson Institute, Washington D.C; Winter, 14-21.
  • Riedy, C. (2009). The influence of futures work on public policy and sustainability, Foresight, 11(5): 40-56.
  • Rigby, D. & Bilodeau, B. (2017). Selecting management tools wisely, Harvard Business Review, 85(12): 20-22.
  • Ritchie, J. & Lewis, J. (2003). Qualitative research practice: a guide for social science student and researcher, SAGE publications, London.
  • Rohrbeck, R. (2011). Corporate Foresight: Towards a Maturity Model for the Future Orientation of a Firm, Springer-Verlag, Berlin.
  • Schwenker, B. & Wulf, T. (2013). Scenario-Based Strategic Planning: Developing Strategies in an Uncertain World, Springer, Berlin.
  • Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, fourth ed, John Wiley & Sons, New York.
  • Shimizu, K. (2012). The cores of strategic management. Routledge, Oxfordshire.
  • Slaughter, R. (1998), Futures studies as an intellectual and applied discipline, American Behavioural Scientist, 42(3): 372–385.
  • Slaughter, R. (2007). Why is the future still a ‘missing dimension’?, Futures, 39: 747-754.
  • Teddlie, C. & Yu, F. (2007). Mixed methods sampling, Journal of mixed methods research, 1(1): 77-100.
  • Whittington, R. (1993). What is strategy and does it matter?, Routledge, London.