تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران در افق 1420

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

4 استادیار علوم راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

5 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امنیت و شیوه دستیابی به آن یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سراسر تاریخ جامعه بشری ذهن و عملکرد بشر را به خود مشغول داشته است. پیچیدگی تهدیدات و تسری آن به تمام لایه‌های اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی کشورهای جهان در قرن بیست و یکم آنها را به سمت سازوکارهای مختلفی برای تأمین امنیت ملی سوق داده است. یکی از مهمترین عواملی مؤثر در این روند، تحول ساختاری ارتش­ها به منظور رفع ناکارآمدی­های ارتش‌های نظام وظیفه‌ای می‌باشد. بنابراین همگام شدن نظام دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با الگوهای غالب در نظام بین­الملل و تدوین سناریوهای ارتش حرفه‌ای در ج.ا.ا به عنوان محور پژوهش، دغدغه اصلی محقق می‌باشد. برای تبیین علمی موضوع این سؤال کلی مطرح می­شود که تحول نظام دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از ارتش وظیفه‌ای به ارتش حرفه‌ای چگونه امکان‌پذیر است و سناریوهای ممکن برای تحول از ارتش وظیفه‌ای به ارتش حرفه‌ای کدامند. برای پاسخ به این سؤالات روش پژوهش ترکیبی مبنای این مطالعه قرار گرفت، که در آن از رویکرهای اکتشافی برای تدوین نظریه‌ها و گونه­شناسی پژوهش­ها استفاده می‌شود. گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه‌ای و روش میدانی بوده و از منابع موجود در کتابخانه‌ها، اطلاعات آماری رسمی و معتبر بین‌المللی و کاوش در سایت­های اینترنتی اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه، پژوهش­گران و متخصصین حوزه‌های دفاعی- نظامی می‌باشد. این پژوهش با هدف تبیین مکانیزم گذار از ارتش وظیفه­ای به ارتش حرفه‌ای تدوین شده است و مهمترین نتیجه تبیین چهار سناریو در بازه زمانی1400 تا 1420 در ارتباط با فرآیند اجرایی ارتش وظیفه­ای به ارتش حرفه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of supplying the country's defensive human resources through the transformation of military service from conscription into a professional military; the case study of Iran

نویسندگان [English]

 • Kamel Moniri 1
 • Seyed-Yahya Safavi 2
 • Mohammad Sohrabi 3
 • hossein valivandzamani 4
 • Mohammad-Reza Hafeznia 5
1 Ph.D. student in Geopolitics, Tarbiat Modares University
2 Professor of Geopolitics, Imam Hussein University
3 Associate Professor of Geopolitics, Amin University
4 Assistant Professor of Strategic Sciences, AJA Command and Staff University
5 Associate Professor, Department of Strategic Science, AJA Command and staff University
چکیده [English]

The complexity of threats to all social, economic, political, and even cultural segments of the world in the 21st century has introduced various mechanisms for national security. One of the most important factors in this process is the structural transformation of the military in order to eliminate the inefficiencies of the conscription military system. Therefore, the coordination of the Islamic Republic of Iran's defensive and military system with the prevailing patterns in the international system was the main concern of the researcher and the main focus of the research was to provide the national security of the Islamic Republic of Iran through the transformation of military service from conscription into a professional military. For scientific explanation of this issue, the question arises as to how it is possible for the Islamic Republic of Iran to transform the defensive power from conscription into a professional military? The present research is a mixed-exploratory research. Data collection was done using library and field method. The research population is researchers, specialists and experts in the areas of military and defense, the faculty members of the strategic studies centers of countries with professional military, and experts in defense management in different countries; In order to analyze the findings, quantitative and qualitative analysis was used in both library and field information sections. Finally, four scenarios in the period of 1400 to 1420 were arranged about the process of the transformation of military service from conscription into a professional military.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional Military
 • Conscription Military
 • National Security
 • Defense Transformation System
 • The Islamic Republic of Iran
 • رضایی، علی‌اکبر. و زارع، محمد. (1391). چین و فرایند انقلاب درامورنظامی، فصلنامه رهنامه سیاست­گذاری، سال سوم، شماره دوم.
 • رضاییان فردویی، صدیقه. (1393). نوآوری، نظام نوآوری و ضرورت‌ها، دسترسی در سایت.
 • سلطانی تیرانی، فلورا. (1378). نهـادی کـردن نـوآوری در سـازمان، تهـران: انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 • · سلیمانی، فاطمه. (1394). استراتژی نظامی جدید چین: ابعاد و پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی، تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفترمطالعات سیاسی (گروه سیاست خارجی).
 • سنایی، وحید. (1390). بررسی تاثیر استراتژی‌ها و فناوری­های نوین در تحول نظام وظیفه به ارتش حرفه‌ای، فصلنامه سیاست، دوره41، شماره 2.
 • · شفقت، ابوطالب. و همکاران. (1395). تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی، نشریه بهبود مدیریت، سال دهم، شماره 2، پیاپی 32.
 • · قاسمی، فرهاد. و نگهدار، الهام. (1393). چرخه راهبردی و الزامات سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران، مجله سیاست دفاعی، سال بیست و دوم، شماره 85.
 • گریفیتس، مارتین. (1388). دانشنامه روابط بین­الملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
 • نصیری، عزت­الله. (1386). ارتش حرفه­ای، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره چهارم، شماره هشتم و نهم.

 

 • Chapman, G. (2003). An Introduction to the  evolution in Military Affairs , Gary Chapman LBJ School of Public Affairs University of Texas at Austin Austin, Texas, USA , XV Amaldi Conference on Problems in Global Security Helsinki, Finland September 2003 PP2.
 • Charles, C. Moskos, J. Williams, A. & Segal, D.A. (1999). Armed Forces after the Cold War ISBN: 9780195133295304. https://global.oup.com/ushe/product/the-postmodern-military9780195133295?cc=us&lang=en&
 • Creswell, J.W. (2002). Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education .
 • Held, D. McGrew, A. Goldblatt, D. & Perraton, J. (1999). Global Transformations; Politics, Economics and Culture, Cambridge Polity Press, p 88.
 • http://sccr.ir/Pages/newsSimpleView.aspx?gid=28&nid=641459.
 • http://www.lincei.it/rapporti/amaldi/papers/XV-Chapman.pdf.
 • Joe, T. Bessant, J. & Pavitt, K. (2009). Managing Innovation Integrating Technological Market, and Organizational Change, John Wiley & Sons Third edition © 2005 Joe Tidd, John Bessant and Keith Pavitt.
 • Krishnan, A. (2008). Wars as Business: Technological Change and Military Service Contracting, London & New York: Routledge, p 158.
 • Liaropoulos, A.N. (2006). Revolutions in Warfare: Theoretical Paradigms and Historical Evidence: The Napoleonic and First World War Revolutions in Military Affairs, The Journal of Military History, 70 (2): 363-384.
 • Moskos, C. (1998). The American Soldier after the Cold War: Towards a PostModern Military?. U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences Prees Northwestern University ARI Research Note 99-02.
 • Sapolsky, H. M. Benjamin, H. Friedman, B. & Ritenhouse, G. (2009). US Military Innovation since the Cold War, press Rutledge.)Print ISBN: 9780415777919.