دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، شهریور 1396 
مدل سازی نرم تصویر ارتش آینده بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری

صفحه 83-110

عبداله وثوقی نیری؛ علی اصغر پور عزت؛ داود آقا محمدی؛ مجتبی امیری


تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران در افق 1420

صفحه 141-166

کامل منیری؛ سید یحیی صفوی؛ محمد سهرابی؛ حسین ولی‌وند زمانی؛ محمدرضا حافظ نیا