الگوی توانمندسازی عمومی فرماندهی در صحنه جنگ‌های آینده جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 مربی گروه مدیریت دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

ماهیت جنگ همواره در حال تغییر و تحول بوده و سرعت این تغییر در عصر حاضر از هر زمان دیگری بیشتر بوده است و با گذر زمان و پیشرفت فناوری صحنه‌های جنگ پیچیده‌تر و گسترده‌تر می‌گردند؛ همین تغییرات نیاز به مطالعه در خصوص جنگ‌های آینده و توانمندی‌های مقابله با آن را مخصوصاً در حوزه فرماندهی ضروری‌تر می‌نماید. هدف این تحقیق تبیین و ارائه ابعاد و مولفه‌های الگوی توانمندسازی عمومی فرماندهی در صحنۀ جنگ‌های آینده جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از حیث جهت‌گیری کاربردی و حیث هدف توصیفی - اکتشافی و از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) می‌باشد. ابتدا به روش تحلیل محتوا و با مطالعه پیشینه و ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان، و کدگذاری باز، توانمندسازهای فرماندهی در صحنه جنگ‌های آینده شناسایی و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته و تحلیل عاملی اکتشافی، شاخص‌هایی که بار عاملی مورد قبول را داشته‌اند، تعیین شدند؛ سپس مقوله‌بندی و کدگذاری محوری شاخص‌های دسته‌بندی شده با استفاده از نظر خبرگان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و دانش آموختگان دانشگاه عالی دفاع ملی به تعداد 199 نفر بوده و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 85 نفر برآورد شده است. در نتیجه تحقیق چهار بعد اصلی اثرگذار بر توانمندسازی عمومی فرماندهی در صحنه جنگ‌های آینده شامل تحلیل راهبردی(با هفت شاخص)، دانش و مهارت راهبردی(با سه شاخص)، بصیرت فرماندهی ( با سه شاخص)، تصمیم گیری راهبردی (با دو شاخص) ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General Empowerment Model of Command in the Scene of future wars of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Alireza Shaikh 1
 • Mahdi Samimi 2
1 Lecturer of AJA Command and Staff University
2 Faculty member of Imam Ali University
چکیده [English]

The nature of the war is constantly changing, and the pace of this change has grown ever more than ever before, and with time and technology progress the scenes of war become more complex and widespread; these changes require further study of future wars and capabilities to deal with it, especially in the field of command. The purpose of this research is to explain the dimensions and components of the general empowerment model of command in the scene of future wars of the Islamic Republic of Iran. First, using content analysis method, with the study of background and theoretical literature, expert interviews and open coding, the command empowerers were identified at the scene of future wars; by using a researcher-made questionnaire and exploratory factor analysis, the indices of acceptable effect were determined; then the categorization and coding of the indexes were performed using expert opinion. The statistical population of the study consisted of 199 professors and graduates of the National Defense University. The sample number was estimated using Cochran's formula of 85 people. In the end, four main dimensions influencing general empowerment of command in the scene of future wars were presented: strategic analysis (with seven indicators), strategic knowledge and skills (with three indicators), command vision (with three indicators), strategic decision making (with two indicators).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Empowerment model
 • Future Wars
 • War Scene
 • Command
 • اچ اسکیلز، رابرت. (1384). جنگ‌های آینده، ترجمه عبدالمجید حیدری، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • ﺑﻼﻧﭽﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ .(1389). ﺳﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻮﺍﻥ‌ﺍﻓﺰﺍﻳﻰ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﺍﻣﻴﻨﻲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﻓﺮﺍ. چاپ دوم.
 • حسنلو، ف خسرو. (1388). مروری بر مفاهیم جنگ، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری های دفاعی.
 • حیدری، کیومرث .(1390). جنگ‌های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 48.
 • ﺩﺭﺍﻛﺮ، ﭘﻴﺘﺮ. (1391). ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺪﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻃﻠﻮﻉ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: انتشارات ﻓﺮﺍ، چاپ نهم.
 • دهقان، نبی‌اله. (1392). ارائه الگوی تفکر راهبردی مدیران ارشد نیروهای مسلح ج.ا.ا در سطوح و حوزه‌های مختلف سازمانی با هدف ارتقای توان رزمی، ستاد آجا، طرح و برنامه‌وبودجه آجا (مدیریت تحقیقات نظری آجا).
 • شکوهی، حسین. (1389). توانمندی پهپاد در جنگ‌های آینده، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هفتم، شماره 18.
 • ضیایی بیگدلی، محمدرضا. (1395). حقوق جنگ، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. چاپ چهارم.
 • طلوعی، محمود. (1390). فرهنگ جامع علوم سیاسی، تهران: نشر علم. چاپ چهارم.
 • فننکو، الکس. و تیموفی‌یف، ایوان. (2016). جهانپس از 100 سال، پروژه تحقیقاتی موسسه مسائل امنیت بین‌الملل آکادمی علوم روسیه.
 • فولادی، قاسم. و منزوی، مسعود. (1387). مفاهیم عملیات مشترک: ارتش امریکا در آینده چگونه خواهد جنگید؟. تهران: انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و صنایع دفاعی.
 • کاگلر، ریچارد. (1380). استراتژی و وضعیت نیرویی امریکا در قرن 21، ترجمه احمدرضا تقاء و داود علمایی، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد.
 • کرفلد، مارتین. (1386). بازاندیشی مفهوم جنگ، ترجمه عباد الله حیدری، تهران: انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و صنایع دفاعی.
 • کرمی‌راد، محمد. (1384). جزوه درسی استراتژی‌های نظامی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • مشیرزاده، حمیرا. (1396). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوازدهم.
 • معاونت آموزش دانشگاه امام حسین. (1375). هنر جنگ، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 • میرزایی، مسعود. (1386). جنگ و صلح، دو روی یک سکه، روزنامه ایران.
 •  نجمی، م. (1389). مدل جایزه تعالی EFQM 2010. تهران: انتشارات سرآمد. 
 • Blanchard, K. H., Carlos, J. P. & Randloph, A. (2003). Empowerment take more than one minute. San Francisco: Barret-Koehler.
 • Conger J. A., & Kanungo, Rabindra N. (1988). The empowerment process: Integraing theory and pracice. Academy of Management Review, 13(3): 471-482.
 • Edward Mann. (1993). USAF, One Target, One Bomb: Is the Principle of Mass Dead? Military Review, 33-41.
 • Greasley, K., Bryman, A., Dainty, A., Price, A., Soetanto, R., & King, N. (2005). Employee perceptions of empowerment. Employee Relations, 27 (4): 354-368.
 • Hall, M. (2008, February-April). The effective of comprehensive performance measure-ment system on role clarity, psychological empowerment and managerial performance. Ac-counting, Organization, and Society, 33(2-3): 141-163.
 • John, A., Warden, Iii. (1994). Air Power For The Twenty-First Century, In Karl P.Magyar, Editor In Chief, Challenge And Response: Anticipating Us Military Security Concerns (Maxwell Afb, Alabama: Air University Press, August 1994) 328-29. 
 • Michael, M. (1994). The Revolution in Military Affairs: A Framework for Defense Planning, Strategic Studies Institute, US Army War College, Carlisle Barracks, Pennsylvania, p 20.
 • Weinberger, F. (1990). For Peace: Seven Critical Years In The Pentagon (New York: Warner Books, 441. 
 • William, W. Hartzog. (1994). General, U.S. Army Commanding, , Force Xxi Operations, Department Of The Army & Headquarters, United States Army Training And Doctrine Command Fort Monroe, Virginia 2-8.