دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1396 
4. تبیین عوامل و پیشران های کلیدی آینده یمن تا سال1406

صفحه 87-107

امید وقوفی؛ علی اصغر قاسمی؛ ابراهیم حاجیانی