شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی موثر بر برون سپاری پروژه های R&D در صنایع دفاعی با رویکرد آینده پژوهی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

صنایع دفاعی صنایعی می باشند که انجام R&D با دیدگاه آینده پژوهانه در آنها بدلیل تغییرات سریع تکنولوژی ها امری ضروری است. سازمانهای تحقیقاتی دفاعی می توانند از توانایی های سایر مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و صنعت کشور در رفع نیازهای تحقیقاتی خود بهره گیری نمایند. اما بهره برداری مناسب و اثربخشی استفاده از توانمندی های بیرونی، بستگی به قابلیت های مدیریتی، علمی و فنی درون سازمان دارد. از این رو برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای نوین مدیریتی با رعایت ملاحظات خاص بخش دفاع، می تواند در امر پروژه های R&D  دفاعی آینده موثر واقع شود. با توجه به اینکه پژوهشی در خصوص شناسایی عوامل راهبردی برون سپاری پروژه های R&D حوزه صنایع دفاعی انجام نشده است، لذا هدف این پژوهش شناسایی و الویت بندی این عوامل راهبردی در صنایع دفاعی طی ده سال آینده می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی پیمایشی می باشد. عوامل موثر بر برون سپاری پروژه های R&D در صنایع دفاعی از مرورادبیات و نظر خبرگان صنایع دفاعی استخراج شده و پرسشنامه تایید شده در جامعه خبرگان توزیع و نتایج با روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS مورد بررسی قرار گرفته اند. در این پژوهش 7 عامل راهبردی موثر بر برون سپاری پروژه های R&D در صنایع دفاعی به همراه 32 شاخص شناسایی و تاییدگردید که توجه به همه آنها دارای اهمیت می باشد. با توجه به نظر خبرگان و نتایج فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)، عامل استراتژیک در اولویت اول، عامل مدیریت دانش دراولویت دوم، عامل تکنولوژیک در اولویت سوم، عامل مدیریت تامین کنندگان در اولویت چهارم، عامل سیستمی در اولویت پنجم، عامل مالی دراولویت ششم و عامل زیر ساخت شبکه ای دراولویت هفتم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Strategic Factors Affecting Outsourcing of R & D Projects in Defense Industries with Future Studies Approach

نویسندگان [English]

 • abbas khamseh 1
 • Mahdi Rajabi 2
1 Faculty of Islamic Azad University
2
چکیده [English]

In the defense industries, R & D and future studies are essential because of the rapid technological changes. Defense research organizations can use the capabilities of other research centers, universities, and industry in meeting their research needs. However, the proper exploitation and the effectiveness of using external capabilities depend on the managerial, scientific and technical capabilities of the organization. Therefore, outsourcing, as one of the new management tools can be effective in future defense R&D projects with observing specific considerations of the defense sector. As no research has been conducted on the identification of strategic factors for outsourcing R&D projects in the defense industries area, the objective of this study is to identify and prioritize these strategic factors in defense industries over the next ten years. This study, in terms of purpose is applied, and in terms of method is descriptive-survey. The factors affecting the outsourcing of R&D projects in the defense industry have been extracted by review of the literature and views of defense industry experts and questionnaire approved by experts and the results were examined using confirmatory factor analysis method and structural equation method and SMART PLS software. In this research, seven factors affecting the outsourcing of R&D projects in defense industries along with 32 indicators were identified and confirmed, which paying attention to all of them is important. According to views of experts and the results of the Analytical Network Process (ANP), the strategic factor was placed in the first priority, and the Knowledge Management, Technological, supplier management, system, financial, and the networking infrastructure were placed in second to seventh priorities, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outsourcing
 • Future Studies
 • R&D Projects
 • defense industry
 • ANP
 •  

  • آذر، عادل، غلامزاده، رسول ، قنواتی، مهدی، (1391)، مدلسازی مسیری-ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم افزار Smart PLS ،انتشارات نگاه دانش.
  • ازگلی، محمد(1395)، پورجباری، پژمان، درآمدی بر روش شناسی مناسب آینده پژوهی با رویکرد دفاعی، فصلنامه مدیریت و پژوهشهای دفاعی دانشکده و پژوهشکده دفاعی، سال پانزدهم، شماره 81 ، صص  111. 
  • بوشهری، علیرضا، نظری زاده، فرهاد(1387)، روندهای راهبردی جهانی مؤثر بر دفاع و صنایع دفاعی (از دید اسناد و منابع غربی)، انتشارات مؤسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی، صص الف.
  • بازیار،افشار و نوری، سیامک (1384). مدیریت برون سپاری درپروژه های تحقیق و توسعه. دومین سمینار لجستیک، صص 2-3
  • توفیق،علی اصغر، قاضی زاده فرد، سیدضیاء الدین، رجبی مسرور، حسن،(1394). معرفی چارچوب تصمیم گیری برون سپاری طرح های تحقیق و توسعه دفاعی. فصلنامه راهبرد دفاعی شماره 52, 53-87.
  • رجبی، مهدی(1396)، طراحی الگوی برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در صنایع دفاعی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، صص 2-4.
  • زبردست، اسفندیار(1389)، کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 41، صص 79،
  • کرایه چیان، سارا،(1390). عوامل موثر بر فرایند برون سپاری پروژه های تحقیقاتی شرکت مپنا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، صص 98-100.
  • کاشی پور، میثم، کرامت زاده، عبدالمجید(1385)، معرفی فعالیتهای آینده نگاری دفاعی ونظامی درایالات متحده آمریکا، همایش آینده پژوهی، فناوری و چشم انداز توسعه، دانشگاه امیرکبیر، صص 2-4.
  • نظری زاده(1384). بررسی شیو ه های برون سپاری تحقیق و توسعه. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، صص 2-3.
   • Aubert, B. A., Houde, J. F., Patry, M., & Rivard, S. (2012). A multi-level investigation of information technology outsourcing. The Journal of Strategic Information Systems, 21,233–244
   • Aubert, B. A.; BEAURIVAGE, G.; CROTEAU, A. M. & RIVARD, S. (2008): "Firm strategic profile and IT outsourcing". Information Systems Frontiers, vol.10: 129-143
   • Becker, M. C., & Zirpoli, F. (2017). How to avoid innovation competence loss in R&D outsourcing. California Management Review, 50 (2).
   • Faraj, S, and Badri, A,(2010), "Assess stability of rural areas based on network analysis, using the techniques Borda case study: city rural sciences. Journal of in Human Geographyaic Ensani. NO. 18.
   • Fornell, C. and Larcker, D.(1981); “Evaluating Structural Equation Modeling with Unobserved ariables and Measurement Error”; Journal of Marking Research,Vol.18, No.1, pp.39-50.
   • Garcia Vega, M & Elena, H (2011). Determinants of International R& D Outsourcing: The Role of Trade. review of development economics 15 (1. 93-107).
   • Gefen, D. and Straub, D.W. (2005). A Practical Guide to Factorial Validity Using PLS-Graph: Tutorial and Annotated Example. Communications of AIS, 16 (1), 91-109.
   • Gregory, S. (2003). The benefits of outsourcing have begun to cause a ripple. Scientific Computing & Instrumentation.
   • Howells, J.(2008), New directions in R&D: current and prospective challenges, R&D Manegement Journal, Volume 38, Issue 3, Pages 241–252
   •  Howells, J. (1999). Rerearch and Technology Outsourcing. Technology Analysis and Strategic Management 11 (17-29).
   • Hojnik, B. Rebernik M.,(2012), OUTSOURCING OF R&D AND INNOVATION ACTIVITIES IN SMEs: EVIDENCE FROM SLOVENIA, Journal of Economics and Business, 2012, Volume 10, Issue 2
   • Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., Tatham, R.  (2006)."Multivariate Analysis (6th ed.)", New Jersey: Pearson Education Inc
   • Hair, J.F., Ringle, C.M., Sarstedt, M., (2011). PLS-SEM: indeed, a silver bullet, Journal of Marketing heory andPractice 19 (2), 139e151.
   • Henseler, J., & Fassott, G. (2011). Testing moderating effects in PLS path models: An illustration of available procedures. In Handbook of partial least squares. Pp. 713-715, Springer Berlin Heidelberg.
   • Hsuan, J & Mahnke, V. (2011). Outsourcing R & D: a review, model, and research agenda. R&D Management 41.
   • Husejnovic, Berina Yerkic (2017)., Strategies in Outsourcing R&D Processes to Maintain Market Competitiveness, College of Management and Technology, Walden University, Walden Dissertations and Doctoral Studies, P:106.
   • Jabalamoli, M, and Rezaifar, A,(2008)," Ranking in Project Risk, by Using of Prose's Multi Decision-Marking, Faculty of Taconic, Version41,N. 7, Tehran.
   • Kunttu ,Iivari, (2017),A Managerial Decision Tool for R&D Outsourcing and Partner Selection in High-Technology Industries, Technology Innovation Management Review , (Volume 7, Issue 3, P:25.
   • Levery, M. (2004). Insourcing Maintenance: from Railtrack to Network Rail. IEE Engineering Management, June/July. 38-41.
   • Lee, Y. ,Sardar,S. ,Saad Memon,M. (2016). A Sustainable Outsourcing Strategy Regarding Cost, Capacity Flexibility, and Risk in a Textile Supply Chain.
   • Manuel, J., Francisco, J., & Félix, A. 2009, Exploring the impact of individualism and uncertainty avoidance in Web-based electronic learning: An empirical analysis in European higher education, Computers & Education, 52. 588 598
   • MATTHEWS, LORRAINE ELLERY (2017). Outsourcing – measuring the status quo.
   • Martinez, N., Andre & Esteban,G.(2012). Technological Capabilities and the Decision to Outsource/outsource Offshore R&D Services. Journal of International Business Review, vol .20.
   • Nili,M., Shekarchizadeh,M., Shojaey,R., Dehbanpur,M.,(2013), Outsourcing Maintenance Activities or Increasing Risks? Case Study in Oil Industry of Iran,
   • Piachaud, B. (2002). Outsourcing strategies: Determinants and consequences.  technovation. Vol 29- (155-169).
   • Rajnish, (2016). R & D collaboration SMEs: new opportunities and limitations in the face of globalization.
   • Teilink, Peter, Michel, Dumont, & Andre. (2010). Corporate Decision-making in R&D Outsourcing and the Impact on Internal R&D Employment Intensity. Industrial and Corporate Change, vol. 19.
   • Tresko,J.(2003). Outsourcing and R&D Industry Week, August.  www.industryweek.com: www.industryweek.com/currentarticles/asp/articles.asp?articleid=1466
   • Toffolutti,V., Reeves,A., McKee,M., Stuckler,D., (2016). Outsourcing cleaning services increases MRSA incidence: evidenced from 126 English acute trusts. 
   • Un, C. Annique ,(2017),Absorptive capacity and R&D outsourcing, Journal of Engineering and Technology Management, P:1. 
   • Vinzi, V. E., Chin, W.W., Henseler, J., & Wang, H. 2010, Handbook of Partial Leastmquares, Springer, Germany: Berlin
   • Zhijia,C.  & Christoph, L. (2011). A Strategic Decision Framework for Innovation Outsourcing. International Journal of Innovation Management, vol. 15, Issue. 5.

  Zentes, J., Morschett, D., & Schramm-Klein, H. (2017). Corporate social responsibility. Strategic Retail Management, 207-226. Wiesbaden, Germany: Springer Fachmedien Wiesbaden.