آینده‌نگاری فناوری‌های رزم زمینی در جنگ آینده

نویسندگان

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

آینده‌نگاری فناوری فرآیندی پیچیده و شدیداً وابسته به ساختارهای بومی است. هدف کلی آینده‌نگاری فناوری، عام نوظهوری است ‌که ممکن است منافع اقتصادی, دفاعی و اجتماعی زیادی را دربر داشته باشند. ماهیت جنگ در حال تغییر و تحول بوده و سرعت این تغییر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر بیشتر است. نیروی زمینی قرن بیست و یکم برای آن که بتواند در بالاترین سطح ممکن به سرعت استراتژیکی و برتری مانور دست پیدا کند، بایستی از طریق فناوری‌های رزم زمینی تاثیرات مربوط به آگاهی از فضای صحنه نبرد و آتش و مانور دقیق را به طور هم زمان مورد استفاده قرار دهد. هنگامی که این تغییرات به طور کامل با هم تلفیق گردند، هم افزایی حاصل از این قابلیت‌های مختلف موجب می‌شود که نیروی زمینی در میادین جنگ آینده به عامل مهمی در تصمیم گیری‌های ملی تبدیل شود. آینده-نگاری فناوری‌های دفاعی مورد نیاز در جنگ آینده، ابزاری است، که به فرماندهان و مدیران ارشد در ایجاد درک راهبردی از فناوری، به منظور اخذ تصمیمات کلان کمک می‌کند. این مقاله با هدف شناسایی فناور‌های مورد نیاز نیروی زمینی در جنگ آینده به روش دلفی تهیه گردیده است. مبانی نظری پژوهش حاضر در جنگ آینده از نظریات هافمن و کیلکولِن و در شناسایی فناوری از نظریات ون‌ویک و فال تأثیر گرفته است. در ادامه از نظرات خبرگی اساتید دانشگاه در حوزه‌های دفاعی، صنعت و فناوری بهره‌برداری، و داده‌های حاصله به روش آمیخته تجزیه و تحلیل و در نهایت فناروری‌های شناسایی شده ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foresight of Ground combat technology in future wars

نویسندگان [English]

 • hossein valivandzamani
 • Hosein Minaee
Department Professor
چکیده [English]

Technology prognosis is a complex and highly dependent on native structures. The general purpose of technology foresight is a new science that may have many economic, defense and social benefits. The nature of the war is changing and its pace is greater than ever in contemporary history. The 21st-century ground force, in order to be able to attain the highest possible level of strategic and superior maneuverability, should use the ground combat technologies to simultaneously exploit the effects of battlefield, fire and precision maneuvering space awareness. When these changes are fully integrated, the synergy resulting from these various capabilities will make the ground forces in the future battlefields an important factor in national decision making. The Foresight of defensive technologies needed in future wars are a tool that will help senior executives and leaders create a strategic conception of technology for making big decisions. This paper was designed to identify the technology needed by the ground forces in future wars, using the Delphi method. Theoretical foundations of the current research in future wars are based on the Hoffman and Kilcullen theories and in the identification of technology are based on the ideas of Wenwick and Fall; then the views of university professors in the fields of defense, industry and technology were exploited, and the data were analyzed by mixed method. Finally, the identified techniques were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • technology
 • Future Wars
 • foresight
 • Ground combat
 • Defense
 •  

  • اسکیلز، رابرت اچ(1392)، ترجمه عبدالحمید حیدری، جنگ آینده، انتشارات سپاه پاسدارن،  دوره عالی جنگ، تهران
  • احمدی، نسیبه(1388)، معرفی و نقد و بررسی دلفی، نشریه علوم اجتماعی، شماره 22
  • مینایی، حسین، حاجیانی ابراهیم(استاد راهنما)رساله دکتری(1395)، آینده­نگاری دیپلماسی دفاعی ایران، جهاد دانشگاهی، تهران
  • ناظمی، امیر، قدیری، روح‌الله (1385)، آینده‌نگاری از مفهوم تا اجرا، انتشارات مرکز صنایع نوین، تهران.
  • هومن، حیدرعلی(1388)، راهنمای عملی تدوین پایان­نامه تحصیلی، انتشارات پیک فرهنگ، تهران
   • Adler, P. (2009), Technology Strategy: A Guide to the Literature in Research on Technological Innovation Management and Policy. Vol. 4 R. A. Burgelman and R. S. Rosenbloom, eds., J’Ai Press, Greenwich, CT
   • Aguilar, F. J. (2008), Scanning the Business Environment, Macmillan, New York
   • Chiesa, Vittorio (2010); R&D Strategy and Organizations: Managing Technical change in Dynamic Contexts; Imperical College Press, UK CIA’s Consumer’s Guide to Intelligence
   • EIRMA ،R (2006)"Technology Monitoring for Business Success, Summary of EIRMA Working Group 55Report", European Industrial Research Management Association, Paris, www. eirma.asso.fr
   • Gavigan, J.P. and Cahill, E. (2007): Overview of recent European and nonـEuropean national technology foresight studies, Technical Report No. TR97/02, Seville, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS).
   • Georghiou, L. (2001), ‘‘Third generation foresight – integrating the socio-economic dimension’’, Proceedings of the International Conference on Technology Foresight. The Approach to and Potential for New Technology Foresight, NISTEP Research Material No. 77, March.
   • Havas, A. (2013): Policy challenges and options for Central European Countries, Powerpoint presentation at the Technological Innovation and Globalisation: Implications for Intermediate Developed Countries workshop, organized by ISCTE, Lisbon, 23‌ـ‌24 October.
   • Heimann, Philip (2005); Foreign – Owned R&D facilities in china, England, Germany, and Sweden; University of Augsburg, Germany, Faculty of Economics
   • Johnson, Robert A, (2014) Predicting Future War, Reconsidering Future War,
   • Keenan, M. et. al. (2003): European Foresight Competence Mapping, Seville: EC JRC‌ـ‌IPTS.
   • Kilcullen, David, (2013) Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla (Oxford: Oxford University Press,
   •  Klare, Michael T, (2015), Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict (New York: Metropolitan Owl,).
   • Kaplan Robert D. (2013) “The Coming Anarchy,” The Atlantic, February 1994, http://www.theatlan­tic.com/ideastour/archive/kaplan.mhtml; Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992); Samuel B. Huntington, Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order (New York: Simon and Schuster, 1996); David Kilcullen, Out of the Mountains (London: Hurst & Co.,).
   • Linstone, H. A. (2009), Twenty Years of TF&SC, Technological Forecasting and Social Change 36 (2/1)
   • McCarthy, D. J. Minichello, R. J., and Curran, J. R. (2010), The Search for Opportunity: Assessment of the External Environment, in D. J. McCarthy, R. J. Minichiello, and J. R. Curran, eds. 1987 Business Policy and Strategy, Irwin, Homewood
   •  Marrin G, J. P. (2010), Technological Forecasting for Decision Making. Elsevier, New York
   • Martin Ben (2001) Technology forsight in a rapidly globalizing economy, given by at the Regional Conference on Technology Foresight for Central and Eastern Europe and the Newly Independent States, Vienna, April
   • Martin, B. (1995): Foresight in science and technology. Technology Analysis and Strategicm management
   • Martin van Creveld, (2003) “The Fate of the State,” Parameters 26, no. 1 (Spring)
   • US Developing Science and Technologies List (DSTL)_ DoD_ Defense Threat Reduction Agency_ US_2003
   • Phaal, R., C.J.P. Farrukh and D.R. Probert (2012); "Technology Management Assessment Procedure: A Guide for Supporting Technology Management in Business", Volume 2, Center for Technology Management, University of Cambridge, U.K.
   • Porter, A.L., QTIP (2005), Quick technology intelligence processes, Technological Forecasting & Social Change 72,
   • Popper, R. (2008), ‘‘Foresight methodology’’, in Georghiou, L., Cassingena, J., Keenan, M., Miles, I. and Popper, R. (Eds), The Handbook of Technology Foresight, Edward Elgar, Aldershot.
   • Philip Bobbitt, (2003) The Shield of Achilles (New York: Penguin,
   • Steve Pinker, (2011) The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (New York: Viking Books; Andrew Mack, “More Secure World” lecture at ANU, February 2011; Håvard Hegre et al, “Predicting Armed Conflict, 2010-2050,” International Studies Quarterly 55(2) (2013)
   • Shurig, R. (2010), Morphology: A Tool for Exploring New Technology, Long Range Planning١٧
   • Smith, Rupert, The Utility of Force (London: Allen Lane, 2005); Ministry of Defence, The Future Character of Conflict (MOD, DCDC Strategic Trends Programme, February 2, (2010).
   • Van Wyk, J.R. (2011), Strategic Technology Scanning, Technological Forecasting and Social Change, No. 55
   • Van Wyk, R.J. (2011), Technological Change: A Macro Perspective, Technological Forecasting and Social Change 15
   • Wrobel, Paul & Maciver Ken; (2005) UK National DefenceE Industry Technology