ارائه مدل اثربخش بکارگیری بهینه پهپاد در توانمندسازی عملیات آینده سازمان‌های دفاعی (مطالعه موردی عملیات پروازی نیروی هوایی)

نویسنده

دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

پهپادها یا پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور می‌توانند علاوه بر انجام مأموریت‌های اصلی خود در حوزه‌های کنترل، شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات، جاسوسی و هدایت سلاح‌های هوشمند تا هدف، حمله مستقیم به اهداف را هم انجام دهند. 
سازمان‌های دفاعی و از آن جمله نیروی هوایی نیازمند آمادگی رزمی و دفاعی بر اساس حوادث و جنگ‌های احتمالی آینده فرا روی، با شناخت و درک صحیح از نحوه به‌کارگیری بهینه و مناسب پهبادها در راستای افزایش توانمندی‌های عملیات هوایی خود است.  محقق با انجام یک تحقیق و پژوهش اسنادی و میدانی برای دستیابی به ارائه الگوی جامع برای استفاده بهینه از پهپاد در توانمندسازی عملیاتی سازمان‌های دفاعی با استفاده از روش توصیفی و "موردی - زمینه‌ای" ضمن مراجعه به صاحب‌نظران و کارشناسان عملیات هوایی مرتبط با پهباد در نیروی هوایی و ستاد فرماندهی کل ارتش نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و پرسشنامه در اختیار آن‌ها قرار گرفته و پس از دریافت داده‌ها، یافته‌های تحقیق با روش‌های آماری و روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه ‌وتحلیل قرار گرفت.  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که سازمان‌های دفاعی (مطالعه موردی نیروی هوایی) برای به‌کارگیری پهپاد در توانمندسازی عملیاتی خود، بایستی به مؤلفه‌های چهارگانه شامل: مأموریت‌ها (راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی)، تهدید شناسی هوایی (شدت، ماهیت و نوع)، قابلیت‌ها و کارکردها(عملیات اثربخش، تعمیر و نگهداری و سامانه‌های جانبی)، تأمین پشتیبانی زمینی و هوافضایی (فرماندهی و کنترل هوشمند و یکپارچه، تجهیزات و زیرساخت‌های لازم و زنجیره تأمین مطمئن) توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The presentation of an effective pattern for proper application of UAV in empowering Future operation of defense organizations (case study I.R.I.Airforce Flight operation)

نویسنده [English]

 • nikbakhsh habibi
ریاست مرکز مطالعات راهبردی نهاجا
چکیده [English]

UAVs or unmanned aerial vehicle, besides being used in its main missions, can be used in different categories such as reconnaissance, intelligence, espionage, guidance of smart weapons toward target and direct attack against targets. The defense organizations including Air Force, requires combat and defense readiness on the basis of probable future wars and incidents, and in order to enhance their operational capabilities, they must have a better cognition of how to use UAVs properly. The researcher in order to present a comprehensive pattern for an optimal usage of UAVs in empowerment of defense organization operations, performed this study on the basis of field and documentation by taking advantage of descriptive, case-field methods and referring to authorities and experts pertain to UAVs in the Air Force and General Staff of Army as statistic sample. A purposeful sampling had been chosen and they were given questionnaires. Upon receiving the data, the study findings had been analyzed by analytical exploratory factor method. The results of this study showed that the defense organizations ( such as Air Force) in order to use UAVs to enhance operational capabilities must pay a special attention to the four components: missions (Strategic, operational and tactical), knowing the air threat (intensity, nature and type), capabilities and functions (effective operation, maintenance, and subsystems), ground and aerospace support (smart and integral command and control, equipment and necessary infrastructure and a secure supply chain).

کلیدواژه‌ها [English]

 • UAVs
 • Air Force
 • Knowing the threat
 • aerial operations
 • defense organizations
 • ·  اچ مک کال و همکاران (1996)، برنامه‌های تکنولوژیکی آینده نیروی هوایی آمریکا، در جایگاه و نقش نیروی هوایی در جنگ‌های آینده، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،

  • ·  اسدی، صادق (1390)، ارتقای توان رزمی نهاجا با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین رزمی، رساله کارشناسی ارشد، دافوس آجا 1390
  • ·  حبیبی، نیک بخش(1393)، پهپاد در عملیات هوایی، تهران: مرکز انتشارات راهبردی، چاپ اول
  • ·  خاکی، غلامرضا(1386)، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، موسسه انتشارات بازتاب، چاپ چهارم، تهران، 1386
  • ·  دیوید، فرد.آر(1999)، مدیریت استراتژیک، مترجمین علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ هشتم  1383
  • ·  روزخوش، مسعود (1390)، تدوین راهبرد توسعه ناوگان هوایی نهاجا در بیست و پنج سال آینده، رساله کارشناسی ارشد، دافوس آجا 1390
  • ·  شاهینی، مهدی و همکاران (1380)، جایگاه و نقش نیروی هوایی در جنگ‌های آینده، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  • ·  شریفان، اسماعیل (1387)، چگونگی کاربرد هواپیمای بدون سر نشین (پهپاد) در عملیات‌های تاکتیکی نهاجا، رساله کارشناسی ارشد، دافوس آجا 1387
  • ·  شن کسیا، زنک و همکاران (1996)، تحولات نظامی در قدرت هوایی در جایگاه و نقش نیروی هوایی در جنگ‌های آینده، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  • ·  فخوری، ناصر (1387)، به‌کارگیری هواپیمای سبک PC-7 به‌منظور مقابله با هواپیمای بدون سرنشین فرا منطقه‌ای، رساله کارشناسی ارشد، دافوس آجا 1387
  • ·  کالینز، جان،ام(1973) ، استراتژی بزرگ (اصول و رویه‌ها) ، مترجم، کورش بایندر ؛ تهران  چاپ . انتشارات وزارت امور خارجه ، چاپ چهارم 1386
  • ·  کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک دان(1988)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گوهر، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ سوم1370
  • ·  محمودی، وحید(1385)، مفهوم قابلیت در تحلیل‌های اقتصادی در: توسعه‌ی اقتصادی ایران. ج2. محمدباقر نوبخت. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک. چاپ دوم
  • ·  نصیری، منوچهر (1387)، هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) نهاجا در مقابله با نیروهای فرا منطقه‌ای، رساله کارشناسی ارشد، دافوس آجا 1387

  ·  نواده توپچی، حسین؛ شکوهی، حسین (1390)، نقش راهبردی پهپاد در صحنه نبرد ناهمگون، نشریه علمی پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک، پاییز - شماره 45
  Dumpsy, martin (2009), Eyes of the Army, US Army roadmap for unmanned aircraf systems 2010 – 2035, Alabama: UAS center of Excellence, first edition.