تبیین عوامل و پیشران های کلیدی آینده یمن تا سال1406

نویسندگان

1 پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه شاهد

چکیده

آینده‌پژوهی دانش و معرفت شکل بخشیدن به آینده، به شیوه‌های آگاهانه، فعال و پیش‌دستانه است و انسان را از غافل‌گیر شدن در برابر طوفان سهمگین تغییرات محافظت می‌­کند.کشور یمن در جنوب غرب آسیا واقع و از لحاظ استراتژیکی دارای اهمیت ویژه­ای است.این کشور طول تاریخ مدنظر استعمارگران بوده و صفحات تاریخ این کشور را حوادث پر کرده است. یمن از لحاظ راهبردی اهمیت شایانی در گسترش اندیشه های انقلاب اسلامی در غرب آسیا را دارد. شناخت عوامل موثر برآینده یمن برای برنامه ریزی راهبردی ج.ا. ایران در این کشوربسیار ضروری است. بحران موجود در یمن بعد از حمله ائتلاف عربستان ،نشان­گر این واقعیت است که ایران نیازمند نقش یابی راهبردی در این شرایط است.در این پژوهش با هدف تبیین عوامل و پیشران های کلیدی آینده یمن برای افق 10 سال آتی وبا استفاده از ترکیب روش­های آینده­پژوهی مانند تحلیل ماتریس متقاطع،مرور منابع وپانل­خبرگی،بوسیله نرم افزار میک مک انجام گرفته است.دراجرای این پروژه از تعداد21نفر ازکارشناسان و متخصصین موضوع بهره گرفته شده واز میان 78 پیشران موثر برآینده یمن تعداد20 پیشران نهایی انتخاب و سپس با بکارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع ،تعداد5 پیشران کلیدی: دخالت نظامی آمریکا در یمن،تجزیه یمن،شکست دولت انقلابی،ایجاد حکومت فدرالی در یمن و مواضع قدرت های جهانی نسبت به انصارالله، شناسایی شدند. بهره گیری از این پیشران ها می­تواند زمینه های لازم برای گذار از غافل گیری راهبردی ایران در موضوع یمن و به تقویت  شناخت آینده های بدیل و برنامه ریزی درست کمک بسزایی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining key factors and drivers of the future of Yemen by 1406

نویسندگان [English]

 • omid voghofi 1
 • Ali Asghar Ghasemi 2
 • Ebrahim Hajiani 3
1 Member of Center for Future Studies of Imam Hossein University
2 Assistant Professor of political science at Kharazmi University
3 Shahed University
چکیده [English]

The Future Studies of Knowledge is a way of shaping the future and protecting people from being surprised by the tremendous storm of change. The Yemeni state is located in Southwest Asia and is strategically important. It has been a history of colonialism and history pages This country has filled the events. Yemen strategically plays an important role in expanding the ideas of the Islamic Revolution in West Asia. Identifying the Future Factors of Yemen for Strategic Planning Iran is needed in this country. The presence of Yemen in the aftermath of the Alliance's attack on Arabia reflects the fact that Iran needs strategic planning in this situation. The purpose of this study is to explain the key factors and drivers of Yemen's future for the 10-year horizon. Future and Future Studies combine with cross-matrix analysis, review of resources and expert panel, by Mick Mac software. The project has been used by 21 experts and experts from the field. Out of 78 effective Propulsions in the future of Yemen, 20 final drivers were selected and then using the cross-matrix analysis method, five key drivers: US military intervention in Yemen, Yemen's breakdown, the failure of the revolutionary government, the establishment of a federal government in Yemen, and the positions of the world powers against Ansarullah, were identified. The use of these propellers can help to overcome the strategic obsessions of Iran in the Yemeni issue and help strengthen the recognition of alternative futures and proper planning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Yemen
 • Future Studies
 • Islamic Revolution of Iran
 • Islamic awakening
 •  

  • اسماعیل ،عبدالفتاح(1360).ویژگی های انقلاب ملی – دموکراتیک یمن.ترجمه بنی طرف، تهران: انتشارات آذر کتاب.
  • امیر عبداللهیان،حسین(1392). ناکارآمدی طرح خاورمیانه بزرگ در خیزش بیداری اسلامی،چاپ دوم ،تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
  •  حاجیانی،ابراهیم(1390)،مبانی،اصول و روش های آینده پژوهی،دانشگاه تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) .
  • خضیری احمد،حسن(1391).دولت زیدیه در یمن.ترجمه احمد بادکوبه هزاره،قم:انتشارات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه.
  • دهقانی فیروزآبادی،سیدجلال(1391).علل وعوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا(مطالعه موردی تونس،مصر،لیبی ویمن)،مجله سیاست دفاعی،شماره 80 .
  • سیفی، عبدالمجید و پورحسن، ناصر(1395).موازنه همه جانبه و ائتلاف سازی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره 26.
  • شولز،رینهارد(2000).نگاهی نوبه تاریخ جهان.ترجمه امیر بهرام عرب احمدی،تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  • صادقی، حسین و احمدیان،حسن(1389).دگرگونی جایگاه منطقه ای یمن:امکانان وچالش ها،فصلنامه راهبرد.شماره56.
  • فیروز کلائی، عبدالکریم،(1394)تحلیلی بر مهمترین علل تهاجم نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به یمن، پژوهش های منطقه ای، شماره 7، بهار.
  • کریملو، داوود(1393).کتاب سبز یمن،تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
  • مصلی­نژاد، عباس، (1394)سیاستگذاری راهبردی در مدیریت بحران امنیتی یمن،فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دورة چهارم، شمارة 3، پاییز .
  • میراحمدی، منصور و احمدوند، ولی محمد،(1394). هویت و مبانی فکری جنبش انصاراله در یمن، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره 2، بهار.
  • نجات، سید علی، موسوی، سیده راضیه و صارمی، محمد رضا،(1395) .راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال نهم، شماره33 ، بهار.
  • نیکائویی، سید امیر(1390)تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا؛ ریشه ها و پیامدهای متفاوت، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره 4، زمستان .
  • الزویری، محجوب(2015).إیران والحوثیّون: صناعة الفوضى فی الیمن،صنعا:الدراسات

   

  • Abu Hilal, Firas, (2011) Iran and the Arab Revolutions: Positions and Repercussions, Arab Center for Research & Policy Studies, Doha, September.
  • Ali   aziz, Muhammad, (2011). religion and mysticism in early islam, New York: i.b. tauris.
  • Al-Qarawi, Hisham, (2011). The Yemeni Revolution: replacing Ali Abdullah Saleh, or replacing obsolete institutions? Arab Center for Research & Policy Studies, Doha, MAY.
  • Barak A. Salmoni, Bryce Loidolt, Madeleine Wells, (2010). Regime and Periphery in Northern Yemen the Huthi Phenomenon, Published by the RAND Corporation.
  • Bearcat, sultan, (2015). saudi arabia war in yemen; the moral questions, Washington dc: brookings institution.
  • Cordesman, Anthony, (2015). american, Saudi arabia and the strategic importance of yemen, Washington dc: center for strategic and international studies.
  • E. farah, Caesar, (2002). the sultan yemen, New York: i.b. tauris.
  • Etheredge, laura s, (2011). saudi arabia and yemen, New York; rosen pup group.
  • Godet, M. (1994). From Anticipation to Action A handbook of strategic prospective. Paris: UNESCO Presses Universitaires de France.
  • Godet, M, (2000). The Art of Scenarios and Strategic Planning: Tools and Pitfalls. Technological Forecasting and Social Change, 3-22.
  • Philips, sarah, (2008). Yemen democracy experiment in regional perspective, New York: palgrave macmillan.
  • Rabi, uzi, (2015). Yemen: revolution, civial war and unification, New York: i.b. tauris.
  • Ram p, (2015). yemen history and culture, New York: gbo.
  • Reza Abdi and Ali Basarati, (2016). A Critical Analysis of the Representation of Yemen Crisis in Ideologically-Loaded Newspaper Headlines, GEMA Online® Journal of Language Studies Volume 16.
  • Salisbury, Peter, (2015). Yemen and the Saudi–Iranian ‘Cold War’, Middle East and North Africa Programme, February
  • Shelagh weir, (2007) A Tribal Order Politics and Law in the Mountains of Yemen, universit y of texas press Austin, First edition.
  • Terrill, w, andrw (2011). the conflicts in yamen and u.s. national security, Carlisle: strategic studies institute.
  • Tonkin, Hannah, hunter, jane (2015). state of crisis: explosive weapons in yeman, London: aoav